Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paszoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.PASZ.NI.HZONZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paszoznawstwo
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika niestacjonarne I stopnia III sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw podziału, produkcji i ewaluacji jakościowej pasz. W ramach przedmiotu omawiane są również zagadnienia związane z przydatnością paszową środków żywienia zwierząt dla różnych gatunków zwierząt.

Pełny opis:

Kryteria podziału pasz.

Pobieranie próbek pasz do analizy chemicznej oraz metody oznaczania składników pokarmowych.

Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego jako surowce paszowe - uregulowania prawne.

Metody konserwacji pasz i technologie produkcji pasz objętościowych.

Komponenty paszowe i ich przydatność do produkcji mieszanek treściwych.

Przemysłowe i gospodarskie metody przygotowania i uszlachetniania pasz przed skarmianiem.

Substancje antyodżywcze i szkodliwe występujące w paszach.

Podstawy prawa paszowego.

Ćwiczenia:

Laboratorium paszowe - protokół pobierania próbek, rejestracji i oznaczania współczynnika podsuszenia.

Laboratorium paszowe - oznaczanie zawartości składników pokarmowych w paszach.

Planowanie produkcji pasz objętościowych w gospodarstwie - pastwiska, siana i kiszonki.

Metody oceny jakości pasz objętościowych.

Rozpoznawanie pasz treściwych i ocena ich przydatności w żywieniu zwierząt techniką NIRS.

Mieszalnia pasz - ćwiczenia terenowe.

Preliminarz i bilans paszowy gospodarstwa.

Literatura:

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. PWN 2015.

Ćwiczenia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Kamiński i wsp., AR Kraków 1995.

Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. P. Hanczakowski i wsp., IZ, Kraków 2001

Micek P., Kulig B, Woźnica P., A. Sajdak. 2012. The nutritive value for ruminants of faba bean (Vicia faba) seeds and naked oat (Avena nuda) grain cultivated in an organic farming system. Journal of Animal and Feed Sciences, 21, 773–786

Micek P. 2013. Żywieni bydła mięsnego. [W] Bydło mięsne - poradnik dla hodowców. Praca zbiorowa. Wydawca Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Druk Poligraf, Warszawa, 87-112.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Uczestnik zna i rozumie metody produkcji i oceny pasz oraz obliczania zasobów paszowych; znaczenie substancji antyodżywczych i ksenobiotyków występujących w paszach oraz ich wpływ na organizmy zwierząt.

Umiejętności:

Uczestnik potrafi: Oceniać jakość i wartość pokarmową pasz oraz wykonać ich bilans.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna - test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Część praktyczna – rozpoznawanie pasz. Udział oceny z wykładów w ocenie końcowej z przedmiotu wynosi 50%.

Zaliczenie odbywa się na podstawie ocen z kolokwiów oraz ewaluacji praktycznych umiejętności nabytych w trakcie ćwiczeń. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej z przedmiotu wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański, Piotr Micek
Prowadzący grup: Piotr Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański, Piotr Micek
Prowadzący grup: Piotr Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański, Piotr Micek
Prowadzący grup: Piotr Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański, Piotr Micek
Prowadzący grup: Piotr Micek, Agnieszka Waliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)