Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo inwentarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.BUD.NI.HZONZ.I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo inwentarskie
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy: Zootechnika niestacjonarne I stopnia III sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie absolwentów do uczestniczenia w procesie inwestycyjnym w charakterze technologa i inwestora. Tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia: właściwości techniczne materiałów budowlanych, czynniki wpływające na projekt (program użytkowy, wybrane zagadnienia prawne, ocenę warunków lokalizacyjnych, rozwiązanie materiałowo-przestrzenne, kształtowania właściwego mikroklimatu, mechanizacje produkcji, ekonomika budowy), nowoczesne budynki inwentarskie.

Pełny opis:

Właściwości techniczne (fizyczne i mechaniczne) materiałów budowlanych ich charakterystyka i zastosowanie w budynkach inwentarskich.

Czynniki wpływające na projekt nowego, adaptowanego lub modernizowanego budynku inwentarskiego, program użytkowy.

Wybrane zagadnienia prawne, warunki gruntowo-wodne, ukształtowanie terenu, klimat lokalny.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne i funkcjonalno-przestrzenne. Mikroklimat.

Obiekty i urządzenia towarzyszące, stopień mechanizacji produkcji.

Nowoczesne budynki inwentarskie – przykłady.

Literatura:

Jan Z. Lenard. Podstawy budownictwa rolniczego. PWRiL, Warszawa 1983

Poradniki: Standardy dla gospodarstw rolnych. www.ibmer.waw.pl

Efekty uczenia się:

Zna właściwości techniczne materiałów i wyrobów budowlanych i ich zastosowanie w budownictwie inwentarskim. Zna wymagania technologiczne i funkcjonalne, typy i rozwiązania materiałowo-konstrukcje oraz zasady wymiarowania i usytuowania budynków inwentarskich.

Zna systematykę budownictwa inwentarskiego w zależności od przeznaczenia i technologii produkcji, czynniki wpływające na budynek a związane z jego lokalizacją oraz zasady kształtowania właściwego mikroklimatu w budynkach. Zna standardy dla budownictwa inwentarskiego w UE.

Ma świadomość faktu, że każdy budynek i obiekt budowlany można skonstruować na wiele sposobów, a każde rozwiązanie pociąga za sobą różne skutki ekonomiczne, ekologiczne i inne

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Nawalany
Prowadzący grup: Grzegorz Nawalany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Nawalany
Prowadzący grup: Grzegorz Nawalany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Nawalany
Prowadzący grup: Grzegorz Nawalany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Nawalany
Prowadzący grup: Grzegorz Nawalany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)