Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanizmy regulacji ekspresji genów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.3s.MRG.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy regulacji ekspresji genów
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Biotechnologia, 3 sem. stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na wykładach przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące znaczenia informacji epigenetycznej dla kształtowania cech fenotypowych. Studenci zapoznają się z mechanizmami oraz przykładami regulacji ekspresji genów na różnych poziomach i u różnych grup organizmów, przede wszystkim w aspektach sterowania rozwojem oraz reakcji na bodźce środowiskowe. W części praktycznej studenci zostaną zapoznani z podstawową ilościową techniką badania poziomu transkryptu – techniką ilościowego PCR (real-time PCR) Taq-MAN-MGB na przykładzie badania wpływu remodelingu chromatyny na poziom akumulacji transkryptu wybranych genów.

Pełny opis:

Wykłady:

Genetyczna i epigenetyczna kontrola fenotypu, poziomy regulacji ekspresji genów u Procaryota i Eucaryota

Transkrypcyjna kontrola ekspresji genów: przebieg transkrypcji z udziałem polimerazy II u Eucaryota

Transkrypcyjna kontrola ekspresji genów: Czynniki transkrypcyjne

Transkrypcyjna kontrola ekspresji genów: Rola oddalonych sekwencji DNA oraz zmiana miejsca inicjacji transkrypcji

Transkrypcyjna kontrola ekspresji genów: Rola oddalonych sekwencji DNA i architektury chromatyny. Miejsca wiązania nukleoszkieletu (MARs) a wyciszanie genów

Transkrypcyjna kontrola ekspresji genów: Modyfikacje histonów i remodeling chromatyny w regulacji ekspresji genów

Transkrypcyjna kontrola ekspresji genów: Transkrypcja z udziałem polimeraz I i III, kontrola transkrypcji genów mitochondrialnych i plastydowych

Potranskrypcyjna kontrola ekspresji genów: Alternatywna obróbka RNA: splicing i redagowanie

Potranskrypcyjna kontrola ekspresji genów: Formowanie końca 3’, transport i trwałość RNA

Wyciszanie genów

Modyfikacje potranslacyjne

Modyfikacje czasu życia białka

Ćwiczenia:

Zasada metody real-time PCR, zasady projektowania starterów i sond, projektowanie

Izolacja mRNA z tkanek roślinnych, synteza komplementarnego cDNA na matrycy RNA oraz eliminacja z roztworu mRNA zanieczyszczeń genomowym DNA

Reakcja PCR w czasie rzeczywistym - oznaczenie względne ekspresji genów (Relative Quantification)

Analiza i interpretacja wyników - odczyty z krzywych standardowych oraz normalizacja ekspresji względem kontroli endogennej, interpretacja biologiczna obserwowanych zjawisk

Literatura:

Podstawowa:

Materiały udostępnione przez wykładowcę.

Brown T.A. „Genomy”. PWN Warszawa 2012.

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. 2012. Biologia komórki roślinnej. Tom II. Funkcja. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

Bates A.D., McLennan A.G., Szweykowska-Kulińska Z., Turner P.C., White M.R.H. „Biologia molekularna- krótkie wykłady”. PWN Warszawa 2007.

Lack A.J., Evans D.E. "Biologia roślin. Krótkie wykłady" - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- mechanizmy kontroli wyrażania cech genotypowych w fenotypie

- technikę ilościowego PCR w badaniu regulacji poziomu transkryptu

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- analizować ekspresję genów techniką ilościowego PCR

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- oceny postępu wiedzy w zakresie mechanizmów kontroli ekspresji genów i ich znaczenia dla postępu biotechnologii

- współdziałania i pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru (70%)

Ćwiczenia: projekt, wykonanie i opisanie rezultatów eksperymentu praktycznego (30%)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)