Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia zwierząt i człowieka z elementami anatomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.3s.FIZ.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt i człowieka z elementami anatomii
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady poświęcone są poznaniu sukcesywnym poszczególnych układów fizjologicznych – nerwowego, krążenia, oddechowego, trawiennego, immunologicznego, rozrodczego, wydalniczego oraz interakcji między nimi. Wprowadzone są elementy fizjologii komórki i błon komórkowych, oraz budowy anatomicznej poszczególnych narządów.

Ćwiczenia pomocne będą w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu metod fizjologicznych stosowanych przy poznawaniu funkcjonowania narządów i układów w różnych etapach wzrostu i rozwoju zwierząt i człowieka. Dodatkowo, studenci będą oceniać prawidłowość wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych i interpretować uzyskane wyniki.

Pełny opis:

Wykłady : 15 x 2 h

1. Komórki i ich funkcje. Fizjologia błon komórkowych – 2 h

2. Odporność. Choroby autoimmunologiczne – 2 h

3. Centralny układ nerwowy – 2 h

4. Zmysły część I - oko, ucho – 2 h

5. Zmysły część II - ból, smak, węch – 2 h

6. Fizjologia trawienia. Wchłanianie – 2 h

7. Czynniki wzrostowe – 2 h

8. Fizjologia wzrostu – 2 h

9. Fizjologia gospodarki wodnej – 2 h

10. Fizjologia ciąży i porodu – 2 h

11. Fizjologiczna rola tkanki tłuszczowej – 2 h

12. Fizjologia mięśni – 2 h

13. Neurofizjologia zachowań i pamięci – 2 h

14. Fizjologia laktacji – 2 h

15. Fizjologia oddychania -2 h

Ćwiczenia : 15 x 3 godz.

1. Procesy krwiotwórcze. Roztwory Izo-i anizotoniczne. Dyfuzja, osmoza, hemoliza.

2. Liczba hematokrytowa, rola osocza krwi i leukocytów. Rozmaz krwi.

3. Rola erytrocytów. Oznaczanie hemoglobiny. Krzepnięcie krwi.

4. Odporność. Grupy krwi.

5. Budowa układu krążenia. Krążenie krwi – demonstracja dużego i płucnego obiegu krwi.

6. Ciśnienie krwi. Pomiar ciśnienia krwi.

7. Budowa układu nerwowego. Przewodzenie w nerwie. Synapsy. Odruchy i łuki odruchowe.

8. Budowa i funkcje układu wegetatywnego, próg bólowy.

9. Mięśnie poprzecznie prążkowane, mięśnie gładkie.

10. Budowa układu trawiennego. Trawienie w jamie gębowej. Trawienie w jamie gębowej. Trawienie w żołądku i w jelitach.

11. Endokrynologia – gruczoły dokrewne; budowa i funkcja.

12. Oddychanie i spirometria.

13. Budowa i funkcja układu wydalniczego. Procesy tworzenia moczu fizjologicznego i patologicznego.

14. Metabolizm, podstawowa przemiana materii, witaminy .

Literatura:

Literatura podstawowa:

Traczyk W. “Fizjologia człowieka”, PZWL (2001)

Krzymowski T. i wsp. „Fizjologia zwierząt”, PWRiL (2005)

Ganong W. „Podstawy fizjologii lekarskiej”, PZWL (1994)

Literatura uzupełniająca:

Guyton A. C. „Medical Physiology”, Saunders Co

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- budowę poszczególnych układów fizjologicznych - nerwowego, krążenia, oddechowego, trawiennego, immunologicznego, rozrodczego, wydalniczego

- interakcję pomiędzy poszczególnymi komórkami, narządami oraz układami

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- zdobywać praktyczną wiedzę z zakresu metod fizjologicznych stosowanych przy poznawaniu funkcjonowania narządów i układów w różnych etapach wzrostu i rozwoju zwierząt i człowieka

- wykonywać ćwiczenia laboratoryjne i interpretować uzyskane wyniki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- pracy i współpracy w zespole

- bezpiecznego zaplanowania prostych doświadczeń

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin pisemny po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń, udział oceny w ocenie końcowej wynosi 70%

Ćwiczenia: Obecność na ćwiczeniach, zaliczenie 3 kolokwiów, udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 30%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)