Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.SEM.SM.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów kierunku bioinżynieria zwierząt do przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej. Studenci zostaną zaznajomieni ze sposobami przygotowania poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej, prezentacji wyników badań w formie graficznej lub tabelarycznej, opracowania wyników i ich prezentacji w formie wystąpienia ustnego (prezentacji komputerowej). Omówione zostaną również najważniejsze elementy prawa autorskiego oraz sposoby przeciwdziałania i wykrywania plagiatów.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Praca dyplomowa magisterska, wybór tematyki i tematu pracy (prezentacja badań prowadzonych w poszczególnych Katedrach), procedura składania pracy i zasady dyplomowania (etapy pisania pracy i terminy obrony); egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej.

2. Bazy danych i ich wykorzystanie jako źródeł literatury związanej z wybranym tematem pracy magisterskiej

3. Prawo autorskie, plagiat i postępowanie etyczne w badaniach naukowych (na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, z poźn. zmianami)

4. Charakterystyka prac naukowych: cechy i forma pracy naukowej, podział tekstu, sposób cytowania literatury i zasady tworzenia bibliografii.

5. Ogólne zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych: treść, układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, rozwiązanie problemu z podziałem na rozdziały, wnioski lub podsumowanie, spis literatury, słowa kluczowe, streszczenie)

6. Wskazówki redakcyjne: papier, czcionka, edytor, podział tekstu, akapity, konstrukcja tabel i rysunków i ich opis, cytowanie w tekście, jednostki miar, numeracja stron, wydruk pracy, wersja elektroniczna

7. Wystąpienia ustne studentów dotyczące wybranych zagadnień bioinżynierii zwierząt oraz niektórych zagadnień związanych z zastosowaniem osiągnięć nauk o zwierzętach w rolnictwie i weterynarii

referowanie przez studentów planu, hipotezy badawczej i wstępnych założeń pracy magisterskiej (przygotowane na podstawie zebranej literatury naukowej).

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

3. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

4. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000

Uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83; Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2010 nr 152 poz. 1016

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016, poz. 1554 z późn. zmianami)

3. Regulamin studiów 2017, § 25 (Praca dyplomowa)

Efekty uczenia się:

Wiedza; absolwent zna i rozumie:

- metodologię pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników badań naukowych

- zasady przygotowania publikacji naukowej oraz wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w pracy naukowej

- cechy i formę pracy naukowej; posiada wiedzę dotyczącą podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii; zna podstawy prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- wyszukiwać i gromadzić literaturę naukową związaną z wybranym tematem pracy magisterskiej oraz wykorzystać ją do przygotowania w formie pisemnej przeglądu literatury

- przygotować wystąpienie ustne dotyczące wybranych zagadnień bioinżynierii zwierząt oraz wybranych tematów z zakresu najważniejszych osiągnięć biologii i nauk o zwierzętach,, wykorzystując informacje pochodzące z różnych źródeł

- zaplanować poszczególne części pracy magisterskiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad pisania prac naukowych, a także przygotować wystąpienie ustne w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy magisterskiej

- wykorzystać i stosować odpowiednie zasady redakcyjne podczas przygotowywania manuskryptu pracy magisterskiej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

- stosowania zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest wygłoszenie i ocena przez prowadzącego seminarium referatów studentów (z ogólnych zagadnień bioinżynierii zwierząt i prezentacji tematów i założeń prac magisterskich).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bugno-Poniewierska
Prowadzący grup: Monika Bugno-Poniewierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bugno-Poniewierska
Prowadzący grup: Monika Bugno-Poniewierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.