Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3S.ETO.NI.HZONZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etologia
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne I stopnia III sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Biologiczne uwarunkowania różnych form zachowania zwierząt

Sposoby przekazywania informacji w świecie zwierząt, porozumiewanie się

Zachowania agonistyczne i agresywne, hierarchia stadna

Cykliczność różnych form zachowania zwierząt, chronobiologia

Uczenie (się), trening, tresura

Rola zmysłów w chowie zwierząt

Uwarunkowania występowania zachowań nietypowych (technopatie i stereotypie)

Ćwiczenia:

Metodologia prowadzenia obserwacji I badań behawioralnych

Osprzęt wykorzystywany do rejestracji zachowania i obróbki danych eksperymentalnych, etogramy

Opis i analiza zarejestrowanego materiału badawczego, opracowywanie etogramów

Testy behawioralne, ich konstrukcja i praktyczne zastosowanie

Reakcja zwierząt na różne bodźce środowiskowe

Uczenie się, rozwój zachowań, motywacja, warunkowanie instrumentalne

Praktyczne wykorzystanie różnych form zachowania psów w dogoterapii i ratownictwie

Kształtowanie środowiska chowu zwierząt zgodnie z wymogami dobrostanu

Praktyczne aspekty wykorzystania wyników badań behawioralnych – testy wyboru

Literatura:

1. Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001.

2. Kaleta T. – Zachowanie się zwierząt – zarys problematyki, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.

3. Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. – Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983.

4. Grandin T., Johnson C. Zwierzęta czynią nas ludźmi. Media Rodzina 2011.

5. Grandin T. Zrozumieć zwierzęta. Media Rodzina 2009.

6. Coren Stanley – Inteligencja psów. Książka i Wiedza, W-wa 1997.

7. Lorenz K.Z. – Tak zwane zło, Warszawa 1975.

8. Dröscher V.B. - Reguła przetrwania, PIW W-wa 1982.

9. Nowicki J., Klocek C. - Obserwacje zachowania zwierząt gospodarskich – kilka uwag praktycznych. Przegląd Hodowlany 7, 2009, 26-29.

10. Klocek C. - Osobowość – indywidualizm zwierząt. Trzoda Chlewna 8-9, 2004, 20-22

11. Klocek C. - Genetyczne uwarunkowania zachowania świń. Trzoda Chlewna 7, 2007, 24-26.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Określa funkcjonowanie zmysłów i procesy poznawcze u zwierząt, zna zasady uczenia, treningu i tresury zwierząt

Opisuje relacje człowiek – zwierzę i ich wpływ na poziom dobrostanu tych zwierząt

Charakteryzuje rodzaje zachowań u różnych gatunków zwierząt oraz ich potrzeby behawioralne, Definiuje i opisuje problemy behawioralne u zwierząt, wie jak sobie z nimi radzić

Umiejętności:

Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na zachowanie zwierząt. Stosuje testy behawioralne w praktyce

Identyfikuje zachowania nietypowe u zwierząt i potrafi im przeciwdziałać

Rozpoznaje zależności socjalne zwierząt

Stosuje różne metody i techniki rejestracji zachowania zwierząt, potrafi analizować zarejestrowany materiał, opracowuje etogramy

Kompetencje społeczne:

Rozumie problematykę identyfikacji zachowań zwierząt, w tym nietypowych i niepożądanych oraz ich związek z działalnością człowieka

Ma świadomość znaczenia odpowiedzialności za dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – test wyboru. Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Czesław Klocek, Jacek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Jacek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Jacek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: Martyna Małopolska, Mariola Pabiańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)