Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka w naukach przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.STA.SM.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka w naukach przyrodniczych
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 1 sem. obowiązkowe II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami, którymi zajmuje się Statystyka Matematyczna. Niezbędne jest rozpoczęcie tego wykładu od wprowadzenia do rachunku prawdopodobieństwa. Kolejne wykłady poświęcone są zagadnieniom Statystyki Matematycznej tzn. 1) wprowadzeniu podstawowych pojęć statystycznych (populacja i próba, test i hipoteza statystyczna, błędy związane z testowaniem hipotez, poziom istotności i obszar krytyczny testu), 2) omówieniu metod estymacji (definicja i własności estymatorów, metody wyznaczania estymatorów, estymacja przedziałowa i punktowa), 3) omówieniu testów służących do weryfikacji hipotez m.in. o równości średnich i wariancji.

Ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej, w której studenci rozwiązują zadania dotyczące analizy przykładowych danych doświadczalnych i poprawnej interpretacji wyników. Studenci na ćwiczeniach korzystają z pakietu programów statystycznych SAS.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Elementy rachunku prawdopodobieństwa

a) przestrzeń zdarzeń elementarnych i działania na zdarzeniach

b) definicja i własności prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo całkowite

c) zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, dystrybuanta i funkcja gęstości (definicje i własności)

d) parametry rozkładu zmiennych losowych (wartość oczekiwana, mediana, moda, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, błąd standardowy średniej)

e) przykładowe rozkłady zmiennych losowych (dwupunktowy, Bernoulliego, normalny, chi-kwadrat, t-Studenta, F-Snedecora)

2. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej – definicje i przykłady

a) populacja i próba

b) rozkład teoretyczny i empiryczny

c) charakterystyki z próby (średnia arytmetyczna i geometryczna, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, błąd standardowy średniej)

3. Metody estymacji

a) definicja estymatora i jego własności

b) przegląd metod wyznaczania estymatorów (momentów, najmniejszych kwadratów, największej wiarogodności)

c) rozkłady parametrów z próby

d) estymacja za pomocą przedziałów ufności

4. Weryfikacja hipotez statystycznych

a) test statystyczny, hipoteza statystyczna, rodzaje testów i hipotez

b) błędy związane z testowaniem hipotez, poziom istotności testu, obszar krytyczny i moc testu

c) testy istotności dla średnich i wariancji

Ćwiczenia:

1. Elementy kombinatoryki – wprowadzenie pojęcia permutacji, wariacji i kombinacji (bez powtórzeń i z powtórzeniami) i zastosowanie tych pojęć do rozwiązywania zadań

2. Obliczanie prawdopodobieństwa z wykorzystaniem jego własności

3. Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa

4. Rozwiązywanie zadań dotyczących wyznaczania rozkładu zmiennej losowej, dystrybuanty, obliczania wartości oczekiwanej i wariancji, wykorzystanie dystrybuanty do liczenia prawdopodobieństwa

5. Populacja i próba – omówienie różnych przykładów, obliczanie podstawowych charakterystyk dla próby (średnia arytmetyczna, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, błąd standardowy średniej)

6. Przedziały ufności dla średniej i wariancji - przykłady praktyczne i interpretacja uzyskanych wyników

7. Testy istotności służące porównaniu jednej lub dwóch średnich – wybór metody dostosowanej do zadania i interpretacja wyników

Literatura:

1. Steel R., Torrie J. - Principles and procedures of statistics. A biometrical approach.

2. Łomnicki A. - Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników.

3. Kukuła K. - Elementy statystyki w zadaniach. 1998, PWN.

4. Olech W., Wieczorek M. - Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym.

5. Elandt R. - Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

1. Metodologię pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników eksperymentów zakresu bioinżynierii i dziedzin pokrewnych (BIOI2_W01)

2. I dobiera metody opisu statystycznego próby, oceny rozkładu zmiennych losowych, estymacji parametrów populacji, weryfikacji hipotez, analizy wariancji i analizy regresji (BIOI2_W02)

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

1. Planować i wykonywać doświadczenia, analizować i interpretować uzyskane wyniki, wykorzystując odpowiednie narzędzia informatyczne i zasoby literatury (BIOI2_U01)

2. Wykonać opis statystyczny próby, ocenić rozkłady zmiennych losowych, stosować testy statystyczne i różne metody oceny zależności cech (BIOI2_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

3. Ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (BIOI2_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium sprawdzające wiedzę.

Egzamin - pisemny sprawdzający wiedzę.

Kryteria oceniania (ćwiczenia, egzamin):

ocena dostateczna (3,0): 51-60% punktów,

ocena ponad dostateczna (3,5): 61-70% punktów,

ocena dobra (4,0): 71-80% punktów,

ocena ponad dobra (4,5): 81-90% punktów,

ocena bardzo dobra (5,0): ponad 90% punktów.

Kryteria oceniania (ocena końcowa):

Ocena końcowa w 60% składa się z oceny z egzaminu oraz w 40% z oceny z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Otwinowska-Mindur
Prowadzący grup: Agnieszka Otwinowska-Mindur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Otwinowska-Mindur
Prowadzący grup: Agnieszka Otwinowska-Mindur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.