Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.4s.GRI.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Biotechnologia, 6 sem. stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kształcenie w studentach osobowości inżyniera poprzez nabycie podstawowej wiedzy z zakresu grafiki inżynierskiej: umiejętności odwzorowania elementów przestrzennych w trójwymiarowej przestrzeni rzutowej, wykonywania szkiców, rysunków z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania projektowania oraz czytania dokumentacji technicznej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć;

- Omówienie istoty grafiki inżynierskiej, normalizacji języka i reguł. Zapoznanie studentów z systemem oznaczeń elementów graficznych. Ćwiczenie w rozpoznawaniu oznaczonych obiektów. Zapoznanie studentów z interfejsem programu wspomagającego projektowanie AutoCAD firmy Autodesk, Omówienie zasad pracy w programie, ćwiczenie pracy w programie w trybie interakcyjnym.

- Omówienie układów współrzędnych i rodzajów współrzędnych w programie AutoCAD. Ćwiczenie rysowania krawędziowego modelu bryły w 3D na podstawie rzutu aksonometrycznego. Omówienie definicji rzutu, rodzajów rzutów, definicji rzutni, kartezjańskiego układu współrzędnych oraz układu rzutni Monge”a.

- Omówienie normalnego układu rzutów, metody europejskiej rozmieszczenia rzutów prostokątnych. Odwzorowanie w 3D w programie AutoCAD bryły z jej rzutów w rozszerzonym układzie Monge’a. Wiązanie LUW ze ściankami bryły.

- Zapoznanie studentów z zasadami rysunku technicznego maszynowego (wymiary arkuszy, podziałki, rodzaje linii, pismo techniczne), rodzajami rysunków technicznych. Omówienie rodzajów obiektów w programie AutoCAD: modele krawędziowe (siatki), ściankowe (powierzchnie), bryły ACID. Rysowanie przykładów powierzchni obrotowych, prostych brył i brył złożonych przy pomocy operacji logicznych.

- Omówienie definicji widoku, przekroju i kładu, rodzajów przekrojów i kładów. Zapoznanie się z przykładami oznaczania i kreskowania przekrojów. Wykonanie w AutoCAD przekrojów i kładów bryły (dwoma sposobami).

- Zapoznanie się z przykładami i oznaczeniami przerwań, urwań i wyrwań. Omówienie elementów wymiaru i zasad wymiarowania. Wykonanie w AutoCAD układu rzutów płaskich bryły z rozmieszczeniem jak w metodzie europejskiej. Zwymiarowanie rzutów.

- Wykonanie w AutoCad przykładów wymiarowania przekrojów brył z użyciem różnych rodzajów wymiarów. Zapoznanie się z przykładami oznaczeń chropowatości i falistości powierzchni oraz rodzajami i przykładami połączeń części maszynowych.

- Weryfikacja wiedzy teoretycznej.

Literatura:

1. Dobrzański T.: Rysunek Techniczny Maszynowy. WNT, Warszawa, 2004.

2. Paprocki K.: Zasady Zapisu Konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000.

3. PN-EN ISO 5456-1. Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 1: Postanowienia ogólne.

4. PN-EN ISO 5456-2. Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 2: Przedstawianie prostokątne

5. PN-EN ISO 3098-0. Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo.

6. PN-EN ISO 5455. Rysunek Techniczny. Podziałki

7. PN-EN ISO 5457. Dokumentacja techniczna wyrobu. Wymiary i układ arkuszy rysunkowych.

8. PN-ISO 128-24. Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania. Część 24: Linie na rysunkach technicznych maszynowych.

9. Zasoby sieci Internet

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Poznaje system oznaczeń elementów graficznych.

Zdobywa wiedzę na temat rzutów, rzutni, układów współrzędnych, rodzajów współrzędnych i lokalnych układów współrzędnych.

Zna zasady rysunku technicznego oraz rodzaje rysunków technicznych i ich przeznaczenie.

Rozróżnia widoki, przekroje i kłady oraz sposoby ich oznaczania i kreskowania.

Zna sposoby oznaczania przerwań, urwań i wyrwań, chropowatości, falistości i połączeń elementów maszyn.

Zna zasady wymiarowania tworów technicznych.

Poznaje filozofię pracy w programie AutoCAD oraz sposoby i rysowania prostych obiektów płaskich i przestrzennych.

Umiejętności

Potrafi rozpoznać obiekt graficzny na podstawie oznaczenia znakowego.

Potrafi narysować w programie AutoCAD obiekt przestrzenny krawędziowy na podstawie rzutu aksonometrycznego lub na podstawie rzutów na rzutnię Monge’a.

Rysuje w programie AutoCAD średnio skomplikowane bryły złożone oraz powierzchnie obrotowe.

Wykonuje rzuty, przekroje i kłady obiektów przestrzennych przy pomocy programu AutoCAD..

Interpretuje rysunek techniczny rozpoznając przerwania, urwania, wyrwania oraz połączenia części urządzeń technicznych.

Potrafi zwymiarować rzut lub przekrój elementu przy pomocy programu AutoCAD.

Kompetencje społeczne

Docenia istotę normalizacji tworów technicznych oraz dokumentacji.

Potrafi porozumieć się z projektantem urządzeń technicznych w zakresie tworzenia i dokumentacji projektów urządzeń przeznaczonych do wykonywania badań i eksperymentów biotechnologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny sprawdzian wiedzy, demonstracja praktycznych umiejętności 100%

Bardzo dobry

Student biegle oznacza obiekty graficzne i rozpoznaje oznaczenia obiektów graficznych. Student bardzo dobrze zna teorię dot. układów współrzędnych, rzutów, widoków, przekrojów, kładów, oznaczenia przerwań, urwań i wyrwań, chropowatości, falistości i połączeń elementów maszyn. Zna podstawowe zasady wymiarowania tworów technicznych. Potrafi narysować w programie AutoCAD bryły złożone, ich rzuty w normalnym układzie rzutni, przekroje dowolną płaszczyzną, kłady. Potrafi zwymiarować rzut lub przekrój. Bardzo dobrze wykonał wszystkie ćwiczenia na zajęciach i zadania samodzielne. Potrafi odczytać z rysunku technicznego kształt, materiał oraz wymiary tworu technicznego.

Dobry

Student dość dobrze oznacza obiekty graficzne i rozpoznaje oznaczenia obiektów graficznych. Student wystarczająco zna teorię dot. układów współrzędnych, rzutów, widoków, przekrojów, kładów, oznaczenia przerwań, urwań i wyrwań, chropowatości, falistości i połączeń elementów maszyn, podstawowe zasady wymiarowania tworów technicznych. Potrafi narysować w programie AutoCAD nieskomplikowane bryły złożone, ich rzuty w normalnym układzie rzutni, przekroje dowolną płaszczyzną, kłady. Potrafi zwymiarować rzut lub przekrój prostej bryły. Wykonał wszystkie ćwiczenia na zajęciach i zadania samodzielne z niewielkimi odchyleniami. Potrafi odczytać z rysunku technicznego kształt, materiał oraz wymiary nieskomplikowanego tworu technicznego.

Dostateczny

Student z pomyłkami oznacza obiekty graficzne i rozpoznaje oznaczenia obiektów graficznych. Student niedokładnie zna teorię dot. układów współrzędnych, rzutów, widoków, przekrojów, kładów, oznaczenia przerwań, urwań i wyrwań, chropowatości, falistości i połączeń elementów maszyn. Niedokładnie zna podstawowe zasady wymiarowania tworów technicznych. Ma kłopoty z narysowaniem w programie AutoCAD brył, ich rzutów w normalnym układzie rzutni, przekrojów dowolną płaszczyzną, kładów. Nie potrafi wykonać wszystkich rodzajów wymiarów rzutu lub przekroju prostej bryły. Wykonał co najmniej trzy ćwiczenia na zajęciach i trzy zadania samodzielne z niewielkimi odchyleniami. Potrafi odczytać z rysunku technicznego kształt oraz wymiary nieskomplikowanego tworu technicznego.

Niedostateczny

Student ma problem z oznaczaniem obiektów graficznych i rozpoznawaniem oznaczeń obiektów graficznych. Student w stopniu niedostatecznym zna teorię dot. układów współrzędnych, rzutów, widoków, przekrojów, kładów, oznaczenia przerwań, urwań i wyrwań, chropowatości, falistości i połączeń elementów maszyn. Nie zna podstawowych zasad wymiarowania tworów technicznych. Ma problemy z narysowaniem w programie AutoCAD brył, ich rzutów w normalnym układzie rzutni, przekrojów dowolną płaszczyzną, kładów. Nie potrafi wykonać wszystkich rodzajów wymiarów rzutu lub przekroju prostej bryły. Wykonał mniej niż cztery ćwiczenia na zajęciach i mniej niż trzy zadania samodzielne. Ma kłopot z odczytaniem z rysunku technicznego kształtu i wymiarów nieskomplikowanego tworu technicznego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)