Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w postępowaniu ze zwierzętami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ETY.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka w postępowaniu ze zwierzętami
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest ukazanie podstawowych problemów etycznych w relacjach człowiek-zwierzę z uwzględnieniem tła historycznego, w kontekście filozoficznym i religijnym oraz generalnie interdyscyplinarnym, a tym samym skonfrontowanie ze sobą różnych wizji relacji człowiek-człowiek i człowiek-zwierzę. Przedmiot powinien pomóc studentowi poznać i rozumieć problemy etycznych aspektów relacji człowiek-zwierzę w przeszłości i obecnie, dać możliwość, aby student nauczył się podejmować refleksję i merytoryczną dyskusję w tym zakresie oraz był gotów do porządkowania wiedzy etycznej w kontekście relacji człowiek-zwierzę, podejmowania moralnej odpowiedzialności za ich kształtowanie w praktyce zawodowej, aktualizowania i wykorzystywania wiedzy etycznej w relacjach społecznych.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest wskazanie na podstawowe problemy etyczne w relacjach człowiek-zwierzę z uwzględnieniem tła historycznego, w kontekście filozoficznym i religijnym, a tym samym skonfrontowanie ze sobą różnych wizji relacji człowiek-człowiek i człowiek-zwierzę. Przedmiot powinien pomóc studentowi poznać i rozumieć problemy etycznych aspektów relacji człowiek-zwierzę w przeszłości i obecnie, dać możliwość, aby student nauczył się podejmować refleksję i merytoryczną dyskusję w tym zakresie oraz był gotów do porządkowania wiedzy etycznej w kontekście relacji człowiek-zwierzę, podejmowania moralnej odpowiedzialności za ich kształtowanie w praktyce zawodowej, aktualizowania i wykorzystywania wiedzy etycznej w relacjach społecznych.

W zależności od możliwości czasowo-technicznych (nauczanie stacjonarne / mieszane / zdalne) podczas zajęć oraz w ramach konsultacji będzie możliwość podjęcia dyskusji na tematy związane z przedmiotem - z zachowaniem zasad wzajemnego szacunku nawet wtedy (a może właśnie wtedy), kiedy adwersarze różnią się znacznie poglądami na omawiane zagadnienia. Należy bowiem mieć świadomość, że relacje człowiek-zwierzę należą obecnie do tematów wrażliwych społecznie, co wymaga od dyskutantów szczególnej kultury rozmowy, debaty i generalnie "bycia człowieka z człowiekiem".

Literatura:

Literatura podstawowa, to m.in.:

1. Mepham B. 2008. Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

2. Sandoe P., Christiansen S.B. 2008. Ethics of animal use. Blackwell Publishing.

3. Adamczyk K., Mamzer H. 2019. Zniewolenie bydła domowego? Rozdział w monografii "Bezpieczne czy zniewolone? Szkice o zwierzętach", red. Mamzer H., Żok A., Oficyna Wydawnicza Epigram, 33–153.

Literatura uzupełniająca, to m.in.:

1. Chmurzyński J.A. 2000. Dobro i zło w kategoriach wartości biologicznych. The Peculiarity of Man, Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo pierwsze: Dobro i Zło, vol. 5, 2000, 259-271.

2. Ślipko T. 2002. Zarys etyki ogólnej. Wydawnictwo WAM. ss. 435.

3 Bekoff M.A. 1998. Encyclopedia of Animal Rights & Animal Welfare. Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group, Incorporated.

Efekty uczenia się:

Studentka / student zna i rozumie problemy etycznych aspektów relacji człowiek-zwierzę w przeszłości i obecnie; potrafi podejmować refleksję, merytoryczną dyskusję i postawy etyczne w kontekście relacji człowiek-zwierzę; jest gotów do porządkowania wiedzy etycznej w kontekście relacji człowiek-zwierzę, podejmowania moralnej odpowiedzialności za kształtowanie relacji człowiek-zwierzę w praktyce zawodowej oraz aktualizowania i wykorzystywania wiedzy etycznej w relacjach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – test wyboru. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

5.0 (bdb) – 10 prawidłowych odpowiedzi

4.5 (+db) – 9 prawidłowych odpowiedzi

4.0 (db) – 8 prawidłowych odpowiedzi

3.5 (+dst) – 7 prawidłowych odpowiedzi

3.0 (dst) – 5-6 prawidłowych odpowiedzi

2.0 (ndst) – <5 prawidłowych odpowiedzi

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)