Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZST.SI.HZOPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia stosowana
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Metody systematyzowania i taksonomia zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Filogenetyczna i adaptacyjna zmienność budowy zwierząt. Bogactwo gatunkowe i związki w świecie zwierząt. Znaczenie zwierząt w życiu i działalności człowieka. Przegląd organizmów zoologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem form pasożytniczych, szkodników oraz zwierząt pożytecznych. Elementy morfologii, anatomii i fizjologii układów w aspekcie rozwoju rodowego oraz w powiązaniu z warunkami życia zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady - 15 godz. Tematyka:

- Zoologia – przedmiot i cel nauk zoologicznych. Systemy klasyfikacyjne i nomenklatura zoologiczna

- Biogeneza. Historia biosfery. Zwierzęta w biosferze.

- Związki zwierząt. Interakcje, ze szczególnym uwzględnieniem pasożytnictwa

- Rozród i ontogeneza zwierząt

- Filogeneza układów (układ powłokowy i ruchu; pokarmowy; oddechowy, krążenia i wydalniczy; nerwowy z narządami zmysłów i wewnątrzwydzielniczy)

- Fauna Polski

Ćwiczenia - 30 godz. Tematyka:

- Protozoa – pierwotniaki wolno żyjące, symbionty i pasożyty

- Gąbki i jamochłony. Zwierzęta filtrujące wodę, wskaźniki jej czystości

- Płazińce – tkankowce (wirki, przywry i tasiemce). Adaptacje do pasożytniczego trybu życia

- Robaki obłe. Nicienie – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Organizmy pasożytnicze

- Pierścienice jako ogniwo ewolucyjne. Organizmy glebowe i wodne. Producenci wermikompostu, źródło białka, żywiciele parateniczni, pasożyty, wskaźniki zanieczyszczenia wody

- Stawonogi. Skorupiaki - składniki zooplanktonu, żywiciele pasożytów pośredni i parateniczni, formy pasożytnicze

- Stawonogi lądowe. Pajęczaki jako organizmy drapieżne i saprofityczne. Roztocze: organizmy pożyteczne, pasożyty, wektory chorób, szkodniki zbiorów, silne alergeny

- Owady. Bioróżnorodność. Przeobrażenie zupełne i niezupełne. Przedstawiciele poszczególnych rzędów, o dużym znaczeniu dla człowieka

- Mięczaki. Szkarłupnie. Budowa i znaczenie; hodowle

- Ryby – różnorodność przystosowań do życia w środowisku wodnym

- Płazy i gady – rozwój adaptacji do życia w środowisku lądowym; przedstawiciele fauny krajowej; hodowle

- Ptaki i ssaki – organizmy stałocieplne; adaptacje do różnych środowisk; przegląd fauny krajowej – ochrona i znaczenie; gatunki poddane procesowi domestykacji i zwierzęta łowne

Literatura:

1. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1996.

2. Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

3. Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, 1997.

4. Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- współczesne metody systematyzowania zwierząt i podstawowe pojęcia z zakresu nomenklatury zoologicznej

- bogactwo gatunkowe i związki w świecie zwierząt

- filogenetyczną zmienność i adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiskowych

- znaczenie zwierząt w biocenozie oraz gospodarce i życiu człowieka.

Umiejętności - absolwent potrafi:

z- astosować techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zoologicznych

- przeprowadzić analizę morfologii i anatomii zwierząt

- zweryfikować własne obserwacje ze zdobytą wiedzą zoologiczną.

Kompetencje społeczne - absolwent:

- docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)