Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia - zaoczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.FILOZ.ND.DXXXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia - zaoczne
Jednostka: Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pokazane zostają ważne schematy konstrukcji filozoficznych obecne również w naukach przyrodniczych. Poruszane problemy i ich rozwiązania są konfrontowane z problemami (ich rozwiązaniami) generowanymi przez nauki przyrodnicze (np. koncepcja czasoprzestrzeni, organizm żywy jako system). Podkreślane są aspekty logiczne i metodologiczne prezentowanych rozwiązań.

Pełny opis:

Schemat ontologiczny Platona i jego realizacje w filozofii i innych naukach.

Konstrukcje ontologiczne Kartezjusza, Spinozy i Leibniza (problem całość-część, problematyka identyczności, problem przypadek-konieczność, modalności).

Filozofia Kanta (problem analityczności, problematyka czasu i przestrzenii).

Idealistyczna filozofia niemiecka (przyroda-kultura, podział nauk).

Empiryzm logiczny (analiza języków nauk empirycznych, problem redukcji teorii empirycznych, relacja korespondencji między teoriami).

Fenomenologia (problem bezzałożeniowości, intencjonalność, istnienie wartości, koncepcja dzieła sztuki, człowiek wobec przyrody i kultury).

Filozofia analityczna (logika i język, gramatyka kategorialna, pojęcie systemu, problem życia, pojęcie informacji, interpretacja empiryczna, schemat Duhema-Quine'a).

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)