Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinżynieria komórek i tkanek zwierzęcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F2.BIZ.SM.BBTSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinżynieria komórek i tkanek zwierzęcych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Analityka biotechnologiczna II stopień, 2 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom najnowszych osiągnięć bioinżynierii komórek i tkanek zwierzęcych. Wykłady oparte będą na omówieniu najnowszych osiągnięć opracowanych przy pomocy metod medycyny regeneracyjnej i nanotechnologii biotechnologicznej metod rekonstrukcji narządów i konstruktów tkankowych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wyposażenie laboratorium, zasady pracy w laboratorium in vitro, rodzaje podłoży do hodowli komórkowych, metody izolacji komórek.

Charakterystyka wzrostu komórek w hodowli in vitro. Typy hodowli komórkowych: hodowle pierwotne i linie komórkowe. Transformacja nowotworowa versus transfekcja.

Mrożenie komórek i tkanek (kriobiologia). Nanotechnologia w medycynie. Oddziaływania komórka-biomateriał.

Selekcja i transformacja komórek.

Komórki macierzyste

Zapłodnienie in vitro. Klonowanie.

Hodowle organotypowe

Terapia komórkowa i terapia genowa.

Tematyka ćwiczeń:

Wyposażenie i organizacja pracowni hodowli tkanek. Przygotowanie podłoży hodowlanych, buforów, antybiotyków i enzymów używanych w hodowli in vitro.

Izolacja embrionów mysich i zakładanie hodowli zarodkowych fibroblastów

Hodowle zarodkowych komórek macierzystych pasaż, mrożenie komórek.

Oznaczanie stężenie białka w próbkach metodą z wykorzystaniem kwasu bicynchoninowego.

Procedura pozyskiwania plemników z ogona najądrza do zapłodnienia pozaustrojowego oocytów.

Hodowla organotypowa na granicy faz – pęcherzyka jajnikowego szczura metodą Trowella.

Transformacja komórek kompetentnych bakterii plazmidowym DNA i analiza otrzymanych transformantów.

Literatura:

1. Freshney R.I. Culture of animal cells. A manual of basic technique. 4th Edition. Wiley-Liss. 2001.

2. Sotowska-Brochocka J. Fizjologia zwierząt, zagadnienia wybrane. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 81-123, 290-302, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent::

- ma wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników eksperymentów in vivo w tym hodowli pierwotnych, linii komórkowych, eksplantów.

- wykazuje znajomość zaawansowanych technik inżynierii komórkowych w zakresie badań na zwierzętach.

- ma podstawową wiedzę z zakresu hodowli komórek prawidłowych i transformowanych, komórek macierzystych, hodowli organotypowych, konstruktów tkankowych, wykorzystania nanotechnologii w HT.

- zna zaawansowane techniki hodowli in vitro komórek i tkanek zwierzęcych w tym techniki IVF.

- ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu metod hodowli tkanek w medycynie regeneracyjnej, onkologii, medycynie rekonstrukcyjnej.

Umiejętności - absolwent:

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania laboratorium do prowadzenia pracy w warunkach jałowych, przygotowania jałowych pożywek, płynów hodowlanych, antybiotyków.

- wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik pierwotnych hodowli in vitro komórek zwierzęcych w tym eksplantów metodą Trowella.

- posiada umiejętność doboru i modyfikacji technik w celu izolacji, identyfikacji i hodowli oocytów w warunkach pozaustrojowych.

- potrafi przygotować nasienie – prosto z ejakulatu lub mrożone, dokonać oceny nasienia.

- posługuje się metodą kapacytacji nasienia do zapłodnienia In vitro oocytów.

- posługuje się metodami oceny nasienia przy pomocy barwników fluorescencyjnych – metoda Hoechsta.

Kompetencje społeczne - absolwent:

- potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne

- posiada świadomość odpowiedzialności oraz skutków wynikających z stosowania poznanych metod badawczych

- wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)