Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.3s.BIO.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy: Biotechnologia, 3 sem. stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowy kurs biochemii, dający możliwość poznania budowy chemicznej i znaczenia biologicznego najważniejszych składników komórkowych oraz przebiegu elementarnych procesów odpowiedzialnych za przemiany metaboliczne i bioenergetykę. Ćwiczenia laboratoryjne umożliwiają nabycie podstawowych umiejętności pracy w laboratorium biochemicznym, pozwalając na poznanie najważniejszych metod oznaczania wybranych, ważnych biochemicznie związków.

Pełny opis:

Wykłady

Definicja biochemii i zakres merytoryczny, początki i rozwój, najważniejsze osiągnięcia, powiązania z innymi dziedzinami wiedzy.

Wyróżniki materii ożywionej i molekularne uwarunkowania życia: pierwiastki, atomy, cząsteczki, wiązania chemiczne i oddziaływania stabilizujące strukturę biopolimerów; woda i jej szczególne właściwości; bogactwo związków węgla.

Monosacharydy, disacharydy, oligosacharydy i polisacharydy – struktura i funkcja w komórkach. Rodzaje izomerii cukrowców, szeregi monosacharydów.

Aminokwasy, peptydy i białka – budowa aminokwasów, powstawanie wiązania peptydowego, organizacja i motywy strukturalne białek, związek struktury białek z funkcją.

Lipidy – budowa, podział i właściwości, składniki chemiczne i organizacja błon biologicznych, podstawy transportu błonowego. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i hormony lipidowe.

Kwasy nukleinowe – struktura, organizacja, elementy topologii. Najważniejsze nukleotydy komórkowe.

Enzymy – budowa i podział, podstawy katalizy enzymatycznej, modele działania enzymów, elementy kinetyki enzymatycznej, regulacja aktywności.

Replikacja DNA, transkrypcja, translacja – biosynteza i kierowanie białek.

Regulacja i koordynacja metabolizmu: szlaki i cykle enzymatyczne, anabolizm, katabolizm, kompartymentacja biochemicznych przemian komórkowych.

Metabolizm węglowodanów – glikoliza i fosforylacja substratowa, glukoneogeneza, szlak pentozofosforanowy, rozkład glikogenu i kontrola jego przemian w komórce.

Elementy metabolizmu lipidów – transport i β-oksydacja kwasów tłuszczowych.

Oddychanie komórkowe i podstawy bioenergetyki – cykl Krebsa, transport elektronów w łańcuchu oddechowym, fosforylacja oksydacyjna.

Ćwiczenia

Sacharydy i ich pochodne - analiza jakościowa, odczyny redukcyjne, hydroliza polisacharydów; ilościowe oznaczanie cukrowców (reakcja cyjanożelazianowa).

Aminokwasy– reakcje charakterystyczne, peptydy i białka – wykrywanie wiązania peptydowego (reakcja biuretowa), wysalanie, denaturacja i właściwości koloidalne roztworów białek, oznaczanie zawartości białka w materiale roślinnym metodą Lowry’ego.

Lipidy: hydroliza lipidów złożonych i wykrywanie ich składników, oznaczanie liczb właściwych tłuszczów, analizy wybranych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Kwasy nukleinowe i kwasy organiczne występujące w owocach i warzywach: izolacja DNA z materiału roślinnego i RNA z drożdży oraz metody identyfikacji składników w hydrolizacie, reakcje odróżniające rodzaje kwasów nukleinowych, oznaczanie kwasowości w wybranych produktach roślinnych, analiza zawartości witaminy C w soku owocowym.

Oznaczanie aktywności wybranych enzymów z klasy oksydoreduktaz w materiale roślinnym (peroksydaza chrzanu, katalaza w soku ziemniaka, identyfikacja oksydaz fenolowych odpowiedzialnych za ciemnienie miąższu owoców i warzyw). Oznaczanie wybranych witamin rozpuszczalnych w wodzie (ryboflawina, tiamina).

Reakcje charakterystyczne związków wtórnych oraz oznaczanie wybranych roślinnych metabolitów wtórnych: terpenoidy – karotenoidy i związki pirolowe, związki fenolowe, flawonoidy, alkaloidy i glikozydy.

Literatura:

Podstawowa

Hames D., Hooper N., Biochemia. Krótkie wykłady. Wyd. trzecie Wyd. Nauk. PWN 2009.

Berg J.M., Stryer L., Tymoczko J.L. Biochemia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009.

Kączkowski J. Podstawy biochemii. Wyd. WNT, Warszawa 2012

Uzupełniająca

Alberts B. i in. Podstawy biologii komórki. Wyd. Nauk. PWN 2007

Mathews, Van Holde. Biochemistry. The Benjamin/Cummings Pub. Com. Inc, 2001, CA. USA.

J. McMurry. Chemia organiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

podstawowe związki biochemiczne i ich charakterystyczne reakcje.

budowę chemiczną i znaczenie związków bioorganicznych wchodzących w skład komórki żywej, w tym węglowodanów, białek, tłuszczów, lipidów błon biologicznych, enzymów, kwasów nukleinowych, witamin i roślinnych związków wtórnych

podstawy metabolizmu komórkowego i bioenergetyki: najważniejszych szlaków i cykli anabolizmu i katabolizmu, reakcji oddychania oraz mechanizmów transportu błonowego

najistotniejsze wyróżniki biokatalizy i cechy charakterystyczne enzymów.

syntezę i znaczenie biologiczne najważniejszych wtórnych metabolitów roślinnych, związków toksycznych i allelopatycznych.

metody analiz i techniki badawcze, dotyczące procesów biochemicznych

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

zaplanować i przeprowadzić eksperymenty biochemiczne

dokonać wyboru odpowiedniej metody analitycznej do pomiaru reakcji biochemicznej.

dokonać analizy wyników eksperymentu laboratoryjnego oraz prawidłowo je interpretować.

wyszukiwać źródłowe dane literaturowe korzystając z internetowych baz danych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

stosowania zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium biochemicznym

pracy zespołowej przy organizacji i prowadzeniu pracy eksperymentalnej

ciągłego kształcenia się w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji (studia II stopnia, podyplomowe i inne)

Metody i kryteria oceniania:

test wiedzy jednokrotnego/wielokrotnego wyboru (70%)

sprawdziany wiedzy; zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych (30%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)