Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca magisterska III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.3s.SPM.SM.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska III
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prezentacje treści naukowych dotyczące tematów prac magisterskich: najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie tematyki pracy dyplomowej, omówienie metodyki i wyników prac eksperymentalnych studenta. Studenci przygotowują i prezentują swoje prace, dyskutują na temat prezentacji: forma, jasność przekazu, atrakcyjność, znaczenie nowej wiedzy. Prowadzący i studenci wskazują na poprawność prezentacji w aspekcie formy i stylu, najczęściej popełniane błędów oraz eksponowanie treści merytorycznych, które stanowią novum pracy. Ocenie podlega także sposób dokumentowania literaturowego metod i hipotez będących przedmiotem pracy.

Pełny opis:

Omówienie zasad przygotowania i pisania pracy magisterskiej

Prezentacje studentów – omówienie metodyki i wyników przeprowadzonych eksperymentów. Dyskusja nad formą i stylem prezentacji poszczególnych osób. Uwagi studentów i prowadzącego dotyczące merytorycznych aspektów wystąpienia.

Literatura:

Podstawowa:

Jonkisz A., Nieboj L.: Metodologiczne podstawy badań naukowych w medycynie z elementami ogólnej metodologii nauk. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2010

Weiner J: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN 2009

Renfrew C, Bahn P.: Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002

Uzupełniająca:

Pioterek P, Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 1997

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 1997

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- zagadnienia z zakresu metodologii pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników eksperymentów z zakresu biotechnologii i dziedzin pokrewnych

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- samodzielnie projektować i interpretować wyniki eksperymentów z zakresu biotechnologii i dziedzin pokrewnych, potrafi wyniki doświadczeń przedstawić w formie nadającej się do publikacji

- precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej

- korzystać z internetowych baz danych i wyszukiwarek publikacji naukowych z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych

- wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń

- przygotować wystąpienia ustne dotyczące szczegółowych zagadnień biotechnologii w rolnictwie, przetwórstwie żywności, leśnictwie i weterynarii oraz naukach o środowisku z wykorzystaniem właściwych pojęć teoretycznych w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł

- samodzielnie i wszechstronnie analizować problemy współczesnej agrobiotechnologii, biotechnologii przemysłowej i środowiskowej oraz stosować w tych dziedzinach specjalistyczne techniki i je optymalizować

- posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla biotechnologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- ukierunkowanego dokształcania się oraz do organizowania procesu uczenia się i przekazywania obiektywnej wiedzy z zakresu współczesnych osiągnięć biotechnologii innym osobom

- określenia celów i priorytetów oraz sposobów realizacji konkretnych zadań

- odjęcia refleksji na temat znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności w zakresie biotechnologii

- ceny stopnia niebezpieczeństwa wynikającego ze stosowania odczynników w badaniach i podjęcia działań w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa pracy własnej i innych

- znania znaczenia doskonalenia roślin, zwierząt oraz drobnoustrojów dla zaspokojenia potrzeb człowieka i łączy to z koniecznością zachowania zasobów genowych

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie: wg ustalonych wytycznych prezentacji ustnych i ich wygłoszenie, konspektu pracy magisterskiej, tekstu wstępu do pracy magisterskiej, spisu literatury wg obowiązujących wymogów redakcyjnych, pracy dyplomowej

Na ocenę 2:

Nie ma wiedzy z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

Nie potrafi wykorzystywać i posługiwać się bazami bibliograficznymi.

Nie potrafi wykorzystywać specjalistycznych programów do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

Nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

Nie potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjętych tez pracy dyplomowej.

Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

Nie potrafi określić priorytetów służących realizacji postawionego celu.

Nie ma świadomości znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych

Na ocenę 3:

Ma powierzchowną wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

Potrafi posługiwać się niektórymi bazami danych bibliograficznych.

Stosuje podstawowe specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

Nie w pełni posiada umiejętności przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

Nie w pełni potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej.

Nie do końca rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

Nie do końca potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

Nie do końca uświadamia sobie znaczenie zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 4:

Ma wiedzę z zakresu ogólnej metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

W miarę sprawnie wykorzystuje i posługuje się bazami bibliograficznymi.

Umiejętnie stosuje specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

Posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

Posiada umiejętność dyskutowania w grupie i uzasadniania przyjętych tez pracy dyplomowej.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

Potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

Ma wystarczającą świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 5:

Ma pełną wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

Potrafi w pełni wykorzystywać i posługiwać się bazami bibliograficznymi.

W pełni wykorzystuje specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

Opanował w pełni umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

Opanował w pełni umiejętność dyskutowania w grupie i uzasadniania przyjętych tezy pracy dyplomowej.

W pełni rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

W pełni potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

Ma pełną świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański, Iwona Domagała-Świątkiewicz, Dariusz Grzebelus, Zygmunt Kowalski, Paweł Satora, Krzysztof Żyła
Prowadzący grup: Rafał Barański, Maria Chmiel, Małgorzata Czernicka, Andrzej Danel, Dariusz Grzebelus, Ewa Grzebelus, Ewa Hanus-Fajerska, Ewelina Jamróz, Bożena Jarosz, Iwona Kamińska, Karen Khachatryan, Agnieszka Kiełkowska, Katarzyna Kirsz, Joanna Kochan, Anna Kołton, Renata Kostogrys, Zygmunt Kowalski, Krystyna Koziec, Adam Kula, Anna Lenart-Boroń, Marcin Łukasiewicz, Alicja Macko-Podgórni, Wiesława Młodawska, Marek Ostafin, Ewa Pociecha, Paweł Satora, Andrzej Sechman, Magdalena Simlat, Agnieszka Synowiec, Małgorzata Szczęsna, Paweł Szlachcic, Krzysztof Tokarz, Agnieszka Wikiera, Alina Wiszniewska, Katarzyna Wolny-Koładka, Anna Wójtowicz, Danuta Wrońska, Dorota Zięba-Przybylska, Krzysztof Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański, Dariusz Grzebelus, Ewa Grzebelus, Barbara Jagosz, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Rafał Barański, Maria Chmiel, Małgorzata Czernicka, Krzysztof Danel, Paweł Górka, Dariusz Grzebelus, Ewa Grzebelus, Małgorzata Grzesiak, Barbara Jagosz, Barbara Jurczyk, Urszula Kaczor, Gohar Khachatryan, Karen Khachatryan, Agnieszka Kiełkowska, Katarzyna Kirsz, Anna Konieczna-Molenda, Anna Kostecka-Gugała, Krystyna Koziec, Marta Kuchta-Gładysz, Anna Lenart-Boroń, Alicja Macko-Podgórni, Anna Migdał, Łukasz Migdał, Wiesława Młodawska, Barbara Nowak, Ewelina Nowak, Przemysław Petryszak, Andrzej Sechman, Małgorzata Szczęsna, Alina Wiszniewska, Renata Wojciechowska, Katarzyna Wolny-Koładka, Anna Wójtowicz, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grzebelus
Prowadzący grup: Rafał Barański, Dariusz Grzebelus, Ewa Grzebelus, Zygmunt Kowalski, Paweł Satora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)