Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustawodawstwo zootechniczne i weterynaryjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.UST.NI.HZONZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustawodawstwo zootechniczne i weterynaryjne
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne I stopnia II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Znajomość obowiązującego prawa stanowi podstawowy wymóg podejmowania prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej. Podstawowym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi aspektami postępowania ze zwierzętami w ujęciu prawnym. Dla osiągnięcia tego celu przybliżone zostaną ważniejsze akty prawne (ustawy i rozporządzenia) regulujących różne dziedziny produkcji zwierzęcej. Słuchacze będą mogli samodzielnie wyszukiwać niezbędne informacje prawne wraz z ich elementarnym rozumieniem i zastosowaniem.

Pełny opis:

Relacje człowiek - zwierzę w ujęciu historyczno-prawnym i filozoficzno etycznym.

Podstawowe pojęcia prawne i akty normatywne.

Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia UNESCO 1978r., Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928r

Ustawa o ochronie zwierząt (1997 r. Dz.U. 111, poz. 724 z późn. zm.)

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Ustawa ośrodkach żywienia zwierząt, tzw. „prawo paszowe”

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych w celach naukowych i edukacyjnych

Prawo łowieckie

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Ustawa o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Ustawa o organizmach genetycznie modyfikowanych (GMO)

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej- ochrona wód, gruntów rolnych, ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności

Warunki utrzymania zwierząt gospodarskich w świetle obowiązujących aktów prawnych

Ważniejsze rozporządzenia dotyczące różnych aspektów produkcji zwierzęcej

Literatura:

1. Brzóska F. Polskie ustawodawstwo paszowe w świetle przepisów Unii Europejskiej. Polskie Drobiarstwo 1997, s. 3-11.

2. Górski K. Transport zwierząt gospodarskich a ich dobrostan. Przegląd Hodowlany 2, 2000, s. 24-26.

3. Kamiński K. Drogi i bezdroża reformy hodowli. Przegląd Hodowlany 9, 2000, s.11-13.

4. Klocek C. Zwierzę w świetle prawa w ujęciu historycznym, Przegląd Hodowlany 2008

5. Mielczarek A.E., Klocek C.. Świnie przed sądem, Trzoda Chlewna 2, 2009, 17-18.

7. Mroczkowski S. Etyczne aspekty doświadczeń na zwierzętach. Przegląd Hodowlany 9, 1996, s. 1-3.

8. Mroczkowski S. Prawna ochrona zwierząt doświadczalnych. Przegląd Hodowlany 7, 2000, s. 1-3.

9. Prost E.K. Ubój rytualny. Medycyna Wet. 51 (12), 1995, s. 725-727.

10. Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Życie Wet. Zał. 11, 1997, s. 1-16.

Efekty uczenia się:

- wymienia i zna akty prawne regulujące postępowanie ze zwierzętami

- opisuje strukturę organizacyjną instytucji uprawnionych do gospodarowania zwierzyną, zna idee łowiectwa

- prawidłowo interpretuje i stosuje prawo hodowlane, weterynaryjne i żywnościowe obowiązujące w UE i Polsce

- posiada umiejętność eliminacji, względnie ograniczania zagrożeń zdrowia publicznego wynikających z chorób odzwierzęcych

- ocenia prawidłowość pozyskania, transportu i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego pod kątem przepisów sanitarno-weterynaryjnych

- formułuje, nazywa, opisuje i objaśnia zasady etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, pochodzącej z ferm zwierząt nieudomowionych

- ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

- ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – sprawdzian pisemny- do uzyskania pozytywnej oceny student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Czesław Klocek, Jerzy Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: Tomasz Schwarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: Tomasz Schwarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.