Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucjonizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.EWO.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewolucjonizm
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

tematyka wykładów:

Wprowadzenie do kursu. Historia myśli ewolucyjnej. Podstawy współczesnej teorii ewolucji Darwina.

Zmienność jako podstawa ewolucji. Źródła zmienności.

Podstawy genetyczne ewolucjonizmu. Procesy utrzymujące zmienność genetyczną w populacjach.

Dobór naturalny jako główny mechanizm ewolucji biologicznej. Modele doboru.

Adaptacje jako wynik działania doboru naturalnego. Poziomy działania doboru naturalnego.

Zjawiska losowe w ewolucji: dryf genetyczny, efekt założyciela

Ewolucja cech jakościowych i ilościowych. Odziedziczalność

Dobór płciowy i jego rola w ewolucji

Specjacja i idea gatunku. Makroewolucja

Ewolucja a klasyfikacja organizmów

Podstawy socjobiologii.

Klasyczne przykłady badań ewolucyjnych.

Historia życia na ziemi. Wielkie wymierania. Związki historii geologicznej z ewolucją organizmów.

Ewolucja kręgowców – najważniejsze wydarzenia. Ewolucja człowieka. Dowody na ewolucję

tematyka ćwiczeń:

Podstawy darwinowskie teorii ewolucji – konwersatorium.

Teoria „samolubnego genu” – konwersatorium.

Ewolucja jako zmiany frekwencji alleli w populacjach.

Symulowanie procesów ewolucyjnych przy zastosowaniu programów komputerowych

Modelowanie wpływu dryfu na frekwencje alleli.

Współczesne metody odtwarzania filogenezy.

Problemy i kontrowersje wokół ewolucjonizmu – konwersatorium

Literatura:

Podstawowa

Futuyma, D. 2005. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Krzanowska H. i wsp. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo naukowe PWN

Dzik, J. 2021. Ewolucja. Twórcza moc selekcji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Uzupełniająca

Dawkins, R. 2012. Samolubny gen. Wyd. Prószyński i s-ka.

Dzik, J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt

Efekty uczenia się:

WIEDZA - Student/Studentka zna i rozumie:

- podstawowe mechanizmy ewolucji biologicznej drogą doboru naturalnego - ewolucyjne mechanizmy powstawania przystosowań - najważniejsze wydarzenia w ewolucji biosfery

UMIEJĘTNOŚCI - Student/Studentka potrafi:

- wyjaśnić i dyskutować wpływ podstawowych mechanizmów ewolucji na kształtowanie zachowań zwierząt

- wyjaśnić związki pomiędzy doborem naturalnym a doborem sztucznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student/Studentka jest gotów/-owa do:

- poszerzania własnej wiedzy oraz popularyzacji myśli ewolucyjnej - stosowania uzyskanej wiedzy na temat ewolucyjnych podstaw zachowań w relacjach z zwierzętami i praktyce zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: Egzamin pisemny. Na uzyskanie oceny dostatecznej należy uzyskać minimum 60% punktów. Ocena z wykładów stanowi 60% oceny końcowej.

Zaliczenie ćwiczęń: Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min. 60% punktów z kolokwium oraz wygłoszonego referatu. Ocena z ćwiczeń stanowi 40% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Artur Osikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Artur Osikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Artur Osikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)