Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doświadczalnictwo i modelowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.DOSBADPRZ.SD.DXXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i modelowanie
Jednostka: Katedra Biometrii i Produkcyjności Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zasad planowania i przeprowadzania badań naukowych z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod statystycznych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu planowania eksperymentów naukowych, stawiania hipotez oraz poznają metody statystyczne pozwalające na zweryfikowanie postawionych hipotez badawczych. W ramach przedmiotu studenciu poznają również zasady opisywania uzyskiwanych wyników badań oraz wyciągania wniosków wynikających z przeprowadzonych eksperymentów.

Pełny opis:

Lp. Treści programowe

1. Definicja nauki. Indukcjonizm i hipotetyzm jako dwa przeciwstawne podejścia do badań naukowych. Ogólne zasady planowania i prowadzenia eksperymentów naukowych: określenie problemu badawczego, sprecyzowanie hipotezy badawczej, dobór próby, zebranie danych, dobór testów statystycznych, budowa i weryfikacja hipotez statystycznych, wybór istotności testu statystycznego.

2. Sposoby pobierania próby. Rodzaje zmiennych i sposoby ich opisu

3. Pojęcia stosowane w doświadczalnictwie. Wprowadzenie do analizy wariancji.

4. Transformacje danych do analizy wariancji. Modele analizy wariancji: stały, losowy, mieszany.

5. Przegląd najważniejszych układów doświadczalnych. Przykłady analizy wariancji doświadczeń jednoczynnikowych, interpretacja wyników obliczeń. Przykłady analizy wariancji doświadczeń wieloczynnikowych, interpretacja wyników obliczeń.

6. Komponenty wariancyjne.

7. Specyfika doświadczalnictwa w inżynierii środowiska.

8. Charakterystyka i możliwości zastosowania sieci neuronowych w prognozowaniu zjawiska zachodzących w środowisku. Praktyczne zastosowanie sieci neuronowych w prognozowaniu intensywności rumowiska unoszonego w ciekach wodnych.

9. Charakterystyka i zastosowanie szeregów czasowych w prognozowaniu zjawisk zachodzących w środowisku. Praktyczne zastosowanie technik analizy szeregów czasowych w prognozowaniu zawartości biogenów w ciekach zlewni użytkowanych rolniczo.

10. Sposoby badania współzależności cech - korelacja i regresja. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Współczynnik korelacji rang Spearmana. Prosta regresja liniowa i regresja wieloraka i warunki ich stosowania (normalność reszt, liniowość, homoskedastyczność, autokorelacja, współliniowość).

11. Budowa modeli regresyjnych. Linearyzowana regresja wieloraka. Regresja nieliniowa. Ocena dokładności i testowanie modeli statystycznych. Praktyczne zastosowanie modeli regresyjnych w badaniach przyrodniczych.

12. Struktura pracy naukowej i prezentowanie wyników badań doświadczalnych. Podstawowe zasady pisania prac naukowych.

Literatura:

Bruchwald. 1989. Statystyka matematyczna dla leśników. Wydawnictwo SGGW-AR

Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Oktaba W. 1986. Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Quinn, Keough. 2002. Experimental Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

D.DOSBADPRZ.SD.DXXX_W01 Posiada wiedzę o znaczeniu, sposobach planowania i metodyce badań doświadczalnych R2A_W01

D.DOSBADPRZ.SD.DXXX_W02 Zna zasady analizy interpretacji i prezentacji wyników badań doświadczalnych R2A_W01

D.DOSBADPRZ.SD.DXXX_U03 Rozumie znaczenie obiektywnej oceny obserwowanych zjawisk w przyrodzie i docenia potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji z zakresu medod doświadczalnych R2A_K01

Metody i kryteria oceniania:

niedostateczną

- Nie posiada wiedzy o sposobach planowania i metodyce badań doświadczalnych

- Nie zna podstawowych sposobów analizy, interpretacji i prezentacji wyników badań doświadczalnych

dostateczną

- Posiada wiedzę o sposobach planowania i metodyce badań doświadczalnych właściwej dla uprawianej dyscypliny

- Zna podstawowe sposoby analizy interpretacji i prezentacji wyników badań doświadczalnych

dobrą

- Potrafi uzasadnić wady i zalety różnych sposobów podejścia do planowania i metodyki badań doświadczalnych

- Potrafi uzasadnić wybór medod analizy danych oraz wskazać ich wady i zalety

bardzo dobrą

- Zna podstawy metodyczne różnych sposobów planowania badań doświadczalnych

- Zna zaawansowane sposoby analizy danych i teoretyczne podstawy metod

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)