Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.Z2s.SDA.SM.BBTSA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe II
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy: Analityka biotechnologiczna II stopień, 2 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wybór tematu pracy magisterskiej. Prezentacje treści naukowych dotyczące tematów prac magisterskich: najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie tematyki pracy dyplomowej. Studenci przygotowują i prezentują swoje prace, dyskutują na temat prezentacji: forma, jasność przekazu, atrakcyjność, znaczenie nowej wiedzy. Prowadzący i studenci wskazują na poprawność prezentacji w aspekcie formy i stylu, najczęściej popełniane błędów oraz eksponowanie treści merytorycznych, które stanowią novum pracy. Ocenie podlega także sposób dokumentowania literaturowego metod i hipotez będących przedmiotem pracy.

Pełny opis:

1. Prezentacje studentów dotyczące tematów prac magisterskich – najnowsze osiągnięcia w zakresie literatury przedmiotu (prace eksperymentalne). Dyskusja nad formą i stylem prezentacji poszczególnych osób. Uwagi studentów i prowadzącego dotyczące merytorycznych aspektów wystąpienia - 18 godz.

2. Referat z zakresu szeroko rozumianej biotechnologii wygłoszony przez zaproszonego gościa - 2 godz.

Literatura:

Pioterek P, Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 1997.

Renfrew C, Bahn P.: Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002.

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 1997.

Weiner J: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN 2009.

Jonkisz A., Nieboj L.: Metodologiczne podstawy badań naukowych w medycynie z elementami ogólnej metodologii nauk. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników eksperymentów z zakresu biotechnologii i dziedzin pokrewnych

Umiejętności

Student:

- posiada umiejętność samodzielnego projektowania i interpretacji wyników eksperymentów z zakresu biotechnologii i dziedzin pokrewnych, potrafi wyniki doświadczeń przedstawić w formie nadającej się do publikacji

- posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej

- korzysta z internetowych baz danych i wyszukiwarek publikacji naukowych z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych

- wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących szczegółowych zagadnień biotechnologii w rolnictwie, przetwórstwie żywności, leśnictwie i weterynarii oraz naukach o środowisku z wykorzystaniem właściwych pojęć teoretycznych w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł

Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę ukierunkowanego dokształcania się oraz jest gotów do organizowania procesu uczenia się i przekazywania obiektywnej wiedzy z zakresu współczesnych osiągnięć biotechnologii innym osobom

- określa cele i priorytety oraz sposób realizacji konkretnych zadań

- jest świadomy znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności w zakresie biotechnologii

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5 student:

1. Ma pełną wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

2. Potrafi w pełni wykorzystywać i posługiwać się bazami bibliograficznymi.

3. W pełni wykorzystuje specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

4. Opanował w pełni umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

5. Opanował w pełni umiejętność dyskutowania w grupie i uzasadniania przyjętych tezy pracy dyplomowej.

6. W pełni rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

7. W pełni potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

8. Ma pełną świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 4 student:

1. Ma wiedzę z zakresu ogólnej metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

2. W miarę sprawnie wykorzystuje i posługuje się bazami bibliograficznymi.

3. Umiejętnie stosuje specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

4. Posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

5. Posiada umiejętność dyskutowania w grupie i uzasadniania przyjętych tez pracy dyplomowej.

6. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

7. Potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

8. Ma wystarczającą świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 3 student:

1. Ma powierzchowną wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

2. Potrafi posługiwać się niektórymi bazami danych bibliograficznych.

3. Stosuje podstawowe specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

4. Nie w pełni posiada umiejętności przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

5. Nie w pełni potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej.

6. Nie do końca rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

7. Nie do końca potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

8. Nie do końca uświadamia sobie znaczenie zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 2 student:

1. Nie ma wiedzy z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

2. Nie potrafi wykorzystywać i posługiwać się bazami bibliograficznymi.

3. Nie potrafi wykorzystywać specjalistycznych programów do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

4. Nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

5. Nie potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjętych tez pracy dyplomowej.

6. Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

7. Nie potrafi określić priorytetów służących realizacji postawionego celu.

8. Nie ma świadomości znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.