Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia- zaoczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.EKON.ND.DXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia- zaoczne
Jednostka: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: studia doktoranckie / 2 ECTS / semestr: -

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SD

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem seminarium z Ekonomii jest przedstawienie doktorantom podstawowych zagadnień mikro- i makroekonomii. W szczególności chodzi o przedstawienie doktorantom zagadnień związanych z prowadzeniem firmy w warunkach ograniczoności zasobów (ziemi, pracy, kapitału) oraz konkurencji. W ramach makroekonomii analizowane są zagadnienia wzrostu gospodarczego, inflacji, bezrobocia, koniunktury gospodarczej, polityki monetarnej i fiskalnej a także problemy globalizacji, liberalizacji i integracji we współczesnym świecie..

Pełny opis:

MIKROEKONOMIA - 15 godz.

1. Zagadnienia ogólne. Część I. Podstawowe pojęcia, przedmiot nauki ekonomii.

Rys historyczny rozwoju myśli ekonomicznej - 1godz.

2. Zagadnienia ogólne. Część II. Metodologia nauki ekonomii. Teorie ekonomiczne- 1 godz.

3. Teoria rynku. Część I. Mechanizm cenowy prawa popytu i podaży. System cen- 2 godz.

4. Teoria rynku. Część II. Mikroanaliza rynku (elastyczność cenowa i dochodowa popytu, elastyczność cenowa podaży)- 2 godz.

5. Teoria rynku. Część III. Prawo Engla, a gospodarka rolno-żywnościowa - 2 godz.

6. Teoria przedsiębiorstwa. Część I. Funkcja produkcji i prawa produkcji. Krzywa Knighta. Analiza produktu i kosztów produkcji- 2 godz.

7. Teoria przedsiębiorstwa. Część II. Analiza przychodów i zysków w przedsiębiorstwie. Maksymalizacja zysków - 2 godz.

8. Teoria podziału dochodów - 1 godz.

9. Teoria rynku czynników produkcji - 2godz.

II. MAKROEKONOMIA - 15 godz.

1. Wprowadzenie i przedmiot makroekonomii. Gospodarka światowa - 2 godz.

2. System rynkowy i transformacja systemowa w Polsce- 2 godz.

3. Prawo w reprodukcji społecznej, tworzenie i podział dochodu narodowego w systemie rynkowym - 2 godz.

4. Inflacja a bezrobocie - 2 godz.

5. Równowaga ogólna a cykle koniunkturalne. Kryzysy finansowe - 2 godz.

6. Pieniądz, rynek pieniężny i polityka monetarna. System bankowy - 1 godz.

7. Budżet państwa i polityka fiskalna. System budżetowy - 2 godz.

8. Wymiana międzynarodowa i bilans płatniczy - 1 godz.

9. Globalizacja, integracja gospodarcza i liberalizacja stosunków gospodarczych- 1 godz.

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 36

w tym:

wykłady (podać liczbę godzin) 30 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 0 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin) 2 godz.

praca własna 24 godz.

Literatura:

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch. Mikro i Makroekonomia. PWE.

P. Samuelson, W. Nordhaus. Ekonomia T. 1 i 2. PWN

M. Burda, Ch. Wypłosz. Makroekonomia. Podręcznik europejski, PE.

R. Hall, J. Taylor. Makroekonomia. Teoria funkcjonowania i polityka. PWN.

M. Blaug. Teoria ekonomii. PWN,

P. Krugman, R. Wells Mikroekonomia / Makroekonomia” PWN

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium doktorant:

A/ wiedza

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje złożone problemy spo.-ekonom.współczesnego świata

przez wyjasnienie mechanizmów działających praw i wystepujących

teorii ekonomicznych

- trafnie wskazuje złożoność problemów współczesnego świata i dylematów w polityce społ.-gospo. państw na róznym poziomie rozwoju.

B/umiejętności:

- ilustruje graficznie kluczowe zależności poszczególnych wielkości ekonomicznych (podaż - cena-popyt, dochód popyt, wielkość konsumpcji - uzyteczność, nakłady-produkcja, sprzedaż - utarg - zysk) oraz ograniczeń budżetowych (krzywa możliwości produkcyjnych, linia ograniczenia budżetowego konsumenta, linia jednakowego mkosztu),

- przewiduje skutki wynikające z rodzaju prowadzonej działalności rynkowej podmiotów gospodarczych (rynek, struktury rynkowe, cena i ilość równowagi, zjawisko niedoboru i nadmiaru), zmian podstawowych determinant popytu i podazy oraz następstw zastosowania instrumentów interwencjonizmu państwowego,

- prognozuje efekty reakcji popytu i podazy wywołane zmianą ceny na podstawie zjawiska elastyczności cenowej,dochodowej i mieszanej,

- wymienia i definiuje rodzaje kosztów działalności gospodarczej według różnych kryteriów klasyfikacyjnych (koszty całkowite, krańcowe, przeciętne, stałe, zmienne, ekonomiczne, rachunkowe),

- wyjśnia zasady funkjconowania gospodarki rynkowej poprzez zastosowanie podstawowych mierników makroekopnomicznych (Dochów Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- prawidłowo interpretuje makroekonomiczne procesy gospodarcze oraz wzajemne współzależności wystepujące w rozwoju gospodarczym (inflacja, bezrobocie, konsumpcja i oszczędności, itp.)

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje banku centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje budżet oraz zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego,

- potrafizdefiniować i zilustrować graficzie fazy cyklu koniunkturalnego gospodarki.

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej,

- ma świadomość wystęowania ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikajacej z nich konieczności nieustannej obserwacji procesów zachodzacych w ramach rzeczywistości gospodarczej,

- zna i rozumie odmienność oraz różnorodność interesów ekonomicznych głównych podmiotów gospodarki rynkowej, a także ich skutków społecznych (napięć, konfliktów, nierówności),

-posiada umiejętność wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność doktorantów poprzez podejmowanie dyskusji w kwestiach omawianych w trakcie seminarium,

- przygotowanie 1 opracowania tekstowego, niezbędnego również do uzyskania zaliczenia seminarium,

- egzamin ustny, komisyjny po otwarciu przewodu doktorskiego

Ocena 5,0 - Temat pracy kontrolnej przygotowany zgodnie z pełnym kontekstem kompozycyjnym i bibliografią + wygłoszenie referatu na seminarium,

Ocena 4,0 - Tekst pracy kontrolnej według planu i literatury. Wygłoszenie głównych tez opracowania na seminarium,

Ocena 3,0 - Tekst pracy kontrolnej przygotowany ogólnikowo, przy ograniczonym wykorzystaniu literatury tematu

Ocena końcowa= ocena z egzaminu (100%)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Piecuch
Prowadzący grup: Jakub Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Piecuch
Prowadzący grup: Jakub Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Piecuch
Prowadzący grup: Jakub Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.