Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZST.SI.HZAHZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia stosowana
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Zootechnika I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady (30 godz.):

Zoologia – przedmiot i cel nauk zoologicznych. Systemy klasyfikacyjne i nomenklatura zoologiczna

Biogeneza i historia biosfery. Współczesna zoosfera. Fauna Polski - gatunki chronione, zagrożone oraz obce

Związki zwierząt. Interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe

Rozród i rozwój w świecie zwierząt

Pokrycie ciała i układ ruchowy

Odżywianie się zwierząt – układ pokarmowy

Filogeneza układu oddechowego, krążenia i wydalniczego

Układ nerwowy z narządami zmysłów i układ wewnątrzwydzielniczy jako układy regulacyjne

Różnorodność zwierząt w ujęciu systematycznym

Ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.):

Protozoa – pierwotniaki wolno żyjące i ich znaczenie w ekosystemach wodnych; symbionty i pasożyty

Gąbki i jamochłony. Zwierzęta filtrujące wodę, wskaźniki czystości wody

Płazińce – pierwsze tkankowce. Wirki żyjące wolno w środowisku wodnym oraz przywry i tasiemce jako pasożyty. Adaptacje do pasożytniczego trybu życia

Robaki obłe. Nicienie – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Organizmy pasożytnicze

Pierścienice jako ogniwo ewolucyjne. Organizmy wodne i glebowe. Żywiciele parateniczni i pasożyty oraz wskaźniki zanieczyszczenia wody. Hodowle

Stawonogi. Skorupiaki - składniki zooplanktonu, żywiciele i pasożyty

Pajęczaki jako organizmy drapieżne i saprofityczne. Roztocze: organizmy pożyteczne, pasożyty, wektory chorób i szkodniki

Owady - budowa i biologia. Rzędy owadów o przeobrażeniu zupełnym i niezupełnym, przedstawiciele i znaczenie w przyrodzie i dla człowieka

Mięczaki i szkarłupnie. Budowa i znaczenie; hodowle

Ryby – różnorodność przystosowań do życia w środowisku wodnym

Płazy i gady – rozwój adaptacji do życia w środowisku lądowym; przedstawiciele fauny krajowej; hodowle

Ptaki i ssaki – organizmy stałocieplne; adaptacje do różnych środowisk; przegląd fauny krajowej – ochrona i znaczenie (gatunki poddane procesowi domestykacji, zwierzęta łowne)

Literatura:

1. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1996

2. Błaszak Cz. (red.) Zoologia (t.1-3). PWN, Warszawa

3. Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001

Literatura uzupełniająca:

1. Wyrobisz A., Kowal J., Nosal P. 2016. Insight into species diversity of the Trichostrongylidae Leiper, 1912 (Nematoda: Strongylida) in ruminants. Journal of Helminthology, 90(6), 639-646

2. Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, 1997

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- współczesne metody systematyzowania zwierząt i podstawowe pojęcia z zakresu nomenklatury zoologicznej

- bogactwo gatunkowe i związki w świecie zwierząt

- filogenetyczną zmienność i adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiskowych

- znaczenie zwierząt w biocenozie oraz gospodarce i życiu człowieka

Umiejętności - potrafi:

- zastosować techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zoologicznych

- przeprowadzić analizę morfologii i anatomii zwierząt

- zweryfikować własne obserwacje ze zdobytą wiedzą zoologiczną

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- pogłębiania wiedzy zoologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga, Jerzy Kowal, Anna Kucharska, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Jerzy Kowal, Kamil Kustra, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)