Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ANA.SI.HZOHZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Zootechnika I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu:

Anatomia jako nauka o budowie organizmu żywego, Mianownictwo anatomiczne, Budowa anatomiczna i histologiczna narządów oraz układów zwierząt gospodarskich, ptaków oraz psa i kota, Celem nauczania będzie opanowanie przez studenta podstawowej wiedzy na temat anatomii zwierząt gospodarskich. Rozpoznawanie i zrozumienie funkcji narządów i układów zwierząt gospodarskich. Anatomiczne i funkcjonalne podstawy chowu i hodowli zwierząt domowych.

Pełny opis:

Wykłady

Wprowadzenie do przedmioty z podaniem literatury. Po co zootechnikowi potrzebna jest anatomia Cytologia nauka o komórce.

Histologia ogólna. Rodzaje tkanek. Tkanka nabłonkowa, nabłonek gruczołowy. Tkanka łączna. Tkanka kostna i kościec ssaków i ryb. Proces kostnienia.

Tkanka mięśniowa. Ogólna budowa mięśni - brzusiec, ścięgna. Podział anatomiczny mięśni. Narządy pomocnicze mięśni

Artrologia - połączenia kości ciągłe, połączenia jamiste.

Splanchnologia ssaków i ryb,

Układ pokarmowy: pochodzenie i podziały

Układ oddechowy ssaków i ryb

Układ krwionośny - budowa, podział, naczynia krwionośne i serce

Układ chłonny - budowa, naczynia i narządy limfatyczne. Narządy kriotwórcze

Układ moczowy - rozwój topografia i budowa. Układy rozrodcze samic i samców.

Rozwój zarodkowy ssaków. Spermatogeneza, oogeneza, łożysko

Układ nerwowy i narządy zmysłu ssaków i ryb

Układ dokrewny ssaków. Anatomia ptaków- osteologia

Anatomia ptaków - splanchnologia

Budowa ryb. Zastosowanie cech biometrycznych i metod biologicznych w rozróżnianiu gatunków ryb

Realizowane efekty uczenia się

ANA_W01, ANA_W04, ANA_W11, ANA_W08, ANA_K01, ANA_K10

Ćwiczenia

Budowa zewnętrzna ryb, szkielet, narządy ruchu.

Budowa układu pokarmowego ryb drapieżnych i ryb spokojnego żeru

Skrzela, budowa układu oddechowego ryb, dodatkowe narządy oddechowe

Układ rozrodczy, układ wydalniczy i układ krwionośny ryb

Osteologia. Szkielet głowy, kręgosłupa i klatki piersiowej bydła, owcy, świni i konia.

Osteologia. Szkielet kończyny przedniej i tylnej bydła, owcy, świni i konia.

Połączenia kości u bydła, owcy, świni i psa

Miologia. Umięśnienie głowy, tułowia i kończyn. Narządy pomocnicze mięśni.

Układ pokarmowy: jama gębowa i jej zawartość, żołądek i jelita

Gruczoły trawienne: śródścienne, wątroba i trzustka

Narządy jamy piersiowej: śródpiersie, płuca, opłucna, jama opłucnowa

Układ naczyniowy krwionośny: serce, tętnice, żyły, naczynia włosowate

Układ naczyniowy chłonny - narządy chłonne, węzły chłonne, naczynia chłonne, chłonka

Układ moczowy - budowa makro i mikroskopowa nerki, typy nerki, moczowód, Pęcherz moczowy, cewka moczowa

Układ rozrodczy samca - budowa makro i mikroskopowa jądra i najądrza, spermatogeneza, gruczoły płciowe dodatkowe, moszna, narząd kopulacyjny

Układ rozrodczy samicy:- jajnik i jajowód, macica, pochwa, narządy płciowe zewnętrzne

Układ powłokowy -skóra i gruczoły naskórka. Gruczoły mlekowy - budowa makro i mikroskopowa. Wytwory naskórka. Kopyta, racice, pazury, racice, włosy

Egzenteracja owcy

Egzenteracja kury i koguta

Sekcja ryby spokojnego żeru oraz ryby drapieżnej

Realizowane efekty uczenia się

ANA_U01, ANA_ U03, ANA_U04, ANA_U10, ANA_U15, ANA_K04, ANA_ K06+B32

Literatura:

Podstawowa

Przespolewska H. i wsp., Zarys Anatomii zwierząt domowych Wieś Jutra

Kilarski W. Anatomia ryb. PWRiL,

Krysiak i wsp. Anatomia zwierząt tom I- III, PWN

Uzupełniająca

Kuryszko J., Zarzycki J., Histologia zwierząt PWRiL

Bielańska - Osuchowska Z. Embriologia zwierząt PWN

Efekty uczenia się:

Wykłady

Zaliczenie w formie pisemnej. Student odpow3iada na 4 pytania obejmujące najważniejsze zagadnienia poruszone na wykładach. Na ocenę pozytywna należy odpowiedzieć na co najmniej 3 pytania: Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i i uzyskać zaliczenie z wszystkich kolokwiów zaliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Anna Grzesiakowska, Marta Kuchta-Gładysz, Ewa Łuszczek-Trojnar, Artur Osikowski, Olga Szeleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Anna Grzesiakowska, Marta Kuchta-Gładysz, Ewa Łuszczek-Trojnar, Artur Osikowski, Olga Szeleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Milos Blagojevic, Ewa Drąg-Kozak, Anna Grzesiakowska, Marta Kuchta-Gładysz, Ewa Łuszczek-Trojnar, Artur Osikowski, Olga Szeleszczuk, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska, Marta Kuchta-Gładysz, Olga Szeleszczuk, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)