Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZST.SI.HZOTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia stosowana
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych sem. 1 obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Taksonomia świata zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Filogenetyczna i adaptacyjna zmienność budowy zwierząt w ujęciu ewolucyjnym.. Znaczenie zwierząt w życiu i działalności człowieka.

Pełny opis:

1 Wykłady

Biogeneza/abiogenzeza. Tradycyjna i biologiczna definicja gatunku.

Ewolucja zwierząt należących do różnych grup taksonomicznych (symetria ciała, motoryka, powłoki ciała i ich wytwory, różne typy jam ciała, powstanie i rozwój szkieletu, doskonalenie układu nerwowego i narządów zmysłów, budowa i funkcje układu pokarmowego, oddechowego, krwionośnego, wydalniczego oraz rozrodczego. Rozwój organizmów zwierzęcych. Bioróżnorodność.

Egzamin.

Łącznie 30 godzin

Ćwiczenia

Protista – budowa i znaczenie.

Parzydełkowce budowa i znaczenie w przyrodzie, hodowle.

Płazińce (wirki, przywry i tasiemce) – robaki pasożytnicze.

Nicienie – różnorodność gatunkowa i ich chorobotwórczość.

Pierścienice lądowe i wodne.

Skorupiaki (budowa i znaczenie).

Szczękoczułkowce - pajęczaki, bioróżnorodność. Roztocze – pajęczaki pasożytnicze, saprofityczne i alergogenne.

Owady – budowa ogólna (typy rozwoju) oraz bioróżnorodność.

Mięczaki i Szkarłupnie.

Ryby: przystosowanie do życia w środowisku wodnym.

Płazy i gady – adaptacje służące do przejścia z życia w wodzie na ląd. Przedstawiciele fauny krajowej.

Ptaki i ssaki – adaptacje do różnych środowisk. Zwierzęta hodowlane: kuraki i blaszkodziobe oraz gryzonie, drapieżne i kopytne.

Łącznie 30 godzin

Literatura:

1. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1996.

2. Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

3. Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001.

4. Klucze do oznaczania bezkręgowców i kręgowców.

5. Publikacje własne jako pierwszy autor i współautorstwo prac z tego zakresu dostępne na stronach Biblioteki Głównej UR w Krakowie, jak i na stronach zewnętrznych.

6. Prace dyplomowe (promotor prac) – dostępne w Bibliotece Głównej UR w Krakowie, również poprzez system USOS w formie streszczeń (abstraktów).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Poznaje metody systematyzowania zwierząt

Definiuje podstawowe pojęcia z nomenklatury zoologicznej

Potrafi scharakteryzować filogenetyczną zmienność i adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiskowych

UMIEJĘTNOŚCI

Stosuje techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zwierzęcych

Analizuje morfologię i anatomię organizmów zwierzęcych

Weryfikuje własne obserwacje ze zdobytą wiedzą

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej

Ma świadomość roli zwierząt w środowisku i dla człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Egzamin (test zamknięty) z wykładów w 50% formułuje ocenę końcową.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, ub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Praktyki zawodowe:

Na tym etapie studiów nie są realizowane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: Irena Grześ, Sławomir Kornaś, Paweł Nosal, Marta Skalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Irena Grześ, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.