Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.CHE.SI.HETOZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Katedra Chemii
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy chemicznej studentów w zakresie Chemii Ogólnej oraz zdobycie elementarnych umiejętności podstaw pracy laboratoryjnej. Wymagania wstępne: wiedza chemiczna na poziomie matury z chemii. Między innymi: podstawy budowy materii, znajomość nazw i symboli pierwiastków chemicznych, znajomość podstawowych praw chemicznych, umiejętność pisania prostych reakcji chemicznych, znajomość systematyki związków nieorganicznych i podstaw nazewnictwa chemicznego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat: budowy materii, właściwości związków nieorganicznych wynikających z

budowy ich cząsteczek, stanu skupienia i środowiska, w którym występują oraz praw opisujących te właściwości, a także wyrobienie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych i czynności laboratoryjnych niezbędnych do rozwiązywania przez studentów zagadnień chemicznych w trakcie ich dalszego studiowania oraz pracy zawodowej. Tematyka wykładów obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące: podstaw budowy atomu w świetle mechaniki kwantowej, prawa okresowości i innych praw chemicznych, teorii wiązań chemicznych i budowy strukturalnej cząsteczek chemicznych, reakcji chemicznych w różnych formach zapisów, podstaw obliczeń chemicznych, dysocjacji elektrolitycznej i teorii kwasów i zasad, elektrochemii, efektów energetycznych towarzyszących reakcjom chemicznym. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje miedzy innymi: podstawy pracy laboratoryjnej, elementy analizy jakościowej, elementy analizy ilościowej, elementy analizy instrumentalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Atkins W.P., Jones L. Chemia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, każde wydanie.

2. Tadeusz Drapała. Chemia Ogólna Nieorganiczna z Zadaniami. Wydawnictwo SGGW 1997.

3. Szymońska J., Szlachcic P., Michalski O., Kulig E., Wisła A. Chemia I – skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych. Wydawnictwo UR w

Krakowie, 2009.

4. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.

5. Cox P.A. Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Pazdro K.M., Rola-Noworyta A. Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2013.

2. M. Łukasiewicz, O.Michalski, J.Szymońska. Obliczenia chemiczne. Skrypt do ćwiczeń rachunkowych z chemii. Wydawnictwo UR. Kraków 2015.

3. K.M. Pazdro. Podstawy Chemii dla Kandydatów na Wyższe Uczelnie. Wydanie trzecie. Oficyna edukacyjna 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza / student zna i rozumie:

budowę materii, budowę atomów pierwiastków chemicznych oraz budowę związków chemicznych, podstawowe prawa chemiczne, reakcje chemiczne, zjawiska i procesy chemiczne, zasady nomenklatury chemicznej. Definiuje podstawowe zjawiska, pojęcia i prawa chemiczne. Opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych. Wyjaśnia zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Klasyfikuje poszczególne rodzaje substancji nieorganicznych. Prezentuje równania reakcji chemicznych z udziałem różnych substancji chemicznych.

Opisuje właściwości roztworów wodnych kwasów, zasad i soli w świetle teorii kwasów i zasad. Prezentuje równania reakcji przebiegających w roztworach wodnych i przewiduje ich skutki.

Określa wpływ czynników fizykochemicznych na stan równowagi chemicznej i szybkość reakcji chemicznych.

Umiejętności:

Posługuje się podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.

Rozwiązuje praktyczne zadania dotyczące analizy jakościowej i ilościowej substancji.

Opisuje wykonane doświadczenia chemiczne.

Interpretuje obserwowane wyniki reakcji chemicznych.

Używa praw chemicznych do ilościowego opisu reakcji chemicznych.

Używa właściwych metod postępowania z substancjami szkodliwymi i odpadami chemicznymi.

Przygotowuje pisemne sprawozdania na temat przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych.

Wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne i zasoby internetowe.

Prezentuje umiejętność współpracy w zespole, przyjmując różne role.

Kompetencje społeczne:

student jest gotów do: prezentowania aktywnej postawy w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych. Akceptuje potrzebę odpowiedzialnego zachowania w laboratorium chemicznym oraz używania substancji chemicznych. Wykazywania się odpowiedzialnością za powierzone mienie i podejmowane decyzje zawodowe. Podejmowania świadomych działań w zakresie konsultacji pomiędzy nauką a praktyką oraz do zadbania o bezpieczeństwo własne i osób uczestniczących w danym przedsięwzięciu.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Przedmiot daje podstawy do zdobywania wiedzy w dalszych etapach edukacyjnych oraz do rozwijania umiejętności pracy laboratoryjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne w formie sprawozdań oraz odpowiedzieć prawidłowo na pytania i rozwiązać zadania kolokwiów zaliczeniowych (co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na ocenę pozytywną). Jest to podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń w I terminie. Udział oceny zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej z chemii wlicza się z wagą 0,4. Egzamin z chemii w sesji, pisemny, z zagadnień, których przykłady zostaną podane do przestudiowania na wykładach. Do egzaminu przystępują wszyscy, którzy uzyskali ocenę pozytywną z ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin: na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej z chemii wlicza się z wagą 0,6.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Lemek
Prowadzący grup: Lidia Krzemińska-Fiedorowicz, Tadeusz Lemek, Ewelina Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Michalski
Prowadzący grup: Oskar Michalski, Ewelina Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Michalski
Prowadzący grup: Mateusz Kucharek, Oskar Michalski, Ewelina Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)