Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia wsi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.SOC.SM.HZOUZ.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wsi
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Zootechnika- Bioinżynieria rozrodu zwierząt II sem. obowiązkowe
Zootechnika- Bioinżynieria rozrodu zwierząt III sem. obowiązkowe
Zootechnika- Hodowla i użytkowanie zwierząt II sem. obowiązkowe
Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: HODOWLA I UŻYTKOWANIE ZWIERZĄT / ECTS: 3 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy / obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teoriami socjologii jako dyscypliny naukowej. Jest to nauka niezbędna do rozumienia procesów społecznych, gospodarczych i politycznych, ponieważ oferuje wiedzę o różnych typach zbiorowości, instytucji, organizacji, o strukturze społecznej, kulturze, świadomości i zachowaniach zbiorowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu: Socjologia wsi.

2. Proces rozwoju, zmiany.

3. Sprzężenie zwrotne, terytorialna nierównomierność rozwoju.

4. Zagrożenia związane z rozwojem.

5. Tradycyjne gospodarstwo chłopskie.

6. Mentalność mieszkańców wsi tradycyjnej.

7. Tradycyjna wiejska społeczność lokalna.

8. Wieś małopolska w drugiej połowie XIX w.

9. Wieś polska w okresie II Rzeczypospolitej.

10.Struktura społeczna wsi w okresie transformacji ustrojowej.

11.Kapitał ludzki i społeczny na wsi.

12.Kapitał kulturowy wsi.

13.Koncepcja underclass.

14.Rozwój zrównoważony i endogenny.

15.Szanse rozwoju środowisk wiejskich w Europie.

Ćwiczenia:

1. Współczesna kwestia chłopska.

2. Społeczny obraz polskiej wsi.

3. Globalizacja kulturowa.

4. Rynek pracy i bezrobocie na wsi.

5. Problem biedy na wsi.

6. Migracje zarobkowe.

7. Zawód rolnika i jego profesjonalizacja.

8. Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej.

9. Współczesna kobieta wiejska.

10.Rodzina chłopska.

11.Stereotypy społeczne na wsi.

12.Rolnictwo ekologiczne.

13.Socjologiczne aspekty bioetyki.

14.Wiedza ekspercka w rozwoju społecznym wsi.

15.Przyszłość polskiej wsi.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 32 ECTS** 1,28

w tym:

wykłady – 15 godz.

ćwiczenia – 15 godz.

konsultacje – 1 godz.

egzamin – 1 godz.

praca własna (1,8 ECTS**) 45 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bukraba-Rylska, I., Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

2. Gorlach K., Socjologia obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

3. Moskal M., Moskal M., Podstawy socjologii wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 2007.

Uzupełniająca:

1. Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004.

2. Goodman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada podstawową wiedzę stanowiącą teoretyczne podstawy subdyscypliny socjologii, jaką jest socjologia wsi;

- student zdobywa wiedzę z zakresu pojęć, teorii oraz specyfiki socjologicznej analizy zjawisk społecznych zachodzących na obszarach wiejskich;

Umiejętności:

- student potrafi umiejscowić historię dyscypliny na tle socjologicznej refleksji dotyczącej życia społecznego;

- student jest w stanie określić kontekst filozoficzny i intelektualny socjologii wsi;

- student dzięki uzyskanej wiedzy na temat socjologii wsi jako dyscypliny naukowej posiada umiejętność analizy zjawisk społecznych zachodzących na obszarach wiejskich.

Kompetencje społeczne:

- student rozumie rolę socjologii oraz socjologa w życiu społecznym; rozumie wieloparadygmatyczność socjologii;

- student cechuje się postawą świadczącą o umiejętności odróżniania refleksji potocznej od naukowej na temat życia społecznego;

- student rozumie znaczenie podstawowych dylematów i kontrowersji związanych z różnymi podejściami do analiz społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Samodzielnie lub w grupach studenci wykonują projekt dotyczący wybranej problematyki. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenia dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.