Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka molekularna DNA w hodowli zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.2s.DMD.SM.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka molekularna DNA w hodowli zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 2 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot wykłada m. in. rolę genu i genomu jako źródła informacji dla celów diagnostycznych oraz zjawisko polimorfizmu DNA. Student ocenia jakość i ilość izolowanego z materiałów biologicznych gDNA. Zaznajamia się ze zjawiskiem mutacji oraz metodami detekcji mutacji na poziomie DNA. Zapoznaje się z możliwościami zastosowania metody PCR w hodowli zwierząt. Praktycznie przeprowadza amplifikację fragmentów wybranych genów i przy zastosowaniu metody RFLP rozpoznaje genotypy zwierząt i interpretuje wyniki analiz laboratoryjnych, identyfikując obecność genów o dużym efekcie. Przeprowadza analizę polimorfizmu loci mikrosatelitarnych w kontekście ustalania pokrewieństwa i badań filogenetycznych. Przedstawione są metody przesiewowego badania mutacji (SNP) w populacjach zwierzęcych m.in. PCR-SSCP, TGGE, DGGE.

Pełny opis:

Wykłady:

Genom źródłem informacji dla celów diagnostycznych Przypomnienie pojęć biologii: przyczyny i rodzaje mutacji. Detekcja mutacji na poziomie DNA, rodzaje mutacji i skutki mutacji genowych

Markery molekularne wykorzystywane w ocenie użytkowości mięsnej, mlecznej i rozpłodowej zwierząt gospodarskich

Mutacje wywołujące choroby genetyczne u bydła, owiec, świń, koni

Zastosowanie diagnostyki molekularnej w weterynarii

Zastosowanie analizy loci mikrosatelitarnych i minisatelitarnych w określaniu pokrewieństwa zwierząt (kontroli pochodzenia, badaniach filogenetycznych)

Ćwiczenia:

Metody pobierania, przechowywania materiału biologicznego, izolacja DNA, zasady oceny, przechowywania i przesyłania wyizolowanego DNA

Identyfikacja zmienności metodą PCR-RFLP, zastosowanie jej w identyfikacji genów o dużym efekcie. Optymalizacja reakcji PCR z wykorzystaniem gradientu temperatury przyłączania starterów, ocena specyficzności produktu, czynniki warunkujące efektywność reakcji PCR Zastosowanie metody PCR-RFLP w identyfikacji genów o dużym efekcie.

Genotypowanie zwierząt metodą różnicowania alleli AD przy użyciu Real-time PCR

Izolacja DNA genomowego z produktów zwierzęcych przetworzonych. Metody oczyszczania DNA, przygotowanie produktu PCR do sekwencjonowania

Polimorfizm konformacyjny ssDNA –SSCP, MSSCP – możliwości zastosowania w badaniu SNP w populacjach zwierzęcych. Przygotowanie żelu natywnego poliakrylamidowego. Optymalizacja metody.

Wykonanie reakcji multipleks PCR dla loci mikrosatelitarnych. Przeprowadzenie elektroforezy produktów PCR w przygotowanym żelu poliakrylamidowym w warunkach denaturujących. Barwienie rozwiniętego żelu metodą srebrzenia. Odczyt i interpretacja wyników.

Literatura:

Podstawowa:

Avise J.C. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego;. 2008

Biotechnologia Zwierząt pod red. Zwierzchowskiego PWN; 1997

Genetyka zwierząt. K. Charon i M. Świtoński, PWN, 2004

Uzupełniająca:

Genomy. Brown, PWN, 2009

Genomika i Genetyka zwierząt. K. Charon i M. Świtoński. PWN, 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- metody i techniki oraz analizy instrumentalne wykorzystywane w diagnostyce genetycznej zwierząt

- zagadnienia z zakresu diagnostyki molekularnej zwierząt gospodarskich. polimorfizmu DNA w genomach zwierząt gospodarskich. Charakteryzuje rodzaje polimorfizmu DNA w kontekście wykorzystania jako źródła markerów molekularnych.

- zagadnienia z zakresu wykorzystania technik biotechnologicznych w doskonaleniu populacji zwierząt gospodarskich.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- samodzielnie przeprowadzać eksperymenty, interpretować ich wyniki, wyizolować kwasy nukleinowe ze zwierzęcego materiału biologicznego, ocenić jego jakość i przydatność do analiz molekularnych.

- analizować i twórczo wykorzystać informacje ze źródeł dotyczących diagnostyki molekularnej zwierząt

- dobrać techniki diagnostyki genetycznej w poszukiwaniu zmienności u zwierząt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- współpracy w ramach zespołu i koordynacja jego pracy

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin pisemny (60%)

Ćwiczenia - test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru (40%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)