Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.CHE.SI.HZOHZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna
Jednostka: Katedra Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy chemicznej studentów w zakresie Chemii Ogólnej oraz zdobycie elementarnych umiejętności podstaw pracy laboratoryjnej. Wymagania wstępne: wiedza chemiczna na poziomie matury z chemii. Między innymi: podstawy budowy materii, znajomość nazw i symboli pierwiastków chemicznych, znajomość podstawowych praw chemicznych, umiejętność pisania prostych reakcji chemicznych, znajomość systematyki związków nieorganicznych i podstaw nazewnictwa chemicznego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat: budowy materii, właściwości związków nieorganicznych wynikających z

budowy ich cząsteczek, stanu skupienia i środowiska, w którym występują oraz praw opisujących te właściwości, a także wyrobienie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych i czynności laboratoryjnych niezbędnych do rozwiązywania przez studentów zagadnień chemicznych w trakcie ich dalszego studiowania oraz pracy zawodowej. Tematyka wykładów obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące: podstaw budowy atomu w świetle mechaniki kwantowej, prawa okresowości i innych praw chemicznych, teorii wiązań chemicznych i budowy strukturalnej cząsteczek chemicznych, reakcji chemicznych w różnych formach zapisów, podstaw obliczeń chemicznych, dysocjacji elektrolitycznej i teorii kwasów i zasad, elektrochemii, efektów energetycznych towarzyszących reakcjom chemicznym. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje miedzy innymi: podstawy pracy laboratoryjnej, elementy analizy jakościowej, elementy analizy ilościowej, elementy analizy instrumentalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.

2. Cox P.A. Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

3. Atkins W.P., Jones L. Chemia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, każde wydanie.

4. Tadeusz Drapała. Chemia Ogólna Nieorganiczna z Zadaniami. Wydawnictwo SGGW 1997.

5. Szymońska J., Szlachcic P., Michalski O., Kulig E., Wisła A. Chemia I – skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych. Wydawnictwo UR w

Krakowie, 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Pazdro K.M., Rola-Noworyta A. Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2013.

2. M. Łukasiewicz, O.Michalski, J.Szymońska. Obliczenia chemiczne. Skrypt do ćwiczeń rachunkowych z chemii. Wydawnictwo UR. Kraków 2015.

3. K.M. Pazdro. Podstawy Chemii dla Kandydatów na Wyższe Uczelnie. Wydanie trzecie. Oficyna edukacyjna 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza / student zna i rozumie:

budowę materii, budowę atomów pierwiastków chemicznych oraz budowę związków chemicznych, podstawowe prawa chemiczne, reakcje chemiczne, zjawiska i procesy chemiczne, zasady nomenklatury chemicznej. Definiuje podstawowe zjawiska, pojęcia i prawa chemiczne. Opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych. Wyjaśnia zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Klasyfikuje poszczególne rodzaje substancji nieorganicznych. Prezentuje równania reakcji chemicznych z udziałem różnych substancji chemicznych.

Opisuje właściwości roztworów wodnych kwasów, zasad i soli w świetle teorii kwasów i zasad. Prezentuje równania reakcji przebiegających w roztworach wodnych i przewiduje ich skutki.

Określa wpływ czynników fizykochemicznych na stan równowagi chemicznej i szybkość reakcji chemicznych.

Umiejętności:

Posługuje się podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.

Rozwiązuje praktyczne zadania dotyczące analizy jakościowej i ilościowej substancji.

Opisuje wykonane doświadczenia chemiczne.

Interpretuje obserwowane wyniki reakcji chemicznych.

Używa praw chemicznych do ilościowego opisu reakcji chemicznych.

Używa właściwych metod postępowania z substancjami szkodliwymi i odpadami chemicznymi.

Przygotowuje pisemne sprawozdania na temat przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych.

Wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne i zasoby internetowe.

Prezentuje umiejętność współpracy w zespole, przyjmując różne role.

Kompetencje społeczne:

student jest gotów do: prezentowania aktywnej postawy w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych. Akceptuje potrzebę odpowiedzialnego zachowania w laboratorium chemicznym oraz używania substancji chemicznych. Wykazywania się odpowiedzialnością za powierzone mienie i podejmowane decyzje zawodowe. Podejmowania świadomych działań w zakresie konsultacji pomiędzy nauką a praktyką oraz do zadbania o bezpieczeństwo własne i osób uczestniczących w danym przedsięwzięciu.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Przedmiot daje podstawy do zdobywania wiedzy w dalszych etapach edukacyjnych oraz do rozwijania umiejętności pracy laboratoryjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne w formie sprawozdań oraz odpowiedzieć prawidłowo na pytania i rozwiązać zadania kolokwiów zaliczeniowych (co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na ocenę pozytywną). Jest to podstawą uzyskania zaliczenia w I terminie. Udział oceny zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej z chemii wlicza się z wagą 0,4. Egzamin z chemii w sesji, pisemny, z zagadnień, których przykłady zostaną podane do przestudiowania na wykładach. Do egzaminu przystępują wszyscy, którzy uzyskali ocenę pozytywną z ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin: na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej z chemii wlicza się z wagą 0,6.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Lemek
Prowadzący grup: Bożena Jarosz, Tadeusz Lemek, Anna Wisła-Świder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Lemek
Prowadzący grup: Tadeusz Lemek, Ewelina Nowak, Anna Wisła-Świder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Michalski
Prowadzący grup: Mateusz Kucharek, Oskar Michalski, Ewelina Nowak, Anna Wisła-Świder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)