Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tissue culture for crop improvement

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E.1z.TCC.SC.ECTIE.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tissue culture for crop improvement
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Theoretical and practical training in plant tissue cultures offering knowledge of techniques, and applications of plant tissue cultures. Valuable hands-on training to those interested in careers in plant breeding and biotechnology.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures and practicals cover following topics:

history, major concepts and importance, Plant hormones, Micropropagation and somatic embryogenesis, Haploid production, Meristem culture and pathogen-free plants, Interspecific crossing, Somatic hybridization, In vitro selection and somaclonal variation

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Sathyanarayana BN. 2007. Plant Tissue Culture: Practices and New Experimental Protocols I. K. International Pvt Ltd

2. Plant Propagation by Tissue Culture 2008. Edited by Edwin F. George, Michael A. Hall, Geert-Jan De Klerk. Springer

3. Plant Cell Culture. Essential Methods. Davey M.R., Anthony P. Willey-Blackwell, 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie zjawisko totipotencji komórek, charakteryzuje różne techniki kultur in vitro

definiuje zjawiska (somatycznej i gametycznej emriogenezy, haploidyzacja, somatyczna hybrydyzacja), charakteryzuje metody indukowania zmienności i selekcji in vitro

cele technik in vitro i praktyczne ich zastosowanie do ulepszania roślin uprawnych

Umiejętności. Student umie: samodzielnie pracować w laboratorium kultur in vitro i zakładać doświadczenia

stosować techniki in vitro zwiększające bioróżnorodność (mieszańce somatyczne, generatywne)

Kompetencje: Student jest gotów do: formułowania obiektywnych opinii na temat zastosowania technik in vitro w kontekście doskonalenia roślin uprawnych

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru (70% udziału w ocenie końcowej)

Praktyki zawodowe:

n/d

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)