Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.ZYW.NI.HZONZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika niestacjonarne I stopnia III sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy składu chemicznego, jakości i wartości pokarmowej pasz oraz określenie ich przydatności w żywieniu zwierząt. Omówione zostaną sposoby i procesy konserwacji pasz. Studenci zostaną zapoznani z zasadami żywienia krów mlecznych w różnych cyklach produkcyjnych oraz bydła opasowego w systemie INRA. Ponadto omówione zostaną zasady żywienia owiec dorosłych, zasad żywienia różnych grup trzody chlewnej przy zastosowaniu mieszanek pełnodawkowych. Jak również zasady żywienia drobiu nieśnego i brojlerów. Zasady żywienia koni roboczych i rekreacyjnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy składu chemicznego, jakości i wartości pokarmowej pasz oraz określenie ich przydatności w żywieniu zwierząt. Omówione zostaną sposoby i procesy konserwacji pasz. Studenci zostaną zapoznani z zasadami żywienia krów mlecznych w różnych cyklach produkcyjnych oraz bydła opasowego w systemie INRA. Ponadto omówione zostaną zasady żywienia owiec dorosłych, zasad żywienia różnych grup trzody chlewnej przy zastosowaniu mieszanek pełnodawkowych. Jak również zasady żywienia drobiu nieśnego i brojlerów. Zasady żywienia koni roboczych i rekreacyjnych.

Uzupełnieniem wykładów i ćwiczeń są zajęcia projektowe metodą e-learningu poprzez platformę internetową Moodle. Każdy student posiada indywidualne konto, które umożliwia mu logowanie na platformie i bezpośredni dostęp do umieszczonych tam materiałów i zadań oraz prowadzenie konsultacji on-line z prowadzącym przedmiot.

Projekt składa się z niezależnych zadań, których zaliczenie jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu Żywienie zwierząt, realizowanego w formie tradycyjnej podczas zjazdów. Projekt obejmuje przygotowanie szczegółowego opisu technologii produkcji i wartości pokarmowej pasz, które zostaną wykorzystane w kolejnym zadaniu do układania dawek pokarmowych i mieszanek treściwych; podział zwierząt na grupy żywieniowe i ustalenie ich norm żywieniowych; ułożenie dawek pokarmowych z uwzględnieniem okresu żywienia i różnych systemów zadawania pasz; przygotowanie preliminarza i bilansu paszowego gospodarstwa.

Literatura:

1. Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Tom 1-3 pod red. D. Jamroz , PWRiL, 2004.

2. Pasze. J. Chachułowa i wsp., SGGW Warszawa, 1996

3. Skrypt do ćwiczeń z żywienia zwierząt i paszoznawstwa. J. Kamiński i in. , Kraków, 1995

4. Chów świń. Kondracki, PWRiL, Warszawa, 1998

5. Żywienie koni. Meyer H., Coenen M. Warszawa. 2009

6. Żywienie drobiu. Larbier M., Leclercq B. PNW. Warszawa. 1995

7. Normy żywienia zwierząt dla poszczególnych gatunków zwierząt. Prace zbiorowe, wyd. Instytut Zootechniki PIB, Kraków (przeżuwacze), PAN Jabłonna (trzoda chlewna, drób, konie).

8. Czasopisma specjalistyczne (Bydło, Top agrar Polska, Hoduj z głową, Hodowca bydła i inne).

Efekty uczenia się:

Zna techniki i metody analityczne stosowane w ocenie wartości pokarmowej i odżywczej środków paszowych.

Posiada umiejętność oceny wartości pokarmowej środków paszowych różnymi systemami w oparciu o analizy chemiczne pasz.

Potrafi rozpoznać pasze stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii przygotowania i produkcji pasz, a także ich konserwacji.

Wykazuje podstawową wiedzę z zakresu wymagań pokarmowych zwierząt gospodarskich w różnych stanach fizjologicznych.

Ma podstawową wiedzę z zakresu zaburzeń metabolicznych i chorób u zwierząt na tle żywieniowym.

Posiada wiedzę dotyczącą technik i systemów żywienia poszczególnych gatunków zwierząt.

Potrafi przeliczać i wyrażać wyniki analiz pasz w różnych jednostkach oraz typie materiału (pasza naturalna, sucha masa).

Posiada umiejętność doboru pasz do dawek pokarmowych dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Potrafi korzystać z norm żywieniowych celem określenia zapotrzebowania bytowego i produkcyjnego zwierząt gospodarskich.

Posiada umiejętność układania i weryfikacji dawek pokarmowych i mieszanek paszowych dla zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń+projektu, prawidłowe rozpoznanie wybranych pasz oraz pozytywna ocena z egzaminu.

Egzamin w formie pisemnej, pytań otwartych lub testowych wymaga uzyskania minimum 55% punktów. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 55%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański, Piotr Micek
Prowadzący grup: Jarosław Kański, Piotr Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański, Piotr Micek
Prowadzący grup: Jarosław Kański, Piotr Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański, Piotr Micek
Prowadzący grup: Jarosław Kański, Piotr Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański
Prowadzący grup: Jarosław Kański, Piotr Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)