Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie izotopów i przeciwciał w diagnostyce laboratoryjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZAS.SM.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie izotopów i przeciwciał w diagnostyce laboratoryjnej
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z metodami i technikami laboratoryjnymi, w których wykorzystuje się izotopy i przeciwciała. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia fizyki jądrowej oraz zastosowanie izotopów w diagnostyce laboratoryjnej. Na kolejnych wykładach słuchacze zostaną zapoznani ze sposobami produkcji przeciwciał poli- i monoklonalnych, metodami znakowania antygenów i przeciwciał, sposobami wywoływania sygnału w metodach immunologicznych oraz zastosowaniem przeciwciał w metodach i technikach laboratoryjnych. Na wykładach omówione zostaną następujące metody analityczne: metoda radioimmunologiczna (RIA), radioreceptorowa (RRA), immunoprecypitacja, immuno-PCR, immunocytochemia, ELISA, Western blot, EMSA. Na ćwiczeniach uczestnicy kursu przeprowadzają i interpretują wyniki analiz laboratoryjnych z zastosowaniem izotopów i przeciwciał.

Pełny opis:

WYKŁADY (15 h):

1. Przypomnienie pojęć z immunologii: antygen, przeciwciało; charakterystyka reakcji antygen-przeciwciało; przegląd metod wykorzystujących izotopy i/lub przeciwciała w diagnostyce laboratoryjnej. Przeciwciała mono- i poliklonalne - charakterystyka i metody wytwarzania.

2. Metody immunochemiczne (techniki immunoenzymatyczne, metoda ABC, metody fluorescencyjne i chemiluminescencyjne).

Wykorzystanie przeciwciał w wybranych technikach cz. I: immunocytochemia.

3. Wykorzystanie przeciwciał w wybranych technikach cz. II: ELISA, Western blot, immunoprecypitacja, immuno-PCR, EMSA.

4. Podstawowe pojęcia i zagadnienia fizyki jądrowej: atom, powłoki elektronowe, izotop, rozpad promieniotwórczy, rodzaje promieniowania, pomiar promieniowania (efekt Comptona), szeregi promieniotwórcze, izotopy naturalne i sztuczne.

5. Metoda radioimmunologiczna – zasada metody, reakcje krzyżowe przeciwciał, test paralelizmu i odzysk.

6. Metoda radioreceptorowa (RRA - analiza Scatcharda) i jej zastosowanie w biologii, medycynie i farmakologii.

7. Zastosowanie znakowanych substancji w badaniach in vivo i in vitro (kinetyka hormonalna, przepływ krwi, wychwyt hormonu przez tkanki, proliferacja komórek)

8. Egzamin

Ćwiczenia (30 h):

1. Immunochemia (lokalizacja komórek proliferacyjnych lub apoptotycznych na skrawkach parafinowych tkanek)

2. Oznaczanie hormonów i białek metodą ELISA; wykorzystanie metody ELISA w diagnostyce laboratoryjnej; oznaczanie stężenia TSH w surowicy krwi ludzi

3. Metoda radioimmunologiczna – oznaczanie miana i reakcji krzyżowych przeciwciał, ocena powinowactwa antygen-przeciwciało;

4. Oznaczanie stężenia tyroksyny lub trijodotyroniny w surowicy krwi zwierząt i ludzi

5. Oznaczanie proliferacji komórek limfocytów krwi końskiej lub warstwy ziarnistej pęcherzyków jajnikowych z zastosowaniem radioaktywnej tymidyny.

Literatura:

1. F. Kokot, R. Stupnicki, „Metody radioimmunologiczne i radiokompetycyjne stosowane w klinice”, PZWL, 1985.

2. A. Lityńska, M.H. Lewandowski, “Techniki badań fizjologicznych”, Wydawnictwo UJ, 1998.

3. J. Bereta, M. Bereta, „Przeciwciała monoklinalne otrzymywanie i zastosowanie”, Instytut Biologii Molekularnej UJ, 2000.

4. J. Gołąb i in., „Immunologia”, PWN, 2008.

5. M. Zabel, “Immunocytochemia”, PWN, 1999.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student: opisuje i definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia fizyki jądrowej: atom, izotop, rozpad promieniotwórczy, rodzaje promieniowania, pomiar promieniowania, szeregi promieniotwórcze; ma wiedzę dotyczącą zastosowania izotopów promieniotwórczych w technikach laboratoryjnych wykorzystywanych w bioinżynierii zwierząt

tłumaczy zastosowanie znakowanych izotopowo związków nieorganicznych i organicznych w badaniach in vivo i in vitro

objaśnia znaczenie najważniejszych pojęć immunologii dotyczących interakcji antygen-przeciwciało; tłumaczy sposoby i metody wytwarzania przeciwciał mono- i poliklonalnych oraz określa sposoby stosowania tych przeciwciał w metodach diagnostycznych; rozróżnia metody wykorzystujące izotopy i/lub przeciwciała w diagnostyce laboratoryjnej; opisuje i charakteryzuje podstawowe metody i techniki laboratoryjne, w których stosuje się przeciwciała i/lub izotopy oraz wskazuje ich zastosowanie w biologii, biotechnologii i bioinżynierii zwierząt.

Umiejętności

Student: stosuje izotopy promieniotwórcze i przeciwciała w badaniach in vitro i in vivo; przeprowadza niektóre analizy z zastosowaniem substancji znakowanych izotopowo oraz przeciwciał

określa miano, reakcje krzyżowe i powinowactwo przeciwciał; posługuje się metodą radioimmunologiczną (RIA) w celu oznaczania stężenia hormonów we osoczu krwi zwierząt i ludzi

stosuje metodę immunocytochemiczną w badaniach naukowych i diagnostyce komórek i tkanek; interpretuje wyniki analiz immunocytochemicznych; wykorzystuje metodę ELISA w diagnostyce laboratoryjnej; oznacza stężenie hormonu we krwi przy zastosowaniu metody ELISA; potrafi wykonać badanie proliferacji in vitro komórek wyizolowanych z organizmu metodą z zastosowaniem radioaktywnej tymidyny znakowanej izotopem trytu.

Kompetencje społeczne

Student: potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne; posiada świadomość odpowiedzialności, oraz ryzyka i skutków stosowania substancji promieniotwórczych w analityce laboratoryjnej; ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach, wykonywania analiz laboratoryjnych oraz właściwej interpretacji wyników badań

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z zagadnień omawianych na wykładach i ćwiczeniach (pytania otwarte).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)