Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aspekty etyczno-filozoficzne w hodowli zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.ASP.SM.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aspekty etyczno-filozoficzne w hodowli zwierząt
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi, religijnymi i naukowymi dotyczącymi relacji człowieka do świata zwierząt, w tym do zwierząt hodowlanych. Studenci zdobędą wiedzę, która może im pomóc zrozumieć ludzkie postawy wobec zwierząt w ujęciu historycznym, współcześnie a także w przyszłości. Pozyskana wiedza może sprawić, że zyskają oni umiejętność właściwej oceny etycznej postępowania ze zwierzętami w kolejnych latach studiów i w dalszej swej działalności, dzięki czemu staną się osobami odpowiedzialnymi za zwierzęta, z którymi będą mieli kontakt a także będą umieli jasno i precyzyjnie argumentować na rzecz swojej postawy w relacjach z innymi ludźmi w zakresie tematyki przedmiotu.

Forma zaliczenia: test pisemny.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi, religijnymi i naukowymi dotyczącymi relacji człowieka do świata zwierząt, w tym do zwierząt hodowlanych. Studenci zdobędą wiedzę, która może im pomóc zrozumieć ludzkie postawy wobec zwierząt w ujęciu historycznym, współcześnie a także w przyszłości. Pozyskana wiedza może sprawić, że zyskają oni umiejętność właściwej oceny etycznej postępowania ze zwierzętami w kolejnych latach studiów i w dalszej swej działalności, dzięki czemu staną się osobami odpowiedzialnymi za zwierzęta, z którymi będą mieli kontakt a także będą umieli jasno i precyzyjnie argumentować na rzecz swojej postawy w relacjach z innymi ludźmi w zakresie tematyki przedmiotu.

Forma zaliczenia: test pisemny.

Oprócz wiedzy przekazanej podczas wykładów, studentom poleca się następującą literaturę:

1. Adamczyk K. 2010. Ocena etyczna produkcji zwierzęcej. Przegląd Hodowlany, 5, 29-31.

2. Mepham B. 2008. Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

3. Sandoe P., Christiansen S.B. 2008. Ethics of animal use. Blackwell Publishing.

4. Chmurzyński J.A. 2000. Dobro i zło w kategoriach wartości biologicznych. The Peculiarity of Man, Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo pierwsze: Dobro i Zło, vol. 5, 2000, 259-271.

5. Ślipko T. 2002. Zarys etyki ogólnej. Wydawnictwo WAM. ss. 435.

6. Bekoff M.A. 1998. Encyclopedia of Animal Rights & Animal Welfare. Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group, Incorporated.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Absolwent zna i rozumie relacje człowiek-zwierzę w kontekście aspektów etyczno-moralnych w przeszłości i występujących współcześnie.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Absolwent potrafi uzasadnić działania w zakresie metodologii nauk przyrodniczych na poziomie humanistycznym; interpretować i zastosować normy etyczne w praktyce.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Absolwent zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie oraz zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności działań człowieka w obszarze postępowania ze zwierzętami;

jest świadomy odpowiedzialności moralnej za podejmowane decyzje związane z relacjami człowiek-zwierzę.

Tematyka wykładów jest następująca (w sumie 20 godzin wykładów):

1. Filozofowie starożytni a świat zwierząt.

2. Religie a zwierzęta – judaizm, chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm.

3. Postrzeganie zwierząt przez człowieka w okresie od Średniowiecza do XIX wieku.

4. Naukowe i paranaukowe podejście człowieka do zwierząt w wieku XX i obecnie.

5. Myśl ekofilozoficzna, etyka środowiskowa oraz filozofia praw zwierząt a relacje człowiek-zwierzę.

6. Ocena etyczna produkcji zwierzęcej, etyka badań i testów na zwierzętach oraz etyka w biotechnologii.

Zaliczenie – poprawna odpowiedź na 10 pytań testowych (test wyboru) z zagadnień omawianych na wykładach. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Literatura:

Oprócz wiedzy przekazanej podczas wykładów, studentom poleca się następującą literaturę:

1. Adamczyk K. 2010. Ocena etyczna produkcji zwierzęcej. Przegląd Hodowlany, 5, 29-31.

2. Mepham B. 2008. Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

3. Sandoe P., Christiansen S.B. 2008. Ethics of animal use. Blackwell Publishing.

4. Chmurzyński J.A. 2000. Dobro i zło w kategoriach wartości biologicznych. The Peculiarity of Man, Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo pierwsze: Dobro i Zło, vol. 5, 2000, 259-271.

5. Ślipko T. 2002. Zarys etyki ogólnej. Wydawnictwo WAM. ss. 435.

6. Bekoff M.A. 1998. Encyclopedia of Animal Rights & Animal Welfare. Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group, Incorporated.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Absolwent zna i rozumie relacje człowiek-zwierzę w kontekście aspektów etyczno-moralnych w przeszłości i występujących współcześnie.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Absolwent potrafi uzasadnić działania w zakresie metodologii nauk przyrodniczych na poziomie humanistycznym; interpretować i zastosować normy etyczne w praktyce.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Absolwent zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie oraz zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności działań człowieka w obszarze postępowania ze zwierzętami;

jest świadomy odpowiedzialności moralnej za podejmowane decyzje związane z relacjami człowiek-zwierzę.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – poprawna odpowiedź na 10 pytań testowych (test wyboru) z zagadnień omawianych na wykładach. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)