Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia przemysłowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.5s.MIP.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia przemysłowa
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy: Biotechnologia, 5 sem. stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi grupami drobnoustrojów, które są wykorzystywane w procesach biotechnologicznych, ich wymaganiami i wzrostem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi w gospodarce żywnościowej i przemyśle, metodami sterowania jakością higieniczną żywności, metodami utrwalania i bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności oraz podstawami mikrobiologii prognostycznej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Bezpieczeństwo pracy z mikroorganizmami

- grupy ryzyka mikrobiologicznego

- zabezpieczenie przed zagrożeniami mikrobiologicznymi

- wymagania dotyczące laboratoriów mikrobiologicznych

- organizacja laboratorium mikrobiologicznego

- układ, wyposażenie i podstawowa aparatura

Charakterystyka wirusów, bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych w aspekcie ich wykorzystania w przemyśle

- wpływ czynników fizycznych i chemicznych wpływających na wzrost drobnoustrojów

Przechowalnictwo mikroorganizmów

- zasady organizacji i prowadzenia kolekcji czystych kultur

- Przechowalnictwo szczepów przemysłowych, charakterystyka wybranych kolekcji światowych

Pozyskiwanie i warunki hodowli szczepów produkcyjnych

- wymagania pokarmowe i wzrost drobnoustrojów (warunki tlenowe i beztlenowe)

- wpływ różnych czynników na wzrost w hodowli okresowej i ciągłej

Doskonalenie szczepów produkcyjnych

- struktura genów prokariotycznych i eukariotycznych

- metody rekombinacji DNA in vitro

- mutacje, zastosowania mutantów, fuzja protoplastów, metody hybrydyzacji, szczepy rekombinowane w biotechnologii

Przygotowanie szczepionek do procesów biotechnologicznych

Wybrane elementy ekologii mikroorganizmów

- tworzenie biocenoz i systemy współzależności między organizmami

- mikroflora powietrza i wody jako czynniików warunkujących proces biosyntezy

- metody sterylizacji powietrza i wody

Zagrożenia

- elementy urządzeń i budynków jako źródło zanieczyszczeń

- mikrobiologiczne skażenie i rozkład materiałów, korozja materiałów technicznych

- higiena pracowników i środowiska produkcji

- ocena sanitarnych warunków produkcji

- mycie i dezynfekcja w warunkach przemysłowych

- analiza ilościowa zagrożeń mikrobiologicznych

Metody utrwalania żywności

- metoda chłodzenia i zamrażania

- metody termiczne

- substancje osmoaktywne

- metody chemiczne i biologiczne

- niekonwencjonalne metody utrwalania

Podstawy mikrobiologii prognostycznej i żywność modyfikowana genetycznie

- podstawowe modele prognostyczne

- żywność modyfikowana genetycznie (GMO)

- instytucje nadzorujące bezpieczeństwo żywności w Polsce i Unii Europejskiej

Przykłady biosyntez

- charakterystyka szczepów, szlaków metabolicznych

- mikrobiologiczna produkcja aminokwasów, witamin i antybiotyków

- biopolimery

- biotransfomacje i biodegradacje

Tematyka ćwiczeń

Tematyka zajęć:

- Budowa i właściwości drożdży, oznaczenie masy drożdżowej metodą wagową, sedymentacyjną i nefelometryczną

- Izolacja i charakterystyka biochemiczna szczepów Bacillus wyizolowanych z gleby

- Produkcja bakteryjnej celulozy (BC) przez szczep Gluconacetobacter xylinus

- Zakażenia i techniki ich likwidacji w warunkach przemysłowych na przykładzie gorzelnictwa i drożdżownictwa

- Określenie stanu fizjologicznego i czystości mikrobiologicznej piwowarskich drożdży nastawnych

- Biosynteza penicyliny przez Penicillium chrysogenum

- Analiza wrażliwości na toksyny killerowe dzikich szczepów drożdży z gatunku Saccharomyces cerevisiae

- Protoplastyzacja drożdży

- Wpływ środków konserwujących na rozwój drobnoustrojów

- Izolacja DNA chromosomowego z komórek bakteryjnych

- Mikrobiologiczna metoda oznaczania zawartości witaminy B12

- Izolacja inwertazy z drożdży oraz wyznaczanie stałej Michaelisa dla reakcji hydrolizy sacharozy

- Ekstrakcja barwników karotenoidowych z drożdży Rhodotorula graminis

- Nowe trendy i przyszłość mikrobiologii przemysłowej

Literatura:

Podstawowa:

Błaszczyk M.K: Mikrobiologia środowiskowa, PWN, Warszawa 2010

Fedelmann H.: Yeast-Molecular and cell biology. Willey-Blackwell Verlag, Weinheim 2010.

Praca zbiorowa pod red. Libudzisz Z., Kowal U., Żakowska Z. Mikrobiologa techniczna, tom I i II, PWN W-wa 2008

Uzupełniająca:

Fedelmann H.: Yeast-Molecular and cell biology. Willey-Blackwell Verlag, Weinheim 2010.

Praca zbiorowa pod red. Żakowskiej Z. i Stobińskiej H. Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Wyd. PŁ, Łódź 2000.

Singleton P.: Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, PWN, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- zagrożenia i definiuje zasady bezpiecznej pracy z drobnoustrojami oraz grupy ryzyka mikrobiologicznego, zna wymagania dotyczące laboratoriów i ich wyposażenie, zasady DPM i utylizację odpadów mikrobiologicznych. Charakteryzuje czynniki wzrostu drobnoustrojów przemysłowych w hodowli okresowej i ciągłej.

- zasady i metody przechowalnictwa szczepów, kolekcje czystych kultur i bioróżnorodność, metody doskonalenia szczepów przemysłowych i przygotowania kultur starterowych oraz podaje przykłady i objaśnia biosyntezy, szlaki metaboliczne, zna procesy biotransformacji i biodegradacji.

- czynniki warunkujące odporność drobnoustrojów, metody sterylizacji podłóż i żywności, opisuje krzywe śmierci cieplnej i podstawowe modele mikrobiologii prognostycznej, objaśnia kryteria komercyjnej sterylności procesów, zna zagrożenia bioaerozolami i biofilmami, charakteryzuje skażenie materiałów technicznych i korozje mikrobiologiczne.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- scharakteryzować materiał mikrobiologiczny, zaplanować i przeprowadzić proste procesy biosyntezy metabolitów wtórnych, a także poddać analizie ich główne produkty

- przeprowadzadzić analizę zagrożeń mikrobiologicznych występujących w czasie procesów biotechnologicznych oraz stosuje odpowiednie techniki w celu ich wyeliminowania

- przygotować i wygłosić referat na temat zagadnień związanych z mikrobiologią przemysłową, korzystając z aktualnych źródeł polsko i obcojęzycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- uczenia się przez całe życie

- pracy i współpracy w zespole, prawidłowo określa priorytety służące realizacji danego celu

- uznania ryzyka mikrobiologicznego i potrafi stosować środki profilaktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny ograniczony czasowo, udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%

ćwiczenia:

test jednokrotnego, sprawozdania z prac laboratoryjnych, prezentacja ustna, udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Satora
Prowadzący grup: Urszula Błaszczyk, Monika Cioch-Skoneczny, Paweł Satora, Magdalena Skotniczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)