Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nutrigenomika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.NUT.SM.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nutrigenomika
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w dziedzinę nutrigenomiki, omówienie zagadnień związanych z metodami żywieniowego sterowania rozwojem, metabolizmem i fizjologią zwierząt oraz metod molekularnych służących do badania wpływu czynników żywieniowych na organizmy.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

Wykłady:

Nutrigenomika – definicje, podstawowe pojęcia. Dogmaty i ograniczenia nutrigenomiki.

Podstawowe narzędzia i metody stosowane w nutrigenomice .

Przykłady badań nutrigenomicznych .

Inne aspekty nutrigenomiki (aspekty prawne). „Żywienie zgodne z genami”

Nutrigenomika – możliwości zastosowania w hodowli i chowie zwierząt gospodarskich.

Modele zwierzęce stosowane w badaniach żywieniowych.

Techniki molekularne w badaniach żywieniowych.

Ćwiczenia:

Metoda PCR i Metoda Real time PCR – ćwiczenia praktyczne.

Prezentacja prac naukowych obejmujących swą tematyką zagadnienia nutrigenomiczne.

Literatura:

Podstawowa:

1. Nutritional genomics. Discovering the Path to Personalized Nutrition. 2006. Kaput J., Rodriguez R. L. Wiley- Interscience.

2. Nutritional genomics. Impact on Health and Disease. 2006. Brigelius-Flohé r., Joost H. G. Wiley- VCH.

3. Wydawnictwa „Biotechnology in the feed industry”(Alltech, USA).

Uzupełniająca:

1. Flaga J., Górka P., Kowalski Z.M., Kaczor U., Pietrzak P., Zabielski R. 2011. Insulin-like growth factors 1 and 2 (IGF-1 and IGF-2) mRNA levels in relation to the gastrointestinal tract (GIT) development in newborn calves. Pol. J. Vet. Sci. 4:605-613.

2. Flaga J., Z.M. Kowalski, P. Górka. 2012. The effect of age and the type of liquid feed on the insulin and insulin receptor isoforms mRNA expression in the jejunum of neonatal calves. J. Microb. Biotech. Food Sci. 2:324:328.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

- Posiada wiedzę dotyczącą metodologii pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników eksperymentów zakresu bioinżynierii i dziedzin pokrewnych,

- Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu genomiki, proteomiki i regulacji ekspresji genów,

- Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nutrigenomiki, nowoczesnych technologii produkcji, przygotowania i uszlachetniania pasz oraz metod i modeli badawczych stosowanych w badaniach żywieniowych,

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent:

- Planuje i wykonuje doświadczenia nutrigenomiczne, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, wykorzystując odpowiednie narzędzia informatyczne i zasoby literatury,

- Potrafi dobierać odpowiednie modele badawcze stosowane w eksperymentach żywieniowych oraz wykorzystać wiedzę z zakresu nutrigenomiki w celu optymalizacji żywienia zwierząt gospodarskich i towarzyszących,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent:

- Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie, potrafi organizować proces uczenia się innych osób,

-Rozumie złożoność problemów decyzyjnych związanych z użytkowaniem zwierząt i jest świadom konieczności dokonania krytycznej oceny wyników zastosowania różnych metod i technik bioinżynieriach.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie – test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia: Projekt; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga, Paweł Górka
Prowadzący grup: Justyna Barć, Jadwiga Flaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: Justyna Barć, Jadwiga Flaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: Justyna Barć, Jadwiga Flaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: Justyna Barć, Jadwiga Flaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)