Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ANA.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wprowadzenie do kursu. Podstawowe pojęcia anatomiczne.

Podstawy histologii – rodzaje tkanek zwierzęcych. Tkanki łączne oporowe – chrząstka i kość. Tkanki nabłonkowe.

Szkielet. Typy kości. Szkielet osiowy ssaka. Szkielet kończyn. Artrologia – połączenia między kośćmi.

Tkanka mięśniowa. Ogólna budowa mięśnia - brzusiec, ścięgna, przekroje, podział anatomiczny i fizjologiczny mięśni, mięśnie somatyczne i trzewne

Splanchnologia: stosunki otrzewnowe w jamie brzusznej ssaka, opłucna, osierdzie

Układ pokarmowy ssaków. Różnice w budowie u.p. między ssakami roślinożernymi a mięsożernymi

Układ oddechowy ssaków - jama nosowa, krtań, tchawica, oskrzela, płuca.

Układ krwionośny i układ limfatyczny ssaków.

Tkanka nerwowa. Podstawy budowy układu nerwowego oraz narządów zmysłów.

Układ wewnątrzwydzielniczy ssaków.

Układ powłokowy ssaków: budowa skóry i jej wytwory.

Układ moczowy ssaków

Budowa męskiego i żeńskiego układu rozrodczego ssaków.

Anatomia ptaków.

Anatomiczne aspekty komunikacji między zwierzętami

Tematyka ćwiczeń:

Wprowadzenie do zajęć. Zasady pracy i BHP w pracowni prosektoryjnej. Budowa i typy kości.

Osteologia: budowa czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej ssaków hodowlanych.

Osteologia: szkielet kończyn ssaków hodowlanych.

Typy połączeń między kośćmi.

Miologia - typy mięśni, najważniejsze mięśnie w ciele ssaka.

Układ pokarmowy: jama ustna, przełyk, żołądek.

Układ pokarmowy: jelita, wątroba, trzustka.

Układ oddechowy – jama nosowa, krtań, tchawica, płuca.

Układ krwionośny i limfatyczny: serce, naczynia krwionośne, naczynia i narządy limfatyczne.

Układ moczowy ssaków.

Układ rozrodczy żeński ssaków.

Układ rozrodczy męski ssaków.

Układ powłokowy ssaków. Gruczoł mlekowy. Wytwory naskórka – włosy, opuszki palców, pazury, racice.

Egzenteracja owcy.

Anatomia i ezgenteracja ptaka.

Literatura:

Podstawowa:

Przespolewska H. i wsp. 2014. Podstawy anatomii zwierząt domowych. Wieś jutra, Warszawa

Konig H.E., Liebech H-G., 2015 Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka. Poznań

Uzupełniająca

Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F., 2011 Anatomia zwierząt tom I-III, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Kuryszko J., Zarzycki J., 2000. Histologia zwierząt, PWRiL. Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- podstawową budowę narządów i układów anatomicznych najważniejszych gatunków ssaków oraz ptaków hodowlanych

- zależności pomiędzy budową anatomiczną a funkcją narządów i układów - zależności anatomiczne i funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi narządami i układami

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- określić podstawy budowy i funkcjonowania narządów i układów organizmu ssaków i ptaków

- określić związek budowy anatomicznej narządów zmysłów ze specyfiką poszczególnych kanałów komunikacji międzyosobniczej

- rozpoznać najważniejsze organy zwierzęce z uwzględnieniem zróżnicowania gatunkowego w obrębie najważniejszych zwierząt hodowlanych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

-rozszerzania własnej wiedzy dotyczącej anatomii zwierząt oraz śledzenia postępów nauki w tej dziedzinie

- stosowania wiedzy dotyczącej anatomii w trakcie własnej kariery zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Obecność na zajęciach, uzyskanie minimum 50% punktów z kolokwiów cząstkowych. Ocena z ćwiczeń stanowi 40% oceny końcowej z kursu.

Wykłady:

Pisemny egzamin końcowy (pytania testowe+pytania otwarte). Na ocenę pozytywną należy uzyskać minimum 50% punktów. Ocena z egzaminu stanowi 60% oceny końcowej z kursu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Milos Blagojevic, Anna Grzesiakowska-Dul, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska-Dul, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska-Dul, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)