Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.BIK.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą komórek zwierzęcych i roślinnych jako podstawowej jednostki budowy organizmów wielokomórkowych, przystosowanych do pełnienia wysoko wyspecjalizowanych funkcji. Struktury komórkowe będą omawiane na poziomie mikroskopii świetlnej i elektronowej z uwzględnieniem nowoczesnych technik stosowanych do analizy procesów życiowych zachodzących w komórce.

Pełny opis:

Wykłady

Pochodzenie i ewolucja komórek, komórki pro- i eukariotyczne, teoria komórkowa.

Cytoplazma podstawowa, struktura i funkcja błon cytoplazmatycznych, błona komórkowa, glikokaliks.

Połączenia międzykomórkowe i transport przez błony (transport bierny, wspomagany, aktywny).

Jądro komórkowe struktura i funkcja; zachowanie, przekazywanie i realizacja informacji genetycznej.

Siateczka śródplazmatyczna gładka i szorstka. Struktura i funkcja rybosomów. Biosynteza białka.

Aparat Golgiego, segregacja produktów komórki. Transport pęcherzykowy, fagocytoza, pinocytoza, transcytoza, lizosomy, sferosomy, peroksysomy.

Energia, mitochondria i chloroplasty. Sygnalizacja komórkowa i cytoszkielet.

Cykl komórkowy, wzrost i podział komórki somatycznej (mitoza).

Ćwiczenia

Mikroskopia świetlna: historia mikroskopii, budowa mikroskopu świetlnego, rodzaje mikroskopów, zasada działania, mikroskopy konfokalne. Nauka ustawienia oświetlenia Kohlera w mikroskopie pracującym w jasnym polu.

Techniki wykonywania preparatów cytologicznych z materiału zwierzęcego.

Analiza komórek zwierzęcych budujących tkanki - komórki tkanki nabłonkowe.

Analiza komórek zwierzęcych budujących tkanki - komórki tkanki łącznej.

Analiza komórek zwierzęcych budujących tkanki - komórki tkanki mięśniowej, nerwowej i glejowej.

Gametogeneza zwierząt.

Programowana śmierć komórki.

Identyfikacja organelli i struktur subkomórkowych na podstawie elektronogramów komórek zwierzęcych.

Literatura:

Alberts B., Bray D, Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Podstawy biologii komórki, PWN Warszawa, 2009

Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia, PWN Warszawa 1998

Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN, Warszawa, 2003

Young B., Lowe J.S., Stevens A., Heath J.W. Histologia Podręcznik i atlas. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006

Dołowy K., Szewczyk A., Pikuła. Błony biologiczne. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” Katowice-Warszawa 2003.

Wojtysiak D. Okólski A., Sechman A. (2011). Structure and steroidogenic activity of the granulosa layer of F1 preovulatory ovarian follicles of the hen (Gallus domesticus). Folia biologica (Krakow), 59(1-2): 59-64.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisuje i definiuje problematykę badawczą i techniki stosowane w cytologii.

Opisuje budowę i pochodzenie komórek prokariotycznych i eukariotycznych.

Wyjaśnia budowę i funkcjonowanie poszczególnych organelli komórkowych.

Objaśnia procesy metaboliczne zachodzące w komórce oraz mechanizm regulacji cyklu komórkowego.

Charakteryzuje procesy związane z podziałem mitotycznym i mejotycznym jądra komórkowego.

Umiejętności:

Obsługuje mikroskop optyczny, rozwiązuje proste problemy z jego funkcjonowaniem.

Sporządza preparaty cytologiczne i histologiczne różnymi technikami z różnorodnego materiału zwierzęcego, a także przeprowadza ich interpretację.

Interpretuje wyniki analiz cytologicznych oraz elektronogramy.

Rozpoznaje i interpretuje komórki zwierzęce budujące tkanki.

Wykorzystuje podstawy technik mikroskopii elektronowej w badaniach cytologicznych.

Kompetencje społeczne:

Potrafi współpracować w ramach małego zespołu.

Posiada świadomość odpowiedzialności i ryzyka stosowania odczynników chemicznych w analityce laboratoryjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej obejmujące zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć pisemne kolokwium obejmujące zagadnienia omawiane na ćwiczeniach; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: Olga Derewicka, Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: Olga Derewicka, Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)