Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustawodawstwo zootechniczne i weterynaryjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.USTZW.SI.HZOPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustawodawstwo zootechniczne i weterynaryjne
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy: Prewencja 2 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Znajomość obowiązującego prawa stanowi podstawowy wymóg podejmowania prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej. Podstawowym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi aspektami postępowania ze zwierzętami w ujęciu prawnym. Zostanie to zrealizowane poprzez przybliżenie ważniejszych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących różne dziedziny produkcji zwierzęcej. Zajęcia powinny także umożliwić słuchaczom samodzielne wyszukiwanie niezbędnych informacji oraz ich elementarne rozumienie i zastosowanie

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Relacje człowiek – zwierzę w ujęciu historyczno-prawnym i filozoficzno etycznym.

2.Podstawowe pojęcia prawne i akty normatywne.

3.Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia UNESCO 1978r., Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928r,

4.Ustawa o ochronie zwierząt (1997 r. Dz.U. 111, poz. 724)

5.Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 123, poz. 774, 1997).

6.Ustawa ośrodkach żywienia zwierząt, „prawo paszowe” (2006r. Dz.U. 144 poz. 1045)

7.Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach(2005, Dz.U. 33, poz. 289; 2006, Dz.U 171, poz. 1225, 220, poz. 1600).

8.Prawo łowieckie (1995r. Dz.U. 147, poz. 713)

9.Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, (2004, Dz.U. 69 poz. 625)

10.Ustawa o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (2004r. Dz.U. 33, poz.287)

11.Ustawa o rolnictwie ekologicznym (2004r. Dz. U. 38 poz. 452)

12.Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (2001r., Dz. U. 76, poz. 811)

13.Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej- ochrona wód, gruntów rolnych, ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności (2002r.)

14.Warunki utrzymania zwierząt gospodarskich w świetle obowiązujących aktów prawnych

15.Ważniejsze rozporządzenia ministerialne dotyczące różnych aspektów produkcji zwierzęcej.

Literatura:

1. Brzóska F. Polskie ustawodawstwo paszowe w świetle przepisów Unii Europejskiej. Polskie Drobiarstwo 1997, s. 3-11.

2. Górski K. Transport zwierząt gospodarskich a ich dobrostan. Przegląd Hodowlany 2, 2000, s. 24-26.

3. Kamiński K. Drogi i bezdroża reformy hodowli. Przegląd Hodowlany 9, 2000, s.11-13.

4. Klocek C. Zwierzę w świetle prawa w ujęciu historycznym, Przegląd Hodowlany 2008

5. Mielczarek A.E., Klocek C.. Świnie przed sądem, Trzoda Chlewna 2, 2009, 17-18.

6. Mól H. Prawa zwierząt w konwencjach Rady Europy. Medycyna Wet. 52 (2) 1996, s.81-84.

7. Mroczkowski S. Etyczne aspekty doświadczeń na zwierzętach. Przegląd Hodowlany 9, 1996, s. 1-3.

8. Mroczkowski S. Prawna ochrona zwierząt doświadczalnych. Przegląd Hodowlany 7, 2000, s. 1-3.

9. Prost E.K. Ubój rytualny. Medycyna Wet. 51 (12), 1995, s. 725-727.

10. Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Życie Wet. Zał. 11, 1997, s. 1-16.

11. Siuda W. Elementy prawa dla ekonomistów. Wydawnictwo Scriptum, Poznań 1997.

Efekty uczenia się:

- wymienia i zna akty prawne regulujące postępowanie ze zwierzętami

- opisuje strukturę organizacyjną instytucji uprawnionych do gospodarowania zwierzyną, zna idee łowiectwa

- prawidłowo interpretuje i stosuje prawo hodowlane, weterynaryjne i żywnościowe obowiązujące w UE i Polsce

- posiada umiejętność eliminacji, względnie ograniczania zagrożeń zdrowia publicznego wynikających z chorób odzwierzęcych

- ocenia prawidłowość pozyskania, transportu i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego pod kątem przepisów sanitarno-weterynaryjnych

- formułuje, nazywa, opisuje i objaśnia zasady etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, pochodzącej z ferm zwierząt nieudomowionych

- ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

- ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – sprawdzian pisemny- do uzyskania pozytywnej oceny student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.