Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Selekcja w kulturach in vitro roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F3.SKR.SM.BBTSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Selekcja w kulturach in vitro roślin
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z metodami i zasadami prowadzenia selekcji w kulturach in vitro. Nabędą umiejętności przeprowadzenia selekcji materiału roślinnego w kulturach protoplastów, kalusa czy pędów w obecności różnych czynników selekcyjnych. Omówione zostaną zagadnienia zmienności somaklonalnej i jej indukcji w kulturach in vitro. Przedstawione zostaną najważniejsze kierunki selekcji w kulturach in vitro roślin oraz ich zastosowanie w hodowli nowych odmian roślin użytkowych. Studenci przeprowadzą doświadczenia selekcji pod kątem odporności na patogeny, herbicydy, suszę, zasolenie oraz selekcji linii fotoautotroficznych. Doświadczenia będą obejmowały rośliny ogrodnicze, rolnicze i lecznicze.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Zmienność somaklonalna i sposoby jej indukcji w kulturach in vitro

Podstawy i kierunki selekcji w kulturze in vitro

Rodzaje czynników selekcyjnych (Kultury patogenów jako źródło elicytorów)

Warunki prowadzenia selekcji oraz skuteczność selekcji

Zadania i znaczenie selekcji

Selekcja w kulturach in vitro wybranych roślin ogrodniczych

Selekcja w kulturach in vitro ziemniaka

Selekcja w kulturach in vitro zbóż

Selekcja w kulturach in vitro rzepaku, buraka cukrowego, roślin motylkowych

Selekcja w kulturach in vitro roślin leczniczych

Tematyka ćwiczeń:

Badanie odporności tytoniu na suszę, selekcja w kulturach kalusowych

Selekcja linii odpornych na herbicydy w kulturach pędowych rzepaku

Selekcja linii fotoautotroficznych kalusa tytoniu. Spektrofotometryczna ocena zawartości chlorofilu.

Ocena odporności mięty i dziurawca na zasolenie, selekcja w kulturach pędowych.

Przygotowanie filtratu pokulturowego z kultury bakterii Ervinia carotovora wywołującego mokrą zgniliznę korzeni marchwi

Selekcja linii odpornych na Ervinia carotovora w kulturach tkanki kalusowej marchwi

Przygotowanie filtratu pokulturowego z kultury grzyba Alternaria radicina wywołującego czarną zgniliznę korzeni marchwi

Selekcja linii odpornych na Alternaria radicina w kulturach protoplastów marchwi

Obserwacje i analiza wyników dotyczących selekcji badanych roślin

Literatura:

1. Malepszy S. (red.), 2001. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

2. Malepszy S. (red.), 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

3. Woźny A., Przybył K. (red.), 2004. Komórki roślinne w warunkach stresu t.II: Komórki in vitro. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

4 .Kayser O., Müller R. (tł. Kieć-Kononowicz K., Kononowicz T.) 2003. Biotechnologia farmaceutyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

5. Svabova L., Lebeda A., 2005. In vitro selection for improved plant resistance to toxin-producing pathogens. J. Phytopathology 153, 52-64

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Objaśnia pojęcie zmienności somaklonalnej i opisuje warunki jej indukcji w kulturach in vitro roślin

Zna techniki i zasady selekcji komórek i tkanek roślinnych w kulturach in vitro

Zna najważniejsze kierunki selekcji w kulturach in vitro roślin ogrodniczych, rolniczych i leczniczych

Ma wiedzę na temat znaczenia selekcji in vitro w agrobiotechnologii

Umiejętności:

Potrafi samodzielnie przygotować pożywki i filtraty pokulturowe z kultur bakterii i grzybów do doświadczeń selekcyjnych

Potrafi samodzielnie przeprowadzić selekcję w kulturach in vitro na różnych eksplantatach wyjściowych

Posiada umiejętność doboru i obsługi specjalistycznej aparatury niezbędnej do przygotowania czynników selekcyjnych oraz obserwacji doświadczeń

Potrafi przeprowadzić obserwacje oraz zinterpretować wyniki eksperymentów wykazując się umiejętnością krytycznej analizy i selekcji informacji

Kompetencje społeczne:

Docenia rolę doskonalenia roślin użytkowych dla potrzeb człowieka

Rozumie potrzebę systematycznego dokształcania się i studiowania literatury w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy z zakresu agrobiotechnologii

Metody i kryteria oceniania:

sprawozdania z ćwiczeń, test zaliczeniowy

Na ocenę 2:

Nie zna podstaw zmienności somaklonalnej oraz selekcji w kulturach in vitro, a także ich praktycznego zastosowania.

Nie zna technik in vitro wykorzystywanych do indukcji zmienności oraz przeprowadzania selekcji.

Nie jest świadomy konieczności ustawicznego zdobywania wiedzy z zakresu agrobiotechnologii oraz doskonalenia roślin użytkowych.

Na ocenę 3:

Wymienia sposoby indukcji zmienności somaklonalnej oraz zna podstawy selekcji w kulturach in vitro. Podaje niektóre przykłady ich zastosowania w hodowli roślin użytkowych.

Zna techniki in vitro wykorzystywane do indukcji zmienności oraz przeprowadzania selekcji. Potrafi samodzielnie przygotować pożywki i filtraty pokulturowe z kultur bakterii i grzybów do doświadczeń selekcyjnych.

Posiada świadomość ustawicznego dokształcania się w zakresie agrobiotechnologii, ale nie potrafi odpowiednio wykorzystać zdobytej wiedzy.

Na ocenę 4:

Opisuje zjawisko zmienności somaklonalnej, warunki prowadzenia selekcji w kulturach in vitro, a także wymienia zadania i znaczenie selekcji w kulturach in vitro wybranych roślin ogrodniczych, rolniczych i leczniczych.

Potrafi samodzielnie przeprowadzić selekcję w kulturach in vitro na różnych eksplantatach wyjściowych. Posiada umiejętność doboru i obsługi specjalistycznej aparatury niezbędnej do przygotowania czynników selekcyjnych oraz obserwacji doświadczeń

Posiada świadomość ustawicznego dokształcania się w zakresie agrobiotechnologii. Potrafi w odpowiedni sposób wykorzystać zdobytą wiedzę.

Na ocenę 5:

Wymienia i zna wszystkie pojęcia oraz zasady dotyczące zmienności somaklonalnej oraz selekcji w kulturach in vitro, ich zastosowania w hodowli roślin użytkowych, proponuje rozwiązania zmierzające do doskonalenia roślin użytkowych.

Potrafi samodzielnie przeprowadzić selekcję w kulturach in vitro zarówno dla roślin rolniczych, ogrodniczych jak i leczniczych na różnych eksplantatach wyjściowych wykorzystując odpowienia aparature badawczą.Potrafi wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń

Posiada świadomość ustawicznego dokształcania się w zakresie agrobiotechnologii. Potrafi w odpowiedni sposób wykorzystać zdobytą wiedzę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)