Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.BIO.SI.HZOPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania tego przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat struktury biocząsteczek i ich metabolizmu, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:1) współzależność pomiędzy konformacją białek a ich aktywnością biologiczną ,2) uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie, 3) biosynteza prekursorów makrocząsteczek oraz 4) integracja metabolizmu. Na ćwiczeniach studenci będą zapoznawali się ze strukturą chemiczną poszczególnych grup związków budujących żywe organizmy oraz ich własnościami , a także z metodami służącymi do ilościowego oznaczenia tych związków w płynach ustrojowych. Natomiast wykłady będą głównie obejmowały metabolizm tych związków oraz sposoby jego regulacji, a także metaboliczny profil ważniejszych organów. Kurs ten powinien umożliwić studentom zrozumienie molekularnych podstaw życia.

Pełny opis:

Tematyka wykładów :

Przedstawia podstawowe wiadomości na temat struktury biocząsteczek. Wyjaśnia strategie metabolizmu i mechanizmy regulacji szlaków metabolicznych związanych z uzyskaniem energii oraz wytworzeniem cząsteczek budulcowych w takich procesach jak glikoliza, oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu , cykl kwasu cytrynowego, fosforylacja oksydacyjna , rozpad i synteza glikogenu, szlak pentozo –fosforanowy, glukoneogeneza, rozpad i synteza kwasów tłuszczowych, degradacja i przemiany aminokwasów. Tłumaczy regulację tych szlaków poprzez kontrolę aktywności enzymów kluczowych katalizujących reakcje nieodwracalne. Objaśnia miejsca krzyżowania się szlaków metabolicznych z podkreśleniem centralnej roli acetylo-CoA.Charakteryzuje profil metaboliczny mózgu, mięśni , tkanki tłuszczowej , nerek i wątroby oraz wyjaśnia rolę wątroby i hormonów w homeostazie organizmu zwierzęcego.

Tematyka ćwiczeń:

1. Badanie własności cukrów prostych, dwu i wielocukrów, reakcje charakterystyczne

2. Identyfikacja cukrów. Badanie własności aminokwasów, reakcje charakterystyczne.

3. Badanie własności białek , reakcje charakterystyczne.

4. Oczyszczanie białek metodą dializy.

5. Kolorymetria - oznaczenie białka w surowicy krwi zwierząt gospodarskich metodą Lowry’go.

6. Badanie własności kwasów nukleinowych. Odróżnienie RNA, od DNA

7. Badanie własności lipidów prostych i złożonych . Reakcje charakterystyczne.

8. Cholesterol, kwasy, żółciowe, hormony steroidowe – reakcje charakterystyczne.

9. Hemoglobina, produkty degradacji hemu- reakcje charakterystyczne.

10. Witaminy – reakcje charakterystyczne.

11. Oznaczanie witaminy C w materiale biologicznym.

12. Kinetyka reakcji enzymatycznych- wyznaczanie stałej Michaealisa i szybkości reakcji.

13. Wpływ temperatury i pH na szybkość reakcji enzymatycznych.

14. Oksydoreduktazy , hydrolazy transferazy – reakcji barwne.

15 . Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

bezpieczeństwo własne i osób wykonujący analizy biochemiczne w laboratorium

Literatura podstawowa

1. L. Stryer - Biochemia PWN 2000

2. BD Holmes , NM. Hooper, J.D. Houghton -Krótkie wykłady z biochemii . PWN.2005

3. M. Mika, A. Grzegorzewska - Biochemia Zwierząt- WUR 2017

Literatura uzupełniająca:

1. W. Minakowski - Biochemia kręgowców PWN 2005…

2. Kłyszejko-Stefanowicz L.(red.) Ćwiczenia z biochemii. PWN2012

Efekty uczenia się:

Student potrafi posługiwać się terminologią i nomenklaturą chemiczną, zinterpretować cele metabolizmu , jego strategię i główne mechanizmy szlaków metabolicznych. Ocenić wzajemne oddziaływanie organów w regulacji metabolizmu w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych Zna podstawowe techniki laboratoryjne wykonuje pomiary podstawowych wskaźników biochemicznych związanych z oceną stanów fizjologicznych organizmu. Interpretuje komórki i jej organelle jako miejsca przemian biochemicznych, budowę biocząsteczek takich jak węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka ,lipidy , nukleotydy i kwasy nukleinowe .Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne, może wdrażać do praktyki zawodowej umiejętności uzyskane w laboratorium biochemicznym a także potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i osób wykonujący analizy biochemiczne w laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie ćwiczeń:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%

2. Zaliczenie przedmiotu:

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Mika
Prowadzący grup: Maria Mika
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Mika
Prowadzący grup: Agnieszka Grzegorzewska, Maria Mika, Dominika Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.