Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.HYD.SM.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrobiologia
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie zagadnień dotyczących biologicznej charakterystyki środowiska wodnego, najważniejszych organizmów występujących w naszych wodach śródlądowych. Istotnym celem jest także zrozumienie związków i zależności pomiędzy różnymi organizmami wodnymi oraz ich roli w przekształcaniu substancji i energii w hydrosferze.

Pełny opis:

Studenci zostania zaznajomieni z hydrobiologiczną charakterystyką różnych typów wód śródlądowych (źródła, strumienie, rzeki, kanały, jeziora, zbiorniki zaporowe, stawy). Omówione zostaną także podstawowe czynniki fizykochemiczne środowiska wodnego ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na liczebność i bioróżnorodność organizmów roślinnych i zwierzęcych. Poruszona zostanie także tematyka dotycząca zależności pomiędzy różnymi organizmami wodnymi oraz obiegu materii i energii w środowisku wodnym. Dokonana także zostanie charakterystyka morfologiczna, anatomiczna i fizjologiczna najważniejszych taksonów pierwotniaków i zwierząt bezkręgowych reprezentowanych w wodach śródlądowych. Studenci zapoznają się z charakterystyką środowiska życiowego ryb, systematyką ryb oraz charakterystyką najważniejszych grup systematycznych. Poznają budowę i funkcje układów: krwionośnego, oddechowego, wydalniczego oraz zapoznają się z mechanizmami pozwalającymi utrzymać homoeostazę jonową. Poznają formy płciowości, strategie rozrodcze, hormonalną kontrolę dojrzewania płciowego i rozrodu ryb.

Na zajęciach ćwiczeniowych studenci zapoznają się z charakterystyką podstawowych grup ekologicznych środowiska wodnego (planktonu, bentosu, peryfitonu, nektonu, neustonu) obejmującą poznanie przystosowań organizmów roślinnych i zwierzęcych do życia w określonych typach i strefach środowiska wodnego, ich rolę w ekosystemie wodnym oraz obserwacje wybranych przedstawicieli organizmów planktonowych, bentosowych i peryfitonowych. Poznają budowę zewnętrzną i wewnętrzną ryb oraz wpływ czynników środowiska wodnego na organizm ryb.

Literatura:

Bieniarz K., Epler P., Chyb J. – Hydrozoologia- Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2008

Bieniarz K., Kownacki A., Epler P. - Biologia Stawów Rybnych – Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego 2003

Stańczykowska A.- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1986

Jura C..– Bezkręgowce – Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

N. Puczkow N. - Fizjologia ryb - PWN. 1962.

Opuszyński K. - Podstawy biologii ryb. - Państw. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1983.

Hesse T., Przybyszewski T - Życie ryb. - Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Koszalin 1993

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Dokonuje hydrobiologicznej charakterystyki różnych typów wód śródlądowych

Opisuje wpływ czynników fizykochemicznych środowiska wodnego na organizmy wodne oraz zjawiska związane z obiegiem materii i energii w środowisku wodnym

Charakteryzuje budowę morfologiczną i anatomiczną organizmów należących do najważniejszych grup systematycznych pierwotniaków i bezkręgowców wodnych

charakteryzuje mechanizmy i tendencje rozwoju życia na ziemi; objaśnia i tłumaczy mechanizmy ewolucji niższych kręgowców

opisuje budowę i funkcję układu endokrynnego ryb

posiada wiedzę dotyczącą struktury i funkcji organizmu ryby w zależności od poziomu organizacji i warunków ich bytowania

wymienia i charakteryzuje grupy ryb na podstawie ich cech biologicznych

Umiejętności:

Analizuje cechy, przystosowania do życia w specyficznych biocenozach i ekosystemach oraz zależności między różnymi organizmami wodnymi

Rozpoznaje najważniejsze gatunki roślinności wodnej oraz bezkręgowców wodnych

Dokonuje analizy ilościowej i jakościowej prób planktonowych i bentosowych

Wykorzystuje dane paleontologiczne w wyjaśnianiu współczesnej różnorodności biologicznej niższych kręgowców

Posiada umiejętność rozpoznawania grup organizmów na podstawie ich cech biologicznych oraz analizuje strukturę i funkcję organizmów jako wyraz adaptacji do określonych warunków środowiska

Kompetencje społeczne:

Zna zakres własnej wiedzy i rozumie potrzebę poprawy znajomości organizmów wodnych oraz interakcji pomiędzy nimi a środowiskiem wodnym

Ma świadomość skutków oddziaływania człowieka na ekosystemy wodne oraz zagrożeń wynikających ze stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę na zakończenie kursu student uzyskuje na podstawie:

Ćwiczenia: zaliczenie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru,

Wykłady: zaliczenie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru.

Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi udzielić poprawnych odpowiedzi na poziomie:

3.0 (dst) - 55-60% wszystkich odpowiedzi,

3,5 (dst+) - 61-70% wszystkich odpowiedzi,

4,0 (db) - 71-80% wszystkich odpowiedzi,

4,5 (bd+) - 81-90% wszystkich odpowiedzi,

5,0 (bdb) - powyżej 90% wszystkich odpowiedzi.

Wykłady: test jednokrotnego wyboru; udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe; procentowy udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)