Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.MAT.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów matematyki w takim zakresie, aby mogli swobodnie korzystać ze zdobytej wiedzy na innych zajęciach (np. chemii czy fizyki), jak również stosować tą wiedzę do opisu zjawisk przyrodniczych. Niezbędne jest rozpoczęcie tego wykładu od przypomnienia wiadomości na temat funkcji jednej zmiennej (definicja i własności funkcji). Kolejne wykłady poświęcone są zagadnieniom: 1) analizy matematycznej (granica i ciągłość funkcji, rachunek różniczkowy i całkowy) oraz 2) algebry liniowej (macierz i jej własności, działania na macierzach, wyznacznik macierzy i jego własności, układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania).

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Rachunek różniczkowy

- funkcja i jej własności

- granica funkcji, ciągłość funkcji i pochodna funkcji

- zastosowanie granic i pochodnej do badania przebiegu zmienności funkcji

2. Rachunek całkowy

- całka nieoznaczona i całka oznaczona

- podstawowe wzory rachunku całkowego

- metody całkowania (przez części i przez podstawianie)

- zastosowania geometryczne całki oznaczonej (obliczanie pola powierzchni,

długości łuku, objętości i pola powierzchni bocznej bryły obrotowej)

3. Elementy algebry liniowej

- definicja macierzy, rodzaje macierzy i działania na macierzach

- wyznacznik macierzy i jego własności

- rząd macierzy

- układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania

ĆWICZENIA:

1. Wyznaczanie własności funkcji, przegląd funkcji elementarnych

2. Obliczanie granic i badanie ciągłości funkcji – rozwiązywanie zadań

3. Obliczanie pochodnych z wykorzystaniem poznanych wzorów; badanie przebiegu zmienności funkcji

4. Obliczanie całek z wykorzystaniem poznanych wzorów i metod całkowania; 5. Obliczanie pola powierzchni pod wykresem funkcji i objętości brył obrotowych z wykorzystaniem całek oznaczonych - proste przykłady

6. Wykonywanie działań na macierzach, liczenie wyznacznika i rzędu macierzy

7. Rozwiązywanie układów równań liniowych

Literatura:

1. W. Krysicki, L. Włodarski - Analiza matematyczna w zadaniach (cz.I) 2. F. Leja - Rachunek różniczkowy i całkowy. 3. M. Ptak - Matematyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- ma wiedzę z zakresu matematyki, którą potrafi wykorzystać do rozwiązywania zadań

- rozumie i umie zastosować rachunek różniczkowy i całkowy do analizy prostych modeli przyrodniczych

- umie zastosować algebrę liniową do opisu zjawisk przyrodniczych

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do rozwiązywania zadań z analizy matematycznej

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań z algebry liniowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- zna zakres zdobytej przez siebie wiedzy matematycznej i rozumie potrzebę ciągłego uczenia się

- potrafi pracować w zespole i wspólnie rozwiązywać problemy badawcze posługując się poznanymi narzędziami matematycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, złożony z 2 części: części teoretycznej, obejmującej zagadnienia omawiane na wykładach oraz części zadaniowej, sprawdzającej umiejętność zastosowania poznanej teorii w praktyce; na ocenę pozytywną należy uzyskać łącznie powyżej 50% wszystkich punktów; udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 60%.

Aby uzyskać ocenę pozytywną z ćwiczeń należy zaliczyć kolokwia oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ptak
Prowadzący grup: Agnieszka Otwinowska-Mindur, Ewa Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ptak
Prowadzący grup: Agnieszka Otwinowska-Mindur, Ewa Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ptak
Prowadzący grup: Agnieszka Otwinowska-Mindur, Ewa Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ptak
Prowadzący grup: Agnieszka Otwinowska-Mindur, Ewa Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)