Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indukcja bioróżnorodności z wykorzystaniem roślinnych kultur in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F7.IBR.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indukcja bioróżnorodności z wykorzystaniem roślinnych kultur in vitro
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przekazane zostaną studentom informacje z zakresu zaawansowanych technik in vitro i ich zastosowania w poszerzaniu bioróżnorodności.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Gametyczna embriogeneza - otrzymywanie roślin haploidalnych drogą androgenezy, gynogenezy i redukcji somatycznej.

Metody: podwajania genomów haploidalnych, oceny poziomu ploidalności oraz gametycznego pochodzenia regenerantów.

Linie podwojonych haploidów i ich wykorzystanie w hodowli odmian heterozyjnych.

Mieszańce form oddalonych. Kultury zarodków mieszańcowych. Zapylenie i zapłodnienie w kulturach in vitro. Mieszańce somatyczne.

Inżynieria chromosomowa i mieszańce introgresywne

Somatyczna hybrydyzacja i jej znaczenie w poszerzaniu zmienności genetycznej

Indukowanie zmienności w kulturach in vitro. Zmienność somaklonalna – podłoże genetyczne i znaczenie dla bioróżnorodności.

Przygotowanie pożywek o zróżnicowanym składzie do zakładania własnych kultur in vitro.

Androgeneza. Ustalenie stadium rozwojowego mikrospor w pąkach kwiatowych kapusty za pomocą barwienia fluorescencyjnego – obserwacje faz mikrosporogenezy w mikroskopie fluorescencyjnym. Zakładanie kultur pylnikowych i kultur mikrospor.

Wykorzystanie zjawiska gynogenezy – kultury zalążni i pąków kwiatowych.

Indukowana partenogeneza – kultury zalążków po zapyleniu obcym pyłkiem

Kultury protoplastów u wybranych gatunków warzyw i ich fuzja.

Mieszańce międzygatunkowe, kultury izolowanych zalążków – technika embryo rescue

Obserwacje wyników założonych doświadczeń i ich interpretacja – mikroskop binokularny i odwróconego pola, dokumentacja fotograficzna

Literatura:

Literatura:

1. Zenkteler M., 1984. Hodowla komórek i tkanek roślinnych. PWN, Warszawa

2. Bajaj Y.P.S., 1988. Biotechnology in Agriculture and Forestry, vol. 1-10. Springer, Berlin

3. Maleszy S., Niemirowicz-Szczytt K., Przybecki Z., 1989. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin. PWN, Warszawa

4. Maleszy S. 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

5. Michalik B., 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. DRUKROL S.C., Kraków.

6. Maluszynski M., Kasha K.J., Forster B.P. Szarejko I. (ed.). 2003. Doubled Haploid Production in Crop Plants. A manual.

7. Woźny A., Przybył K (red). 2007. Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II. Komórki in vitro.

8. Michalik B. (red.) 2009. Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. PWRiL, Poznań

9. Thorpe T.A., Yeung E.C. 2011. Plant Embryo Culture. Methods and Protocols

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Definiuje podstawowe metody haploidyzacji roślin oraz opisuje sposoby podwajania genomów haploidalnych, oceny poziomu ploidalności oraz gametycznego pochodzenia regenerantów

Charakteryzuje linie podwojonych haploidów i wskazuje ich wykorzystanie w hodowli odmian heterozyjnych

Opisuje techniki otrzymywania mieszańców form oddalonych i zna ich znaczenie w poszerzaniu zmienności genetycznej

Charakteryzuje metody indukowania zmienności i w kulturach in vitro

Umiejętności:

Posiada umiejętność pracy w laboratorium kultur in vitro

Posiada zdolność samodzielnego zakładania i prowadzenia kultur in vitro

Stosuje techniki zwiększające bioróżnorodność poprzez tworzenie mieszańców somatycznych i generatywnych

Interpretuje efekty założonych doświadczeń

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości wykorzystania metod biotechnologicznych do poszerzania bioróżnorodności

Formułuje obiektywne opinie na temat zastosowania technik in vitro w biotechnologii

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test wielokrotnego wyboru

Ćwiczenia:sprawdzian wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Agnieszka Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Agnieszka Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)