Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.PSY.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści nauczania:

Wykłady 30 godz.

Tematyka zajęć Historia psychologii. Podstawowe nurty psychologiczne

Etyczne problemy działalności praktycznej, edukacyjnej i naukowej psychologa

Procesy poznawcze. Emocje i motywacje. Osobowość.

Realizowane efekty uczenia się PPO_W1, PPO_W2, PPO_W3, PPO_W4, PPO_W5. PPO_K1, PPO_K2

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Zaliczenie z oceną; test wyboru, na pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 65% pytań, ocena z zaliczenia wykładów stanowi 60% oceny końcowej

Ćwiczenia 0 godz.

Tematyka zajęć

Realizowane efekty uczenia się

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

Seminarium 15 godz.

Tematyka zajęć Kształtowanie umiejętności formułowania samodzielnych wniosków, posługiwania się językiem psychologicznym

Metodologia badań psychologicznych. Psychologia różnic indywidualnych

Psychopatologia i psychoterapia

Realizowane efekty uczenia się PPO_U1, PPO_U2, PPO_U3, PPO_U4, PPO_K1, PPO_K3

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Zaliczenie z oceną; test wyboru, na pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 65% pytań, ocena z zaliczenie wykładów stanowi 40% oceny końcowej

Struktura efektów uczenia się:

Dyscyplina – RZ 1 ECTS*

Dyscyplina – PB 0 ECTS*

Dyscyplina – SP 3 ECTS*

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 55 godz. 2,2 ECTS*

w tym: wykłady 30 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniach 5 godz.

zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 0 godz. 0 ECTS*

praca własna 45 godz. 1,8 ECTS*

Literatura:

Podstawowa Psychologia Akademicka Podręcznik Tom 1 , Dariusz Doliński , Jan Strelau, Wydawca: GWP, 2014

Uzupełniająca Psychologia Akademicka Podręcznik Tom 2, Dariusz Doliński , Jan Strelau, Wydawca: GWP, 2014

Efekty uczenia się:

Kod składnika opisu

Opis

Odniesienie do (kod)

efektu kierunkowego

dyscypliny

WIEDZA - zna i rozumie:

PPO_W1

podstawowe założenia behawioryzmu, psychoanalizy, koncepcji poznawczej i humanistycznej.

ETO1_W08

ETO1_W12

RZ, PB, SP

PPO_W2

podstawową terminologię psychologiczną w zakresie psychologii ogólnej.

ETO1_W12

RZ, PB, SP

PPO_W3

stosunek psychologii do innych dyscyplin nauki.

ETO1_W06

ETO1_W12

RZ, PB, SP

PPO_W4

potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu subdyscyplin psychologii

ETO1_W07

ETO1_W12

RZ, PB, SP

PPO_W5

możliwości praktycznych zastosowań dorobku psychologii, szczególnie w kontekście klinicznym.

ETO1_W05

ETO1_W07

RZ, PB, SP

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

PPO_U1 dokonać analizy i oceny funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych (stres, frustracja, konflikt, trauma, żałoba) oraz wskazuje i omawia elementarne formy pomocy psychologicznej ETO1_U12 RZ, PB, SP

PPO_U2 różnicować elementy podstawowych teorii psychologicznych ETO1_U12 RZ, PB, SP

PPO_U3 wskazać wpływ otoczenia na stan psychiczny ETO1_U09

ETO1_U12 RZ, PB, SP

PPO_U4 opisywać procesy społeczne w odniesieniu do mechanizmów psychologicznych ETO1_U05

ETO1_U12 RZ, PB, SP

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

PPO_K1 w zakresie psychologicznego przygotowania - bycia świadomym poziomu swojej wiedzy i umiejętności ETO1_K01 RZ, PB, SP

PPO_K2 ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ETO1_K03 RZ, PB, SP

PPO_K3 oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań związanych z przyszłym zawodem ETO1_K05 RZ, PB, SP

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wrześniewski
Prowadzący grup: Krzysztof Wrześniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wrześniewski
Prowadzący grup: Krzysztof Wrześniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Szewczyk
Prowadzący grup: Ilona Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)