Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka mikrobiologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F3.DMI.SM.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka mikrobiologiczna
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Analityka biotechnologiczna II stopień, 3 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Założenia i cel przedmiotu:

Nauczenie studentów praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i wykorzystanie różnych standardowych technik mikrobiologicznych, stosowanych powszechnie w laboratoriach diagnostycznych, głównie medycznych. Zapoznanie studentów głównymi patogenami ludzi i zwierząt oraz szybkie metody ich identyfikacji

Metody dydaktyczne/nauczania:

Wykłady w postaci prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia praktyczne w grupach 15 osobowych w Katedrze Mikrobiologii UR w Krakowie.

Pełny opis:

1.Zalecenia krajowego specjalisty w dziedzinie mikrobiologii w sprawie organizacji i zasad działania laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej

2.Teoretyczne podstawy taksonomii i diagnostyki bakterii

3.Fizjologiczna mikroflora człowieka

4.Diagnostyka gronkowców

5.Diagnostyka paciorkowców

6.Diagnostyka zakażeń grzybiczych

7.Zakażenia szpitalne, dochodzenia epidemiologiczne

8.Diagnostyka pałeczek jelitowych - Salmonella

9.Diagnostyka prątków – Mycobacterium tuberculosis

10.Zastosowanie fagów bakteryjnych w diagnostyce mikrobiologicznej

11.Diagnostyka zakażeń różnych układów – procedury standardowa

12.Analiza sekwencji bakteryjnego DNA z materiały wykopaliskowego

13.Metody molekularne w diagnostyce mikrobiologicznej

RAZEM-30

Tematyka ćwiczeń:

Ćwiczenia organizacyjne.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na zajęciach laboratoryjnych z diagnostyki mikrobiologicznej.

Podstawowe metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym.

Diagnostyka medyczna - bakteriologia

Diagnostyka medyczna - bakteriologia

Diagnostyka medyczna - bakteriologia

Diagnostyka medyczna – bakteriologia - cd

Analiza mikrobiologiczna: materiału glebowego, roślinnego, mąki, owoców, warzyw, przypraw, wody oraz wymazy z powierzchni skóry, jamy ustnej i podłóż gruntowych w celu izolacji drobnoustrojów ze środowiska naturalnego.

Pasażowanie, oznaczanie bakterii otrzymanych od prowadzącego: opis makroskopowy, preparat, opis mikroskopowy (bakterie tlenowe i beztlenowe). Praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z hodowlą i diagnostyką beztlenowców.

Selekcja kolonii, będących obiektem badań. Izolacja czystych kultur bakterii do celów diagnostycznych. Przygotowanie i oglądanie preparatów barwionych różnymi metodami.

Bakterie – preparat z hodowli własnych, opis makro i mikroskopowy, oznaczenie swojej wyizolowanej bakterii, c.d. oznaczania bakterii pochodzących z kolekcji KM.

Izolacja czystych kultur promieniowców do celów diagnostycznych – metoda powierzchniowych posiewów redukcyjnych.

Diagnostyka mykologiczna.

Mikrohodowle grzybów patogennych:

- technika płytek Dalmau (hodowla drożdży na podłożach zubożonych pod szkiełkiem nakrywkowym)

- mikrohodowle szkiełkowe dla grzybów strzępkowych (pleśnie, dermatofity)

Wybrane testy identyfikacyjne dla grzybów pleśniowych i drożdży

Komercyjne testy lekooporności

Wykonanie mikrohodowli techniką Dalmau oraz jej ocena i założenie mikrohodowli szkiełkowej

Wykonanie testu lekooporności ATB Fungus 2 INT

Diagnostyka mykologiczna.

Preparaty mikroskopowe:

- wymaz z pochwy barwiony metodą Grama (przypadek kandydozy pochwy)

- Ascospory Saccharomyces cerevisiae – preparat barwiony metodą Schaeffera-Fultona

- preparaty podbarwione laktofenolem z hodowli grzybów strzępkowych

- preparaty ze skóry wykonany z użyciem taśmy klejącej

Diagnostyka immunologiczna grzybic inwazyjnych

Wykonanie preparatów mykologicznych z wykorzystaniem różnych technik

Namnażanie czystych kultur promieniowców do celów diagnostycznych.

Podstawy protozoologii. Pierwotniaki chorobotwórcze dla człowieka – drogi zakażenia, objawy chorobowe, diagnostyka, leczenie.

Obserwacja wybranych pierwotniaków pasożytniczych w preparatach wykonanych różną techniką: przyżyciowe, przyżyciowe podbarwiane oraz utrwalane i barwione.

Diagnostyka Actinomycetes:

Kontrola czystości szczepów.

Przygotowanie wybranych testów diagnostycznych: założenie mikrohodowli szkiełkowych wyizolowanych promieniowców, założenie hodowli płynnych, założenie hodowli na podłożach stałych z różnymi źródłami węgla i azotu etc. W oparciu o zalecenia kluczy diagnostycznych.

Diagnostyka Actinomycetes:

Obserwacje mikroskopowe grzybni i konidiów promieniowców z mikrohodowli szkiełkowych

Wykonanie preparatów przyżyciowych oraz utrwalanych i barwionych z hodowli płynnych

Ocena wykorzystania różnych źródeł węgla i azotu przez promieniowce.

Oznaczanie przynależności systematycznej promieniowców zgodnie z zaleceniami kluczy diagnostycznych.

Drobnoustroje fyllosfery, ryzosfery i diazotrofy.

Sprawdzian wiadomości

Zaliczenie przedmiotu

RAZEM-45

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Szewczyk E.M.: Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005

2.Maza L.M., Pezzlo M.T., Baron E.J.: Color Atlas of Diagnostic Microbiology, Mosby, Baltimore, 1997

3.Binek M. (Red). Zarys klinicznej bakteriologii weterynaryjnej. Tom I i II, Wydawnictwo SGGW, warszawa, 2004

Literatura uzupełniająca:

1.Ważniak W.: Mikrobiologiczne metody badania leków i materiałów biologicznych PZWL, Warszawa, 1973

2.Burbianka M., Pliszka A.: Mikrobiologiczne badanie produktów żywnościowych. PZWL, Warszawa, 1963

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student posiada ogólną wiedzę z zakresu analizy mikrobiologicznej i podstawowe wiadomości z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

2. Zna podstawowe zasady postępowania z materiałem zawierającym drobnoustroje - w tym z materiałem klinicznym.

Umiejętności

1) Potrafi wyszukać odpowiednie rozporządzenia oraz normy i w oparciu o nie dobrać metodę badawczą do analizowanego materiału

2) Samodzielnie posługuje się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym

3) Student potrafi wykonać podstawowe mikrobiologiczne analizy ilościowe i jakościowe różnych próbek oraz zinterpretować uzyskane wyniki.

Kompetencje społeczne

1.Organizuje pracę w małym laboratorium celem wykonania podstawowych analiz ilościowych

2.Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu analizy mikrobiologicznej i potrafi ją połączyć z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak: biologia molekularna, genetyka czy biotechnologia.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny testowy (test wyboru-30 pytań, 120 odpowiedzi, ale tylko 30 poprawnych).

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność i czynny udział w zajęciach laboratoryjnych. Na bieżąco oceniane są umiejętności praktyczne studenta oraz - na koniec zajęć - wiedza teoretyczna.

Przewidziane jest ustne zaliczenie przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)