Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie i organizacja pracy hodowlanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.PLA.SM.HZOUZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie i organizacja pracy hodowlanej
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika- Bioinżynieria rozrodu zwierząt II sem. obowiązkowe
Zootechnika- Hodowla i użytkowanie zwierząt II sem. obowiązkowe
Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W trakcie wykładów i ćwiczeń studenci zostaną zaznajomieni z czynnikami wpływającymi na efektywność realizowanego programu hodowlanego. Poznają kryteria wyboru optymalnej strategii hodowlanej i zasady wyznaczania celu hodowlanego. Zaprezentowane zostaną także zagadnienia dotyczące źródeł zmienności genetycznej i możliwości ich wykorzystania a także przepływu genów w populacji. Matematyczne i biologiczne aspekty związane z konstruowaniem programów hodowlanych oraz metodami ich optymalizacji przedstawione zostaną na przykładach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Ponadto, studenci zostaną zaznajomieni z genetycznymi i ekonomicznymi kryteriami oceny programów hodowlanych, a także zagadnieniami związanymi z wpływem importu materiału genetycznego na postęp hodowlany. Na zakończenie omówione będą metody biotechniczne, jako czynnik przyspieszający postęp genetyczny oraz wykorzystanie markerów genetycznych i selekcja na podstawie oceny genomowej.

Pełny opis:

1. Cel hodowlany, postęp hodowlany i czynniki wpływające na jego wielkość , kryteria wyboru strategii hodowlanej.

2. Ekonomiczne aspekty doskonalenia zwierząt. Koszty ponoszone na realizację programów hodowlanych i przychody z nią związane.

3. Projektowanie i optymalizacja programów hodowlanych. Podstawowe elementy składowe programów hodowlanych.

4. Znaczenie nowoczesnych biotechnik w programach hodowlanych. Inseminacja, MOET, klonowanie i programy hodowlane uwzględniające te elementy.

5. Przepływ genów w populacji. Uwzględnienie zmienności nieaddytywnej w realizacji programu hodowlanego.

6. Praca hodowlana a zmienność genetyczna. Struktura populacji a jej efektywna wielkość. Wzrost inbredu i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.

7. Wykorzystanie importowanego materiału genetycznego w celu zwiększenia postępu hodowlanego. Globalizacja hodowli. Interbull, Interbeef, Interstallion.

8. Ochrona zasobów genetycznych i praca hodowlana w małych populacjach.

Tematyka ćwiczeń:

1. Zapoznanie studentów z tematyką i organizacją wykładów oraz ćwiczeń. Przypomnienie reguł zachowania się w pracowni komputerowej. Szacowanie postępu genetycznego, analiza wielkości postępu genetycznego w zależności od genetycznych uwarunkowań cechy (cech).

2. Wybór optymalnej strategii genetycznego doskonalenia zwierząt. Szacowanie trendu genetycznego.

3. Ekonomiczne aspekty doskonalenia zwierząt. Kalkulacja kosztów i przychodów związanych z realizacją programu hodowlanego. Funkcja zysku. Indeks ekonomiczny. 2

4. Elementy konwencjonalnego programu hodowlanego. Ocena genetycznej efektywności programu hodowlanego. Optymalizacja programu hodowlanego przy wykorzystaniu komputerowych programów symulacyjnych

5. Przepływ genów w populacji. Macierz przepływu genów Macierz struktury wiekowej i macierze reprodukcji.

6. Analiza wpływu zastosowania nowoczesnych biotechnik rozrodu na strukturę populacji i wielkość osiąganego postępu hodowlanego.

7. Zastosowane markerów genetycznych w selekcji. Organizacja systemów hodowlanych uwzględniających MAS.

8. Nowoczesne metody selekcji o oparte na zjawisku polimorfizmu pojedynczych nukleotydów – selekcja genomowa

9. Planowanie kojarzeń i zjawisko heterozji jako element systemów produkcji zwierzęcej.

10. Ochrona różnorodności genetycznej. Hodowla zachowawcza i jej organizacja w Polsce

11. Organizacja hodowli bydła, owiec i trzody chlewnej w Polsce.

Literatura:

Bijma P. J. Dekkers, J. van Arendonk. 2007. The design and optimization of dairy cattle breeding schemes.

Hayes B. 2007. QTL mapping, MAS and genomic selection.

Filistowicz A., (redaktor) 2004: Planowanie i organizacja hodowli zwierząt gospodarskich. AXA Wrocław.

Strabel T., Rzewuska K., 2010: Planowanie i organizacja pracy hodowlanej. UP Poznań.

John P Gibson and Jack C M Dekkers. 2005 – Design and Economics of Animal Breeding Strategies.

Efekty uczenia się:

Opisuje metody pozyskiwania i wykorzystywania danych użytkowych i hodowlanych. Rozpoznaje i charakteryzuje czynniki wpływające na wielkość postępu hodowlanego. Definiuje cele hodowlane.

Formułuje zasady i metody konstruowania prostych programów hodowlanych. Potrafi scharakteryzować ich elementy. Objaśnia współzależności między nimi.

Objaśnia hodowlane konsekwencje wynikające z zastosowania nowoczesnych biotechnik rozrodu i wykorzystania w selekcji danych pochodzących z analizy genomu.

Tłumaczy znaczenie zmienności genetycznej. Wskazuje na związki między postępem hodowlanym osiąganym na drodze intensywnego importu materiału genetycznego, a koniecznością ochrony krajowych zasobów genetycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Jagusiak
Prowadzący grup: Wojciech Jagusiak, Olga Jarnecka, Joanna Makulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Jagusiak
Prowadzący grup: Wojciech Jagusiak, Olga Jarnecka, Joanna Makulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Jagusiak
Prowadzący grup: Wojciech Jagusiak, Olga Jarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)