Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych-zaoczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.METBADN.ND.DXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych-zaoczne
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Metodologia zajmuje się poznaniem naukowym, w tym jak naukowo pojmować i tworzyć wiedzę naukową. Dzieli się na: metodologię opisową, która dotyczy poprawnego formułowania problemów naukowych, poprawności rozumowań, zasady dyskusji i metodologię szczegółową która zajmuje się konkretnymi metodami badawczymi specjalistycznymi dla danej dziedziny.

Zadaniem metodologii jest opis wzorów postępowania badaczy, metody konceptualizacji, zbierania, analizy, budowania definicji, typologii, wyjaśnień, analiza pojęć, eksplikacja metod i pojęć, konstrukcja narzędzi naukowych, ocena sposobu postępowania badaczy. Metodologia określa: prawidłowości procesu poznania określonej nauki, zasady formułowania problemów, zasady formułowania hipotez, definiowanie, klasyfikowanie, wyjaśnienia i inne.

Pełny opis:

1. Poznawanie naukowe

pojęcie nauki oraz pojęcie i istota badań naukowych

podział nauki według dziedzin

zastosowań oraz dziedziny i dyscypliny naukowe

cele i funkcje, zadania badań naukowych

procesy poznania naukowego

analiza i synteza, dedukcja i indukcja, porównywanie i przeciwstawianie, uogólnianie i wnioskowanie

zasady procesu poznania naukowego i typy badań naukowych wyjaśnienia naukowe i ich rodzaje

wyjaśnienie genetyczne, wyjaśnienie funkcjonalne, wyjaśnienie teleologiczno-funkcjonalne, wyjaśnienie logiczne

wyniki poznania naukowego

2. Metodologia nauk przyrodniczych, technicznych

istota metodologii nauk i zadania metodologii nauk

cele, procesy i zasady metodologii

istota i cele oraz pragmatyzm w metodologii

metodologiczna struktura, metodologiczne przesłanki badań empirycznych

Współczesne reguły rozumowania:

- wszelkie wnioskowanie powinno być zgodne z zasadami logiki;

- wszelkie wnioskowanie powinno być oparte o wcześniej potwierdzoną wiedzę;

- wnioski powinny wprowadzić do wyjaśniania (zjawiska) w oparciu o prawa przyrody lub wbrew nim.

3. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Dobre praktyki w badaniach naukowych

Nierzetelność w badaniach naukowych

4. Metody, techniki i narzędzia badań naukowych

metody, zadania i rodzaje badań naukowych

1. metoda dedukcyjna

2. metoda nauk empirycznych

metoda indukcyjna, metoda hipotetyczno-dedukcyjna, metoda obserwacyjna, metoda eksperymentalna, metoda monograficzna, metoda badań dokumentów, metoda indywidualnych przypadków, metoda sondażu diagnostycznego, metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, metoda analizy i konstrukcji logicznej, metoda statystyczna, metoda symulacji komputerowej, metody heurystyczne

techniki badań naukowych

obserwacja, wywiad, ankietowanie, badanie dokumentów

techniki socjometryczne

narzędzia badawcze

arkusz obserwacji kwestionariusz test

5. Organizacja i etapy badań naukowych

operacjonalizacja

etapy pracy naukowej

modele (schematy) rozwiązywania problemów naukowych

sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego

rola przedmiotu badań i problemu badawczego w pracy naukowej

zbiór szczegółowych informacji niezbędnych do sformułowania problemu badawczego

określenie tez (problemów szczegółowych)

formułowanie hipotez

dobór metod, technik i narzędzi badawczych

opracowanie procedury badawczej

przeprowadzenie badań

uporządkowanie wyników badań, ich kontrola i analiza

pisemne przedstawienie wyników badań

przykładowe problemy badawcze

pomiar w badaniach naukowych

istota, pojęcie i rodzaje pomiaru

typy skal pomiarowych

skala nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa

rzetelność i trafność pomiaru

błędy pomiaru

6. Prace naukowe

rodzaje prac naukowych

referaty naukowe

artykuły i komunikaty naukowe

dzieła i rozprawy naukowe

prace kwalifikacyjne

istota i znaczenie prac kwalifikacyjnych

koncepcja i plan pracy kwalifikacyjnej

układ treści pracy kwalifikacyjnej

charakterystyka ogólnej konstrukcji pracy

wstęp do pracy; treść główna pracy; wnioski; literatura

elementy informacyjno – pomocnicze pracy

7. Monitoring i długotrwałe eksperymenty poznawcze

Literatura:

Apanowicz J. 2000. Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia, ss. 224

Kodeks Dobrej Praktyki Pracownika Naukowego, załącznik do uchwały 10/2012 zgromadzenia ogólnego PAN

Praca zbiorowa Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, Monografie Fundacji Rektorów Polskich, Warszawa 2005

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Dz.U. 2011.179.1065.

Rudnicki F. 2012 O niektórych problemach i twórczym charakterze nauk rolniczych. Fragm. Agron. 29(2) 2012, 7–16

Ustawa z 18.03.2011 o zmianie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. Nr 84, poz. 455)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna zasady procesu poznawania naukowego, identyfikuje etapy badań naukowych,

zna problemy metodyczne badań eksperymentalnych. Zna konstrukcję publikacji naukowej.

Umiejętności

Student potrafi zaplanować i zorganizować proces badawczy

Potrafi poddać redakcji tekst naukowy.

Kompetencje

Krytycyzm wobec przyjętej metodologii. Etyczna postawa w procesie badawczym.

Statystyka przedmiotu:

Studia stacjonarne/studia niestacjonarne

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 20; ECTS: 2

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 10; ECTS: 1

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny:; ECTS:

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 10; ECTS: 1

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Forma weryfikowania efektów: praca pisemna lub egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.