Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.BIO.SI.HZOHZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zaznajomienie studentów ze strukturą, właściwościami i funkcjami biologicznymi węglowodanów, białek, tłuszczów, nukleotydów i kwasów nukleinowych oraz podstawowymi metodami analizy jakościowej i ilościowej tych związków. Zostanie omówiona budowa enzymów, mechanizm ich działania, kinetyka i regulacja aktywności enzymatycznej oraz metody oznaczania aktywności wybranych enzymów. Ponadto, zostaną omówione związki wysokoenergetyczne, procesy metaboliczne dostarczające energię: oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu, cykl Krebsa, mitochondrialny łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna oraz metabolizm węglowodanów, lipidów i białek.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Rola wody. Jonizacja wody. Kwasy, zasady i pH. Bufory. Grupy funkcyjne. Główne wiązania występujące w biocząsteczkach.

2. Węglowodany: struktura, właściwości i funkcja, cukry proste, pochodne cukrów, polisacharydy.

3. Nukleotydy i kwasy nukleinowe.

Aminokwasy: budowa, podział, właściwości. Peptydy i białka: rola, wiązanie peptydowe, struktura białek, peptydy biologicznie aktywne, denaturacja białek, izolacja i oczyszczanie białek.

4. Przenośniki tlenu - mioglobina i hemoglobina: rola, struktura, oksygenacja, regulacja wiązania tlenu, efekt Bohra.

5. Enzymy: pojecie enzymu, rola, budowa, mechanizm katalizy enzymatycznej, kinetyka enzymów, inhibicja, regulacja aktywności enzymatycznej, proenzymy, izoenzymy, klasyfikacja.

6. Wytwarzanie energii w komórce. ATP jako przenośnik energii i inne związki bogate w energię, etapy pobierania energii z pożywienia.

Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu, cykl kwasów trójkarboksylowych

Mitochondrialny łańcuch oddechowy. Fosforylacja oksydacyjna.

7. Glikoliza. Losy pirogronianu.

Glukoneogeneza. Regulacja glikolizy i glukoneogenezy.

Cykl Cori. Szlak pentozofosforanowy.

Synteza (glikogenogeneza) i rozkład glikogenu (glikogenoliza).

Kontrola allosteryczna i hormonalna metabolizmu glikogenu.

8. Metabolizm lipidów: struktura i funkcje kwasów tłuszczowych i triacylogliceroli, rozpad kwasów tłuszczowych, ciała ketonowe - ketogeneza, synteza kwasów tłuszczowych, kontrola metabolizmu tłuszczów.

9. Metabolizm aminokwasów, cykl mocznikowy. Integracja metabolizmu.

Tematyka ćwiczeń:

1. Wprowadzenie do ćwiczeń. Zasady BHP.

Właściwości chemiczne i analiza jakościowa cukrów prostych i złożonych. Identyfikacja cukrów.

2. Analiza jakościowa aminokwasów. Badanie właściwości białek. Denaturacja.

Kolorymetria. Ilościowe oznaczanie białka w surowicy krwi zwierząt.

Kwasy nukleinowe - analiza składu.

3. Badanie właściwości i analiza składu tłuszczów prostych i złożonych.

Analiza jakościowa i badanie właściwości steroidów (cholesterol, kwasy żółciowe, hormony steroidowe).

4. Hemoglobina i jej pochodne. Identyfikacja produktów rozpadu hemu.

Ilościowe oznaczanie kwasu askorbinowego w materiale biologicznym.

5. Reakcje charakterystyczne dla wybranych enzymów: katalaza, peroksydaza, oksydaza fenolowa i polifenolowa, ureaza, inwertaza.

Określanie aktywności wybranych enzymów (amylaza ślinowa, aminotransferazy, fosfatazy).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Biochemia kręgowców - Minakowski W., Weidner S.

2. Krótkie wykłady. Biochemia- Hames B.D., Hooper N.M.

3. Skrypt do ćwiczeń z biochemii (2017) – Mika M., Grzegorzewska AK.

Literatura uzupełniająca

1. Biochemia - Stryer L.,

2. Biochemia - Bańkowski E.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent zna i/ lub rozumie: strukturę, właściwości i rolę podstawowych związków budujących organizm, metody analizy jakościowej węglowodanów, białek, kwasów nukleinowych, tłuszczów, enzymów, steroidów oraz hemoglobiny i jej pochodnych, techniki analizy ilościowej wybranych biocząsteczek i enzymów we krwi, główne związki wysokoenergetyczne i ich rolę w organizmie. Posiada wiedzę o etapach pobierania energii z pożywienia, łańcuchu oddechowym i fosforylacji oksydacyjnej, przebieg i regulację podstawowych procesów biochemicznych związanych z metabolizmem węglowodanów, białek i tłuszczów w organizmie.

Umiejętności

Absolwent potrafi: analizować związki budujące organizmy żywe pod względem struktury, właściwości i ich roli w organizmie; stosować analizy laboratoryjne

w celu wyjaśnienia budowy i właściwości tych związków, posługiwać się odpowiednimi metodami kolorymetrycznymi do analiz ilościowych wybranych bio cząsteczek we krwi zwierząt oraz przeprowadzać oznaczenia aktywności wybranych enzymów w surowicy krwi zwierząt, interpretować wyniki uzyskane z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych.

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do pracy w grupie i kierowania małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne, interpretacji zagrożeń wynikających ze stosowania niebezpiecznych odczynników chemicznych, wykazywania troski o środowisko, powierzony sprzęt laboratoryjny i odczynniki.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: zaliczenie w formie pisemnej – student odpowiada na 10 pytań obejmujących zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 5 pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia: na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia, Anna Kozubek, Dominika Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia, Anna Kozubek, Dominika Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia, Anna Kozubek, Dominika Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.