Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.ZOO.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawy systematyki zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Filogenetyczna i adaptacyjna zmienność budowy zwierząt w warunkach naturalnych i hodowlanych. Różnorodność gatunkowa zwierząt, z uwzględnieniem gatunków objętych ochroną, zagrożonych wyginięciem i obcych oraz gatunków stanowiących protoplastów zwierząt udomowionych. Znaczenie zwierząt w ekosystemach oraz w życiu i działalności człowieka.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

Zoologia – przedmiot i cel nauk zoologicznych. Systemy klasyfikacyjne i nomenklatura zoologiczna.

Powstanie życia. Historia biosfery. Zwierzęta w biosferze.

Rozmnażanie i rozwój organizmów zoologicznych.

Filogeneza układów: powłokowego i ruchu; pokarmowego, oddechowego, krążenia i wydalniczego; układu nerwowego z narządami zmysłów oraz wewnątrzwydzielniczego

Fauna Polski.

Ćwiczenia (30 godz.):

Protozoa – komórki i organizmy. Budowa i znaczenie

Płazińce – tkankowce (wirki, przywry i tasiemce). Adaptacje do pasożytniczego trybu życia.

Nicienie – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Organizmy pasożytnicze.

Pierścienice jako ogniwo ewolucyjne. Organizmy glebowe i wodne.

Stawonogi wodne: skorupiaki.

Szczękoczułkowce jako organizmy drapieżne i saprofityczne. Pasożytnicze roztocze

Owady – budowa, bioróżnorodność i znaczenie.

Mięczaki. Szkarłupnie. Budowa i znaczenie

Ryby – różnorodność przystosowań do życia w środowisku wodnym.

Płazy i gady – rozwój adaptacji do życia w środowisku lądowym. Przedstawiciele fauny krajowej.

Ptaki i ssaki – organizmy stałocieplne. Przegląd fauny krajowej – ochrona i znaczenie. Gatunki poddane procesowi domestykacji.

Literatura:

Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1996.

Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, 1997.

Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza − absolwent zna i rozumie:

- współczesne metody systematyzowania zwierząt,

- podstawowe pojęcia z zakresu nomenklatury zoologicznej,

- filogenetyczną zmienność i adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiskowych,

- znaczenie zwierząt w biocenozie oraz gospodarce i życiu człowieka.

Umiejętności − absolwent potrafi:

- zastosować techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zoologicznych,

- przeprowadzić analizę morfologii i anatomii zwierząt,

- zweryfikować własne obserwacje ze zdobytą wiedzą.

Kompetencje społeczne − absolwent:

- docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)