Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.Z1sB.SED.SM.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 1 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wybór tematu pracy magisterskiej. Prezentacje treści naukowych dotyczące tematów prac magisterskich: wprowadzenie w tematykę badawczą, ogólny przegląd literatury przedmiotu. Studenci przygotowują i prezentują swoje prace, dyskutują na temat prezentacji: forma, jasność przekazu, atrakcyjność, znaczenie nowej wiedzy. Prowadzący i studenci wskazują na poprawność prezentacji w aspekcie formy i stylu, najczęściej popełniane błędów oraz eksponowanie treści merytorycznych, które stanowią novum pracy. Ocenie podlega także sposób dokumentowania literaturowego metod i hipotez będących przedmiotem pracy.

Pełny opis:

1. Prezentacje promotorów tematów prac magisterskich i wybór tematu przez studentów

2. Prezentacje studentów dotyczące tematów prac magisterskich – literatura, stan wiedzy.

3. Dyskusja nad formą i stylem prezentacji poszczególnych osób. Uwagi studentów i prowadzącego dotyczące merytorycznych aspektów wystąpienia

Literatura:

Jonkisz A., Nieboj L.: Metodologiczne podstawy badań naukowych w medycynie z elementami ogólnej metodologii nauk. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2010

Weiner J: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN 2009

Renfrew C, Bahn P.: Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej

- korzystać z internetowych baz danych i wyszukiwarek publikacji naukowych z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych

- przygotować wystąpienia ustne dotyczące szczegółowych zagadnień biotechnologii w rolnictwie, przetwórstwie żywności, leśnictwie i weterynarii oraz naukach o środowisku z wykorzystaniem właściwych pojęć teoretycznych w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł

- samodzielnie i wszechstronnie analizować problemy współczesnej agrobiotechnologii, biotechnologii przemysłowej i środowiskowej oraz stosować w tych dziedzinach specjalistyczne techniki i je optymalizować

- posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla biotechnologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- ukierunkowanego dokształcania się oraz do organizowania procesu uczenia się i przekazywania obiektywnej wiedzy z zakresu współczesnych osiągnięć biotechnologii innym osobom

- określenia celów i priorytetów oraz sposobów realizacji konkretnych zadań

- podjęcia refleksji na temat znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności w zakresie biotechnologii

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie wg ustalonych wytycznych prezentacji ustnych i ich wygłoszenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.