Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.MIK.SL.HBIOZ.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Biologia stosowana I stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych. Zrozumienie znaczenia mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenozy, przemianach biogenów oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i inne organizmy żywe. Uwypuklenie pożytecznej i szkodliwej roli drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazanie na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów ze środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi.

Pełny opis:

Mikrobiologia jako dyscyplina naukowa. Świat drobnoustrojów i ich miejsce w przyrodzie. Zarys historii mikrobiologii i badań nad drobnoustrojami. Podstawy klasyfikacji i zarys systematyki drobnoustrojów.Morfologia i charakterystyka wybranych grup mikroorganizmów. Formy przetrwalne drobnoustrojów. Budowa i ultrastruktura komórki bakteryjnej (Gram+ i Gram-) i grzybowej (drożdże). Fizjologia drobnoustrojów. Wpływ czynników fizykochemicznych środowiska na procesy życiowe drobnoustrojów: oddychanie (org. tlenowe i beztlenowe), odżywianie (autotrofy i heterotrofy), sposoby rozmnażania komórek oraz kontrola procesów podziału.Mikrobiologia środowisk naturalnych i antropogenicznych; gleba wody powierzchniowe, powietrze. Mikrobiota człowieka.Mechanizmy chorobotwórczości mikroorganizmów. Wrażliwość bakterii chorobotwórczych na antybiotyki. Przegląd i charakterystyka bakterii chorobotwórczych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii. Podstawowa aparatura i metody stosowane w badaniach mikrobiologicznych. Metody izolacji drobnoustrojów ze środowiska. Izolacja czystych kultur bakterii. Teoretyczne podstawy barwienia. Morfologia bakterii. Technika sporządzania

preparatów bakteriologicznych. Barwienie bakterii metodą prostą pozytywną. Technika posługiwania się mikroskopem immersyjnym. Barwienie proste negatywne. Obserwacja ruchu bakterii w kropli wiszącej.Barwienie złożone metodą Grama. Morfologia, znaczenie promieniowców. Wprowadzenie do mykologii. Technika sporządzania preparatów przyżyciowych (mykologicznych). Drożdże - morfologia,systematyka, znaczenie. Próba na żywotność i odżywianie drożdży. Podstawy diagnostyki mykologicznej. Morfologia, znaczenie grzybów pleśniowych z klasy Phycomycetes. Morfologia, znaczenie grzybów pleśniowych z klasy Deuteromycetes. Grzyby toksynotwórcze i mykotoksyny. Podział metod analizy mikrobiologicznej. Analiza mikrobiologiczna wody w aspekcie sanitarno-higienicznym.

Odczyt mikrobiologicznej analizy wody. Interpretacja wyników badań. Analiza

mikrobiologiczna powietrza. Fermentacja mlekowa. Bakterie fermentacji mlekowej w materiale pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego. Szkodniki fermentacji mlekowej. Barwienie przetrwalników metodą Schaeffera-Fultona. Fermentacja octowa.

Literatura:

1. Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, warszawa 2003.

2. Kunicki-Goldfinger W. J.H., Życie bakterii PWN, Warszawa 2006.

3. Nicklin J., gram-Cook K., Kilington R., Mikrobiologia, PWN, Warszawa, 2007.

4. Zmysłowska J., Mikrobiologia ogólna i środowiskowa, teoria i ćwiczenia. Wyd. Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2002

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:zagadnienia z zakresu technik mikrobiologicznych oraz ich zastosowania w biologii, medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi: stosować, dobierać i weryfikować odpowiednie techniki mikrobiologiczne do analizy procesów biologicznych, oceniać możliwości wykorzystania odpowiednich technik badawczych

w naukach biologicznych, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska, analizować zjawiska wpływające na zdrowie zwierząt i ludzi oraz stan

środowiska naturalnego i hodowlanego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do: formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień biologii, przedsiębiorczego działania zmierzającego do zastosowania wiedzy

biologicznej w pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę. Test wyboru lub uzupełnienia; na ocenę pozytywną należy

udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział

oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zaliczenie na ocenę. Na ocenę pozytywną należy prawidłowo zaliczyć ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego; należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek, Jacek Grzyb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)