Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody kształcenia w dydaktyce szkoły wyższej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.METODY.SD.DXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0100) Education
Nazwa przedmiotu: Metody kształcenia w dydaktyce szkoły wyższej
Jednostka: Szkoła Doktorska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z założeniami dydaktyki szkoły wyższej i metodami kształcenia w procesie dydaktycznym oraz przygotowanie ich do prowadzenia zajęć ze studentami.

Pełny opis:

Założenia treści i efektów kształcenia adresowane są do przyszłych nauczycieli akademickich, dla których wiedza z zakresu planowania efektywnej realizacji procesu kształcenia w szkole wyższej jest niezbędnym elementem kompetencji zawodowych. Program obejmuje podstawowy zakres tematyczny współczesnej dydaktyki w szkolnictwie wyższym będący podstawą do formowania metodyki pracy nauczyciela akademickiego.

Punktem odniesienia są prawidłowości uczenia się dorosłych w pierwszej fazie okresu „wczesnej dorosłości”. W programie kursu omawiane są zagadnienia dotyczące prawidłowości i uwarunkowań przebiegu procesu nauczania‐uczenia się, a te mają walor uniwersalny.

Szczegółowe cele przedmiotu

1. Dostarczenie wiedzy związanej z podstawami metodycznymi projektowania programów kształcenia oraz programów za-jęć w oparciu o efekty kształcenia. 2. Dostarczenie wiedzy dotyczącej metodyki prowadzenia różnego rodzaju zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

3. Rozwinięcie praktycznych umiejętności projektowania programów zajęć w oparciu o efekty kształcenia.

4. Rozwinięcie umiejętności doboru odpowiednich metod i środków dydaktycznych do treści nauczania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Brzezińska, J.Brzeziński, A. Elliasz (red.), Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, Academica Wyd. SWPS Warszawa 2004.

L. B. Curzon, J. Tummons, Teaching in further education – an outline of principles and practice, , Bloomsbury Publishing, 2013.

Grabarczyk Cz., Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych. Impuls, Kraków 2012.

D. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018,

M. Kostera, A. Rosiak, Nauczyciel akademicki, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2008.

G. Petty, Nowoczesne nauczanie, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2018

A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów oraz wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Wydawnictwo: RM, Warszawa 2009.

B. Boczukowa, Jak kształcić dorosłych, refleksje andragoga, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, przeł. B. Jóźwiak, Zysk i S-ka, Poznań 2003.

M. Elwood, R. Knowles. Edukacja Dorosłych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

R. Gagne, L. Briggs, W. Wager, Zasady projektowania dydaktycznego, WSiP, Warszawa 1992.

R. Gagne, L. Briggs, W. Wager, Zasady projektowania dydaktycznego, WSiP, Warszawa 1992.

K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006.

A. Rozmus, Wykładowca Doskonały, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.

E. Siemak-Tylikowska, E. Dębska, E. Widota, K. Pierścieniak, Dydaktyka szkoły wyższej, Wydawnictwo UW, Warszawa 2011.

S. Sławiński, Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

K. Szewczuk, Aktywność i aktywizacja studentów w procesie dydaktycznym szkoły wyższej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.

K. Szewczuk, Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

L. Tuszyńska, O dydaktyce szkoły wyższej – zdaniem biologa i pedagoga, Wydawnictwa APS, Warszawa 2014.

M. Winkler, A. Commichau, Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Wybrane źródła internetowe:

1. Kennedy, D., A. Hyland, N. Ryan. Writing and Using Learning Outcomes. A Practical Guide, 2007. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: https://www.google.com/#q=Kennedy,+D.,+A.+Hyland,+AND.+Ryan.+Writing+and+Using+Learning+Outcomes.+A+Practical+Guide,+2007&spell=1 [odczyt: 11.11.2013].

2. Kraśniewski, A. Proces Boloński. To już 10 lat. Warszawa: FRSE, 2009. Tryb dostępu: http://www.wsp.krakow.pl/main/bolonski/htmlarea/uploaded/Publikacje/proces_bolonski_FINAL.pdf [odczyt: 5.03.2011].

3. Materiały dotyczące procesu bolońskiego. Strona Ekspertów Bolońskich, Tryb dostępu: http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje [odczyt 11.11.213]

4. A. Kraśniewski, Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z KRK dla szkolnictwa wyższego. Tryb dostępu:

http://www.nauka.gov.pl/krajowe-ramy-kwalifikacji-pokl/publikacja-jak-przygotowac-programy-ksztalcenia-zgodnie-z-wymaganiami-wynikajacymi-z-krajowych-ram-kwalifikacji-dla-szkolnictwa-wyzszego.html [odczyt 11.11.213]

5. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji - podstawowe informacje - opracowanie S. Sławiński, na podstawie materiałów wypracowanych przez Zespół Ekspertów ds. KRK, http://dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/Erasmus/koordynator/inne/broszura_net.pdf.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

UR3_WO8 posiada wiedzę pedagogiczną pozwalającą na rozumienie zasad pracy ze studentami i potrzebami edukacji przez całe życie

UR3_WO8 posiada uporządkowaną wiedze dotyczącą organizowania, przygotowywania i prowadzenia zajęć oraz oceny i ewaluacji procesu dydaktycznego

UMIEJĘTNOŚCI: IN TERMS OF SKILLS

UR3_UO8 analizuje i charakteryzuje podstawowe prawidłowości dotyczące zagadnień metod kształcenia w dydaktyce szkoły wyższej

UR3_UO8 potrafi przygotować dokumentację dydaktyczną do wybranego tematu zajęć ze studentami z możliwością przetwarzania informacji i materiałów

UR3_UO8 myśli kreatywnie, wprowadzając do zajęć rozwiązania innowacyjne

UR3_UO8 wykazuje umiejętności doskonalenia własnego warsztatu metodycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod kształcenia

KOMPETENCJE: IN TERMS OF SOCIAL COMPETENCES:

UR3_KO2 dostrzega potrzebę stałego dokształcania się i doskonalenia

UR3_KO4 potrafi współpracować w grupie oraz z innymi specjalistami i ekspertami

UR3_KO4 charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatia, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca obejmuje:

- aktywność na poszczególnych zajęciach,

- wykonanie i zaprezentowanie elementów obudowy dydaktycznej do zaplanowanych zajęć,

- przedstawienie konspektu zajęć z uwzględnieniem aktywizujących metod kształcenia.

Ocena końcowa: średnia z ocen cząstkowych.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich UR

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Węc
Prowadzący grup: Klaudia Węc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Romek, Klaudia Węc
Prowadzący grup: Beata Romek, Klaudia Węc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

llllllllll

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.