Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doświadczalnictwo zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.MBZ.SM.HZOUY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo zootechniczne
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego planowania doświadczeń i przeprowadzania obliczeń statystycznych na uzyskanych wynikach doświadczeń. Wykłady rozpoczynają się od przypomnienia wiadomości ze Statystyki Matematycznej, a następnie omawiane są podstawowe testy statystyczne służące do weryfikacji różnych hipotez statystycznych, z omówieniem warunków (założeń), jakie muszą być spełnione w przypadku stosowania poszczególnych testów (m.in. test t dla grup niezależnych i par skorelowanych, analiza wariancji w różnych układach doświadczeń, test chi-kwadrat, regresja liniowa i korelacja, testy nieparametryczne). Ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej, w której studenci rozwiązują zadania dotyczące zastosowań doświadczalnictwa w naukach biologicznych, do analizy przykładowych danych i wyników doświadczeń, wykorzystując w tym celu pakiet programów statystycznych SAS. Jest to system programów, który posiada nieograniczone możliwości w zakresie analizy danych.

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Przypomnienie podstawowych pojęć statystyki matematycznej

a) populacja i próba; rozkład teoretyczny i empiryczny

b) charakterystyki próby (średnia arytmetyczna, mediana, moda,

wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności)

c) hipoteza i test statystyczny; rodzaje popełnianych błędów, poziom

istotności i obszar krytyczny testu

2. Planowanie doświadczeń i testowanie hipotez

a) doświadczenia w układzie grup niezależnych i par skorelowanych

b) analiza wariancji w układzie jednoczynnikowym

c) analiza wariancji w układzie wieloczynnikowym; pojęcie interakcji

d) analiza wariancji w układzie hierarchicznym, kwadratu łacińskiego, bloków losowanych,

z powtarzającymi się pomiarami

e) regresja liniowa i wielokrotna, korelacja

f) test chi-kwadrat jako test zgodności i test niezależności

g) testy nieparametryczne

ĆWICZENIA:

1. Testy istotności służące porównaniu średnich dwóch populacji – wybór metody dostosowanej do opisanego zadania i interpretacja wyników, obliczenia w systemie SAS

2. Jednoczynnikowa analiza wariancji i testy dla porównań wielokrotnych (m.in. Tukey, Schaeffe), obliczenia w systemie SAS

3. Analiza wariancji w układzie hierarchicznym, obliczenia w systemie SAS

4. Analiza wariancji w układzie z powtarzanymi pomiarami, obliczenia w systemie SAS

5. Dwuczynnikowa analiza wariancji z interakcją, interpretacja wyników z systemu SAS

6. Regresja liniowa i wielokrotna, korelacja, obliczenia w systemie SAS

7. Zastosowanie testu chi-kwadrat w różnych wariantach

8. Testy nieparametryczne

Literatura:

1. Elandt R. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. PWN, Warszawa.

2. Steel R., Torrie J. Principles and procedures of statistics. A biometrical approach. 2nd edition. McGraw-Hill Kogakusha, Ltd.

3. Olech W., M. Wieczorek - Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym. Skrypt SGGW, Warszawa.

4. Żuk B. 1989. Biometria stosowana. PWN, Warszawa.

5. Łomnicki A. 2003. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN SA, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. ma wiedzę z zakresu doświadczalnictwa i potrafi wykorzystać ją do przygotowania metodyki doświadczeń planowanych na zwierzętach

2. zna różne testy statystyczne i rozumie zasady ich stosowania oraz potrafi skorzystać z tych zasobów wiedzy w praktyce przy analizie wyników doświadczalnych

UMIEJĘTNOŚCI:

1. potrafi dobrać odpowiedni test statystyczny do analizy statystycznej wyników doświadczenia i zinterpretować wyniki obliczeń

2. potrafi stosować specjalistyczne programy komputerowe do statystycznej analizy danych (np. SAS)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. zna zakres zdobytej przez siebie wiedzy z doświadczalnictwa i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

2. potrafi pracować w zespole, wspólnie prowadzić doświadczenia i rozwiązywać problemy badawcze

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym sprawdzającym umiejętność zastosowania poznanej teorii w praktyce; na ocenę pozytywną należy uzyskać powyżej 50% punktów z egzaminu; udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 60%; zaliczenie z ćwiczeń stanowi 40% w ocenie końcowej;

Aby uzyskać ocenę pozytywną z ćwiczeń należy zaliczyć kolokwia oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)